Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snabbtåg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kompletterande beredningsremiss utskickad

Trafikverket har nu, den 30 oktober, skickat ut en kompletterande remiss för att besvara de frågor som framkom i regeringens kompletteringsbegäran i april 2017.

I remissen redovisas bland annat mer ingående hur påverkan på grundvatten och dricksvatten kan undvikas samt hur projektet arbetar för att minska barriäreffekter och fragmentering. I underlaget framförs även hur negativ påverkan (och risk för påtaglig skada) kan minskas vid passage av de riksintressen som uppmärksammats särskilt i den tidigare beredningsremissen (september 2015).

Utöver den redovisning som svarar på regeringens frågeställningar, redovisas även ett par mindre revideringar som gjorts av den tidigare presenterade förordade korridoren. Vidare framförs det nya alternativ till bibana, som arbetats fram med stöd av en kompletterande lokaliseringsutredning - samt en preliminär rangordning mellan alternativen för bibana i Nyköping. Den kompletterande lokaliseringsutredningen för bibanan är för närvarande (fram till den 8 december) föremål för granskning enligt lag om byggande av järnväg 2 kap, 8 och 12 §§.

Trafikverket har i Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, föreslagit att Ostlänken ska dimensioneras för höghastighet upp till 250 km/tim. Underlaget i beredningsremissen har därför även kompletterats med en PM som belyser konsekvenserna av förslaget till nationell plan.

Kajsa Nilsson, funktionsansvarig för miljö och tillstånd inom Ostlänken, har varit projektledare i arbetet att ta fram underlag till kompletteringen.

- Förhoppningen är givetvis att Trafikverket nu svarar så komplett att det ger ett fullständigt underlag för att fatta beslut om Ostlänkens tillåtlighet.