Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En groda

Foto:Jens Ottoson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny kunskap om groddjur längs Ostlänkens sträcka

Projektet har inventerat förekomst av groddjur inom korridoren för höghastighetsjärnvägen i Linköpings kommun. Under våren och sommaren 2017 togs vattenprover som har analyserats för att leta efter eDNA. Nu är analyserna klara och resultatet sammanställt.

Inom inventeringsområdet undersöktes sex olika småvatten efter groddjursarterna; mindre vattensalamander, större vattensalamander, vanlig padda, vanlig groda och åkergroda. Undersökningen gjordes med hjälp av eDNA-metodik (environmental DNA). De insamlade vattenproverna har analyserats med avseende på innehåll av DNA från dessa arter.

I ett av småvattnen där prover togs hittades DNA från vanlig padda i ett dike. DNA kunde dock bara detekteras i en av tre genomförda analyser. Det indikerar att paddan eller paddorna troligen bara varit på tillfälligt besök i diket, och att den inte utgör något lekvatten, det vill säga fortplantningsmiljö.

I ett annat småvatten hittades DNA från större vattensalamander i tre av tre analyser. Detta tydliga DNA-spår gör att dammen bedöms vara en miljö där exemplar av arten finns regelbundet och den kan därmed också vara en fortplantningsmiljö för arten.

– Det är viktigt att vi får kunskap om var arternas fortplantingsområden och andra viktiga miljöer finns. Det ger oss möjlighet att planera Ostlänken med största möjliga hänsyn till skyddade arter. Resultatet från den här undersökningen ger oss möjlighet att planera för var olika skyddsåtgärder gör mest nytta för att bevara den biologiska mångfalden, säger projektledare Rita Ekgren.

Småvatten och våtmarker är ”områden i jordbruksmark med en areal av högst ett hektar som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilnings-marker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken. Dammar anlagda för bevattnings-ändamål innefattas inte i denna biotop”. Källa: Länsstyrelsen Blekinge.

Läs mer om hur vi jobbar med eDNA.