Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg passerar genom ett skogslandskap.

Trafikverket uppdaterar Ostlänkens kostnadsbild

Ostlänken utgör nya stambanors mest komplexa delsträcka. Den nya kostnadsbilden uppgår till cirka 83 miljarder kronor (2017 års prisnivå). Vi ser att fördjupad kunskap kring stadspassagerna är en viktig förklaring till den uppdaterade kostnadsbedömningen.

Kostnadsbedömningar i ett tidigt skede av ett projekt är komplext. I takt med att projekteringen kommer längre, minskar osäkerheterna och kostnadsbilden blir tydligare.

Ostlänken är ett komplext projekt och vi ser att den tidigare kostnadsbilden (54 miljarder kronor enligt 2017 års prisnivå) är för lågt beräknad. Vi har nu en fördjupad kunskap om Ostlänkens komplexitet genom städerna, i landskapet och den höga ambitionsnivån för de tekniska kraven på systemet. Därför uppdaterar vi vår kostnadsbild.

Ostlänken skiljer sig från övriga delar inom Nya stambanor genom att sträckan bland annat innehåller flera komplexa stadspassager att ta sig igenom, som fasta punkter i systemet. Det är kostnadsdrivande och kräver en ökad anläggningsmassa även utanför tätorten.

Vi planerar Ostlänken i ett komplext geografiskt område, tvärs genom ett dal-och slättlandskap med Natura 2000-områden och stora kulturhistoriska värden att ta hänsyn till. 16 mil järnväg ska byggas varav 4 mil i tunnel eller på bro som är bland de dyrare anläggningsdelar vi bygger.

Hela systemet för nya stambanor har höga krav på driftsäkerhet och punktlighet. En höjd ambition i jämförelse med nuvarande järnvägssystem är kostsamt.

- Vi arbetar utifrån fattade beslut och styr arbetet för att nå kostnadseffektivitet och nyttor för systemet som helhet. Nu ser vi över kostnadsdrivande delar och den tekniska kravbilden i förhållande till ambitionsnivån som är satt för systemet. Vi prioriterar arbetet med järnvägsplaner och tillstånd för fortsatt tydlighet och framdrift, säger Alexander Santos, programchef Ostlänken.

Ostlänken är den sträcka som har kommit längst i planeringen och arbetet med Ostlänken har byggt värdefull kunskap för att göra stärkta bedömningar av systemets övriga delar. Det är den mest avgörande sträckan med flest stationer och mest trafik. Utformningen av Ostlänken kommer därför ha stor påverkan på hur hela systemet kommer att fungera.

Stora projekt ger stora effekter. När Ostlänken är klar kan vi vänta att samhället och den delen av Sverige förändras över en natt. Ökad kapacitet gör tåget mer pålitligt för både resenärer och näringsliv, och väsentligt kortare restider skapar nya möjligheter att pendla, studera och arbeta.