Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om Ostlänken

Med Ostlänken tas det första steget mot nya stambanor i Sverige, en sträcka på 16 mil som planeras att vara färdig för tågtrafik 2035.

Dagens järnvägskapacitet räcker inte till

Vårt transportsystem behöver ständigt utvecklas och förbättras. Till exempel är kapaciteten på järnvägen ett problem - på vissa sträckor finns det helt enkelt inte plats för fler tåg. Samtidigt ökar antalet resenärer, fler tågoperatörer vill köra tåg och mer mängder gods ska transporteras.

För att öka möjligheten till hållbara och tillförlitliga resor och godstransporter på järnväg har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att planera och bygga nya stambanor.

De nya stambanorna mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska

  • skapa och frigöra kapacitet i järnvägssystemet
  • möjliggöra punktliga resor och transporter
  • ge betydligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra länder i Europa
  • skapa förutsättningar för regional utveckling utanför storstäderna
  • underlätta för hållbara resor och transporter

Med Ostlänken tas det första steget mot nya stambanor i Sverige, en sträcka på 16 mil som planeras att vara färdig för tåg 2035.

Ostlänken – första steget mot nya stambanor i Sverige

Genom Ostlänken får vi nästan en fördubbling av antalet järnvägsspår mellan Mälardalen och Östergötland. När de snabba persontågen flyttas till Ostlänken blir det mer plats för godståg och regional persontrafik på Södra och Västra stambanan (de befintliga stambanorna). Det ger även förbättrade möjligheter till omledning av trafiken och järnvägssystemet blir mindre sårbart. Det gör att vi kan modernisera och rusta upp de gamla spåren så att till exempel fler godstransportörer kan välja grönare transporter på järnväg istället för väg.

Ostlänken bidrar till regionförstoring, regional utveckling och tillväxt. Genom ökad tillgänglighet, kortare restider och smidigare arbetspendling påverkar Ostlänken den regionala utvecklingen positivt. Arbetsmarknaden förändras, näringslivet får nya möjligheter, bostadsbyggandet kan utvecklas och vi får större möjlighet att bo, arbeta och studera där vi vill. Fler spår, fler resecenter och kortare restider skapar nya möjligheter till att pendla.

Många unika naturområden och boendemiljöer att ta hänsyn till vid byggandet av Ostlänken

Ostlänken är Sveriges för närvarande största infrastrukturprojekt som berör fem kommuner med varierande och unika miljöer. Där finns städer, tätorter, skogar, myrar, sjöar, ängs- och hagmarker. Alla med kulturella och naturhistoriska värden och boendemiljöer att ta hänsyn till.

Därför är det viktigt att vi har en långsiktig plan för hur vi bygger och förvaltar Ostlänken. Hållbarhetsfrågorna går som en röd tråd genom allt vårt arbete och det består av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet betyder att vi tänker långsiktigt och gör klimatsmarta och aktiva val när vi planerar Ostlänken. Vi arbetar till exempel aktivt med att minska koldioxidutsläppen. I vårt uppdrag ingår att respektera de naturvärden Ostlänken passerar genom att ta hänsyn till lokala förutsättningar och skapa optimerade lösningar.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att vi ständigt arbetar med att sänka kostnaderna för projektet utan att påverka våra mål inom ekologisk och social hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om det som påverkar människor och vårt samhälle. Det kan röra sig om allt från boendemiljö, rättigheter till kulturmiljö och möjlighet till välbefinnande. I det arbetet är samråden (informationsmöten) en viktig del i vårt arbete. Samråd innebär att vi tar kontakt och lyssnar på allmänhetens, myndigheternas, kommunernas, intresseorganisationernas och det lokala näringslivets synpunkter om projektet. Dessa synpunkter är viktiga när vi ska utforma järnvägen, planera skyddsåtgärder, se över vilken mark vi eventuellt behöver ta i anspråk samt minimera miljöpåverkan och buller.

OL00_karta_Ostlänken_Järna-Linköping_1.png