Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Naturmiljö

Att bygga en järnväg påverkar landskapet. Trafikverket strävar alltid efter att påverka naturmiljön så lite som möjligt i våra projekt.

Ostlänken passerar genom ett rikt och varierande landskap. Här finns många värdefulla naturmiljöer som är viktiga för både biologisk mångfald och ekosystem av olika slag. Dessa miljöer ska vi värna och bevara.

Vi arbetar förebyggande för att undvika påverkan på naturen

När vi planerar och bygger en järnväg strävar vi efter att undvika skada på skyddade miljöer och arter så långt det är möjligt. Genom att utforma anläggningen med medvetna och förebyggande skyddsåtgärder kan vi värna ekologiska samband och känsliga naturmiljöer.

Ett konkret exempel på skyddsåtgärder är att stängsla in järnvägen och bygga viltpassager, så att djuren kan ta sig över eller under järnvägen på ett säkert sätt. Ett annat exempel är att förse kabelbrunnar med så kallad grodutrymning, så att grodor och andra små djur inte fastnar.

Vi kompenserar för den påverkan som uppstår

I de fall där påverkan på naturmiljön och den biologiska mångfalden inte går att undvika (det vill säga då Ostlänken orsakar en kvarstående skada på utpekade naturvärden) arbetar vi för att kompensera den negativa påverkan genom att återskapa naturvärden. Det kan till exempel handla om att lägga ut avverkade ädellövträd för insekter att bo i vid solbelysta insektsmiljöer, att återskapa en stenmur, plantera alléträd eller skapa slingrande åar i landskapet.

I de fall kompensationsåtgärderna inte finns med i Trafikverkets fastslagna planer, upprättas frivilliga avtal med markägare.

Det är viktigt att understryka att ekologisk kompensation inte får vara en förutsättning för de miljöprövningar som krävs för att en järnväg ska kunna byggas. Det är först när ett projekt har prövats och fått tillstånd att bygga och påverka, som beslut om kompensation blir aktuell.

Utöver den lagstyrda kompensationen, eftersträvar Trafikverket generellt att tillföra naturvärden till landskapet för att uppnå de nationella miljömålen. Där det är möjligt försöker vi återskapa naturvärden, utifrån landskapets geologiska och ekologiska förutsättningar, längs den nybyggda järnvägen.