Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden här visar en runsten, en sjö med en brygga och ett litet rött torp.

Miljö och hållbarhet

I projektets alla faser är hållbarhet och miljöarbetet en viktig del. Vi har delat in vårt miljöarbete i kultur-, boende- och naturmiljö och hållbarhet i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Kulturmiljö

När vi bygger Ostlänken görs den största arkeologiska utgrävningen i Sveriges historia. Bygget av Ostlänken ger oss möjlighet att ta del av vår historia! Dessa utgrävningar innebär att viktiga delar av vår kulturmiljö inventeras och kan lyftas upp i ljuset.

Boendemiljö

Som boende nära den nya järnvägen kommer du att påverkas under både bygg- och driftskede. Det kan handla om buller, förändrat landskap och framkomlighet. Vi arbetar för att minimera påverkan på omgivande boendemiljö.

Naturmiljö

Inom projektet arbetar vi förebyggande för att göra minsta möjliga skada på naturen när vi bygger. Vi genomför noggranna undersökningar av miljön i de områden vi planerar att bygga och inventerar naturmiljöer och djurliv för att säkerställa att bygget gör minsta möjliga inverkan på det ekologiska systemet.

 

Hållbarhet i tre delar

Hållbarhetsfrågorna går som en röd tråd genom vårt arbete och handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet handlar om att det ska finnas hållbara förutsättningar för arters livsmiljöer, biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem. Naturen måste kunna återskapa resurser i minst samma takt som de används.

Vad innebär ekologisk hållbarhet för Ostlänken?

Arbetet för ekologisk hållbarhet innebär att göra aktiva, klimatanpassade och långsiktiga val i planeringen och genomförandet av Ostlänken. Den ekologiska dimensionen handlar om att förstå hur ekosystemen inom järnvägskorridoren bidrar till att upprätthålla livsnödvändiga funktioner, till nu levande och kommande generationer. Vi inventerar, analyserar och utreder de naturvärden som Ostlänken passerar, för att skapa optimerade lösningar med hänsyn till lokala förutsättningar.

Genom dessa utredningar får vi kunskap om ekosystemen som möjliggör för ekologisk hållbarhet:

 • Utredningar vi gör i miljöbedömningen genererar kunskaper för oss inom flera områden som natur- och kulturmiljö, klimat, masshantering, areella näringar med mera. Dessa finns samlade i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
 • Naturvärdesinventeringar
 • Kulturarvsanalyser
 • I den fördjupade landskapsanalysen kartlägger vi landskapet och landskapets värden och potential

Ekonomisk hållbarhet innebär i korthet att ökningen av ekonomiskt kapital inte ska ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital.

Vad innebär ekonomisk hållbarhet för Ostlänken?

Ekonomisk hållbarhet handlar om att största samhällsekonomiska nytta och sociala värden kan uppnås till lägsta samhällsekonomiska kostnad och med hänsyn och anpassning till ekologiska och sociala värden. För att lyckas med detta eftersträvas kostnadseffektiva och innovativa lösningar som ska vara hållbara och robusta över tid.

Dessa analyser ger kunskaper om möjligheten till ekonomisk hållbarhet för Ostlänken:

 • Analys av investeringskostnader för olika alternativ
 • Analys av samhällsekonomiska nyttor som järnvägen medför
 • Analys av samhällsviktiga ekosystemtjänster
 • Analys av järnvägens möjligheter att bidra till lokal och regional utveckling
 • Analys av att den nya järnvägen uppfyller kapacitetsbehov och robusthet

Analyserna utgör underlag för och redovisas i lokaliseringsutredning, järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar.

Social hållbarhet handlar om alla människors möjligheter att få ett gott liv. Detta innefattar människors hälsa och välbefinnande, mänskliga rättigheter, social jämlikhet och rättvisa mellan individer och grupper.

Vad innebär social hållbarhet för Ostlänken?

Arbetet för social hållbarhet innebär att bedöma hur människor påverkas av den nya järnvägen. Det handlar om påverkan på människors livsmiljöer, inte minst boendemiljön, men även förutsättningar för rekreation, utbildning och försörjning.

Övergripande processer där vi arbetar med social hållbarhet:

 • I arbetet med den fördjupade landskapsanalysen identifieras landskapets olika förutsättningar
 • I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar görs utredningar om bl.a. luftkvalitet, buller och vibrationer, risk och säkerhet samt rekreation – aspekter som är kopplade till människors hälsa och boendemiljö
 • Inom ramen för planarbetet görs barnkonsekvensanalyser för att bedöma konsekvenser för barn och unga
 • I Gestaltningsprogrammet beskrivs åtgärder för att anpassa järnvägen till landskapet och människors liv
 • Vid samråd för vi dialog med medborgare, myndigheter och andra intressenter för att både informera och få med allas kunskap och synpunkter när vi planerar och utformar järnvägen

 

blobid2.jpg