Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar på fyra välkända landmärken i de städer som berörs av Ostlänken i Östergötlands län.

Boendemiljö

Som närboende kommer du att påverkas på olika sätt. Det kan handla om ljud från järnvägstrafiken, en ny visuell miljö, förändring av vägarna i ditt område eller olika typer av störningar under byggtiden. Vi arbetar för att minimera påverkan.

Buller under byggskedet

Under byggtiden kommer Trafikverket regelbundet kontrollera att byggbullernivåerna inte överstiger  gällande riktvärden. Vid behov utför vi bullerskyddsåtgärder under byggskedet för att kunna följa riktvärdena.

Buller under driftskedet

För driftskedet görs bullerberäkningar utifrån planerad trafik på Ostlänken. Olika faktorer påverkar bullerspridningen, till exempel markens topografi, hur högt järnvägen ligger i terrängen, skärmningar av byggnader och marktyp. Vi utgår från dessa faktorer, tillsammans med tågtyp, hastighet och antal tåg när vi beräknar bullernivåer.

Därefter tar vi fram förslag på bullerskyddsåtgärder som fastställs i järnvägsplanen för att klara gällande villkor. Aktuella åtgärder kan vara järnvägsnära bullerskyddsskärmar eller vallar och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i form av fönsteråtgärder och lokal bullerskyddsskärm vid uteplats.

Vi kommer också att göra beräkningar av förväntade stomljudsnivåer och vibrationer utmed Ostlänkens sträcka. Stomljud och vibrationer uppstår i olika utsträckning beroende på markförhållanden, grundläggning av banan och grundläggning av byggnader.

Landskapsanpassning

Precis som alla större nya vägar och järnvägar medför byggandet av Ostlänken både intrång och barriäreffekter. Ostlänken ställer höga krav på en rak sträckning, stängsling och bullerdämpande åtgärder, vilket gör att frågorna måste tas på största allvar tidigt i planeringsprocesserna.

Utgångspunkten vid all planering och utbyggnad av vägar och järnvägar är att de ska inpassas i och samspela med sin omgivning så bra som möjligt. Vi brukar prata om landskapsanpassning eller ibland platsanpassning. Anpassning i det här sammanhanget innefattar att lokalisera och utforma anläggningen så att önskade karaktärer och funktioner i landskapet i så stor utsträckning som möjligt kan bestå, utvecklas eller till och med skapas.

Med olika typer av analyser av landskapet skaffar vi redan tidigt en grundläggande kunskap om landskapets förutsättningar och hur de påverkas av järnvägen, men också om hur järnvägen bör påverkas av landskapet.