Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Naturmiljö

Att bygga en järnväg påverkar landskapet.Vi strävar alltid efter att påverka naturmiljön så lite som möjligt.

Ostlänken passerar genom ett rikt och varierande landskap. Här finns många värdefulla naturmiljöer som är viktiga för både biologisk mångfald och ekosystem av olika slag. Dessa miljöer ska vi värna och bevara.

Förebyggande arbete för att undvika påverkan på naturen

När vi planerar och bygger en järnväg strävar vi efter att undvika skada på skyddade miljöer och arter så långt det är möjligt. Genom att utforma anläggningen med medvetna och förebyggande skyddsåtgärder kan vi värna ekologiska samband och känsliga naturmiljöer.

Ett konkret exempel på skyddsåtgärder är att stängsla in järnvägen och bygga viltpassager, så att djuren kan ta sig över eller under järnvägen på ett säkert sätt. Ett annat exempel är att förse kabelbrunnar med så kallad grodutrymning, så att grodor och andra små djur inte fastnar.

När påverkan sker

I de fall vi orsakar en kvarstående skada på utpekade naturvärden, arbetar vi för att kompensera påverkan genom att återskapa förlorade värden. Det kan till exempel handla om att lägga ut avverkade ädellövträd för insekter att bo i vid solbelysta insektsmiljöer, att återskapa en stenmur, plantera alléträd eller skapa slingrande åar i landskapet.

Ekologisk kompensation får inte vara en förutsättning för de miljöprövningar som krävs för att en järnväg ska kunna byggas. Det är först när ett projekt har prövats och fått tillstånd att bygga och påverka, som beslut om kompensation blir aktuellt.

Utöver den lagstyrda kompensationen, eftersträvar vi generellt att tillföra naturvärden till landskapet för att uppnå de nationella miljömålen. Där det är möjligt försöker vi bland annat. att återskapa natur längs järnvägsbanken slänter, utifrån landskapets geologiska och ekologiska förutsättningar. I samband med Ostlänken analyseras även möjligheten att utföra åtgärder vid ett par platser längs E4 som ska minska vägens barriäreffekt för vilt i landskapet.