Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

informationsblad om sydostlänken

Sydostlänken

Vi planerar för en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Den nya järnvägen skapar förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter.

Sydostlänken innebär dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp och dels att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn byggs.

Sydostlänken har betydelse för näringslivet i regionen, både för kompetensförsörjning och för transporter av gods. Järnvägen förbättrar villkoren för godstrafik till och från Blekinges hamnar mot östra Europa och Asien och gör persontrafik mellan Blekinge, Småland och Skåne möjlig.

När det blir lättare att resa mellan orter i regionen kan invånarna nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. Det gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region.

Tidplan

Sydostlänken finns med i regeringens fastställda Nationella plan för transportsystemet 2018-2029. Med nu givna förutsättningar är en trolig byggstart 2027-28, under förutsättning att hela projektet finns finansierat i nästkommande nationella plan.

Läs mer om Nationella planen 2018-2029

Vad händer nu?

Det planeringsarbete som krävs för att genomföra projektet enligt regeringens beslut är påbörjat. Följande aktiviteter pågår inom ramen för järnvägsplanens tidiga skede:

  • Den järnvägsutredning som gjordes 2013 uppdateras eftersom nya förutsättningar har tillkommit. I järnvägsplanen utreder vi vilka korridorer som kan vara lämpliga att bygga järnvägen i och beskriver deras påverkan på omgivningen. Steget kallas lokalisering och tar hänsyn till allmänna intressen som till exempel natur- och kulturmiljö.
  • I början av 2020 genomförs en naturvärdesinventering och en arkeologisk utredning steg 1 som en del av grunden för lokaliseringen. Arkeologisk utredning steg 1 innebär en inventering av befintligt kartmaterial och besök i fält. Detta steg är bara en okulär besiktning utan fysiska ingrepp.  
  • Trafikverket har tagit fram en kapacitetsutredning som kartlägger behoven utifrån förväntad trafik. Utredningen visar bland annat var mötesspår och stationer bör ligga. Den slutgiltiga lokaliseringen av mötesspår prövas i järnvägsplanen.
  • Utredningar av kraftförsörjning och signalsystem är under uppstart.
  • En slopningsplan för plankorsningarna på befintlig bana Älmhult-Olofström är framtagen. Den innebär att en översyn har gjorts för att identifiera vilka plankorsningar som bör byggas bort eller stängas utifrån säkerhetsperspektiv.

De åtgärder som behövs för att kunna köra persontrafik som till exempel stationer med- och samfinansieras av berörda kommuner och regioner. Även Volvo Cars och Karlshamns Hamn medfinansierar berörda delar utifrån sina verksamheters behov och nyttor. Detta innebär att Trafikverket och aktörerna tillsammans tar ansvar för genomförande och finansiering av Sydostlänken.

Läs mer i kapacitetsutredningen från 2019 (pdf-dokument, 3 MB, öppnas i nytt fönster)