Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bakgrund till elvägspiloten

Trafikverket ska säkerställa ett inkluderande, tillgängligt och säkert transportsystem för människor och gods i ett framtida hållbart och fossilfritt samhälle.

Varför elväg?

Den 1 januari 2018 trädde en ny klimatlag i kraft. Utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030. Sverige ska som helhet vara klimatneutralt till år 2045.

Cirka 25 % av vägtrafikens koldioxidutsläpp kommer från tung trafik. Så gott som alla tunga fordon har en dieselmotor i dag, och drivs till majoriteten av fossila bränslen.

Elvägar tar oss ett steg närmare fossilfria transporter. Som exempel kan vi förenklat säga att om vi elektrifierar 5 % (ca 500 mil) av det statliga vägnätet kan vi, vid full övergång till elektrifierad drift, minska de fossila utsläppen med 50 % från tunga fordon.

Det finns och kommer att krävas en mångfald av lösningar, inom alla trafikslag, för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem. Elvägar är en lösning med hög potential som också nyttjar befintlig väginfrastruktur. Parallellt med elvägar måste vi också styra transporter och beteenden till mindre miljöbelastande trafikslag, som cykel och järnväg till exempel. Vi måste också utveckla möjligheterna för delade transporter, effektiv transportplanering, smart samhällsplanering etc.

Varför elvägspilot?

Vi vill testa elväg på svenska vägar för att skapa ett kunskapsunderlag. Detta för att kunna ta beslut om vi ska fortsätta utveckla och implementera elväg för tunga fordon i det svenska vägtransportsystemet.

Det finns också olika teknologier för elvägar. Flera tekniska lösningar för elväg kan bli aktuella för implementering efersom olika tekniker kan ha olika bästa tillämpningsområde beroende på typ av trafik, topografi och områden samt typ av fordon.

Elvägspilot i Nynäshamn eller Örebro

Elvägsprogrammet har tagit fram en Nationell Färdplan för Elvägar som överlämnades till Regeringen i november 2017. Programmets mål är bland annat att genomföra minst en pilot där hela elvägssystemet, inklusive affärsmodeller, testas. Två lämpliga kandidater har valts ut, Nynäshamn och Örebro, där vi nu håller på att ta fram vägplan för en elvägspilot.