Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund Ostkustbanan/Ådalsbanan

Järnvägen längs kusten mellan Sundsvall och Härnösand har låg standard med långa restider och är i stort behov av utbyggnad.

Järnvägen längs kusten har stor betydelse för både gods- och persontrafik. Ostkustbanan mellan Gävle-Sundsvall och Ådalsbanan mellan Sundsvall och Västeraspby är enkelspårig med omfattande blandad trafik och växande kapacitetsproblem. Den har låg hastighetsstandard och långa restider med risk för kraftiga förseningar. De investeringar som genomförts de senaste åren (nya mötesstationer, kortare sträckor med dubbelspår) räcker inte till när person- och godstrafiken förväntas öka. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är mycket begränsad med dagens anläggning.

Delen Gävle-Sundsvall

Den cirka 22 mil långa järnvägssträckan mellan Gävle och Sundsvall är enkelspårig och har långa avstånd mellan dagens 25 mötesstationer. Ostkustbanan trafikeras med en blandning av person- och godstrafik, där persontrafiken utgörs av både snabb- och regionaltåg.  Varje typ av tåg har sin egen hastighet vilket ger en svår trafiksammansättning där både möten och förbigång/omkörningar krävs för att  tillräckligt många tåg ska få plats. Det skapar oönskade beroenden mellan tågen och ger såväl förlängda res- och transporttider som ökad störningskänslighet. Ökad trafik har medfört att restiden mellan Stockholm och Sundsvall  förlängts under en period av år, från ca 3 timmar 1996 för snabbaste tåget, till dagens 3 timmar och 35 min.

Delen Sundsvall-Västeraspby

Järnvägen Sundsvall-Västeraspby (där Botniabanan ansluter) är ca 13 mil och har idag relativt låg standard i jämförelse med anslutande sträckor norr- och söderut. Banan är enkelspårig och har en geometri med snäva kurvor som på stora delen av banan inte tillåter högre hastigheter än 80-95 km/h. Banans lutning är stor vilket innebär en begränsning av tågvikten för varje enskilt godståg. Restiden Sundsvall-Härnösand med tåg är i dag mellan 45 och 50 minuter, att jämföra med bil som tar ca 35 minuter. 

Järnvägen rustas upp och byggs ut

Trafikverket arbetar med att ta fram fördjupade underlag så att det kommer att finnas mer kunskap om bristerna och möjliga åtgärder vid nästa planeringsomgång till nationell plan för infrastrukturen. Under de kommande åren påbörjas och färdigställs flera järnvägsåtgärder, som spårbyten och sträckor med dubbelspår (Sundsvall-Dingersjö, Gävle-Kringlan).