Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Persontåg trafikerar Ostkustbanan vid

Utbyggnadsstrategi

Trafikverket har tagit fram förslag till strategi och ett förslag till utbyggnadsordning för ny järnväg på Sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors), längs Ostkustbanan och Ådalsbanan.

Sträckan har delats in i fem etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt. Förslaget innebär en strategi där utbyggnaden ska ske i en viss ordning för att ge, minskade restider och möjlighet till ökad trafik så snabbt som möjligt. Hudiksvall–Sundsvall ger bäst effekt av fem etapper

Här är etapperna listade i den ordning som de ska byggas enligt förslaget (se kartbild):
1. Hudiksvall-Sundsvall (inklusive delen genom Hudiksvall)
2. Sundsvall-Timrå-Härnösand
3. Gävle-Söderhamn
4. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
5. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors) 

ostkustbanan_karta_utbyggnadsordning_210319_750px2.jpg

Hudiksvall–Sundsvall bedöms vara den etapp som ger den bästa effekten för hela stråket. Sträckan har det största kapacitetsproblemet och den lägsta medelhastigheten och en utbyggnad till dubbelspår ger därför möjlighet till stora tidsvinster. Sträckan Sundsvall-Timrå-Härnösand är den andra prioriterade sträckan, som möjliggör kortare restider, ökad kapacitet och transporter med tyngre godståg genom bättre lutningsförhållanden som ett ombyggt spår skulle innebära.

För närvarande pågår utbyggnad till dubbelspår på två sträckor på Ostkustbanan, dels Dingersjö–Sundsvall, 1,5 mil dubbelspår (järnvägsplanearbete), samt Gävle–Kringlan, fyra mil dubbelspår (planering). Effekterna av de båda åtgärderna är inräknade i, och är en förutsättning för, den strategi och prioriteringsordning som föreslås och ska fullföljas enligt plan.

Det finns ett mål om att få ner restiden mellan Gävle och Sundsvall till mindre än en timme med direkttåg utan stopp och mellan Sundsvall och Härnösand till mindre än 30 minuter. Restidsmålen uppnår vi  inte till 2030 redan, men varje etapp som byggs förkortar restiden.

Uppdrag i nationell infrastrukturplan
Järnvägssträckan Gävle-Västeraspby har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Ostkustbanan och Ådalsbanan är enkelspåriga banor med omfattande blandad trafik som innebär stora kapacitetsproblem. Många delar med låg hastighetsstandard ger långa restider och risk för kraftiga förseningar. De investeringar i nya mötesstationer som gjorts de senaste åren är inte tillräckliga och möjligheten att ytterligera utveckla tågtrafiken är mycket begränsad.

Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastrukturen.
Utredningen har hämtat sitt underlag från dagens trafik, framtida prognoser och tidigare utredningar. Hela sträckan har setts över station för station, plattformar, dubbelspår, befintliga spårlängder, lutningsförhållanden och identifierat "flaskhalsar”. Förslaget till utbyggandsstrategi har tagits fram i dialog med de kommuner, regioner, myndigheter och intresseorganisationer som finns i stråket. Därefter har Trafikverket sammanvägt all dessa indata och utformat utbyggnadsstrategin och prioritetsordningen för de föreslagna etapperna.

Arbeta vidare
Efter genomförd remissomgång under 2020 för att förankra utbyggnadsstrategin och förslaget till prioritetsordning är nu preliminär slutrapport klar att redovisas. Den kommer att kompletteras med samlade effektbedömningar för de högst prioriterade etapperna under våren 2021. Därefter är slutrapporten klar till uppdraget i nuvarande nationell infrastrukturplan. Då har Trafikverket ett planeringsunderlag till kommande nationell infrastrukturplan. Regeringen tar sedan beslut om olika sträckor som Trafikverket får i uppdrag att bygga.