Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil på landsväg.

Väg 55, Dunker−Björndammen, mötesfri väg

Vi bygger om väg 55 Dunker-Björndammen till 2+1 väg, gör en ny dragning och höjer hastigheten för att förkorta resvägen samt sätter upp viltstängsel. Detta för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på vägen.

Nystart i projektet

Arbetet med att ta fram en vägplan har startat upp igen under 2020. Projektet avstannades 2015 då Länsstyrelsen avslog en ansökan om dispens från artskyddsförordningen. Efter utförda inventeringar under åren 2018 och 2019, kompletterat med en artskyddsutredning har vi nu kunnat klarlägga att orsaken till avslaget på dispensansökan inte längre finns kvar. Vi har nu kommit fram till att någon dispens från artskyddsförordningen inte längre är aktuellt för genomförandet av projektet.

Projektet har startat upp igen där det tidigare avslutades och tidigare framtagna handlingar uppdateras och revideras vid behov. Den tidigare samrådshandlingen uppdateras och i slutet av 2020 genomför vi ett samråd med justerade handlingar.

Nuvarande väg och framtida åtgärder 

Mycket av det arbete som har lagts ned under 2014-2015 går att återanvända i det fortsatta arbetet, när projektet återupptas.

Målet med utbyggnaden är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Detta anser vi kan uppfyllas genom att mötesseparera sträckan och skapa en 2+1 väg, sätta upp viltstängsel längs vägen samt genom att korta vägsträckan med den nya dragningen och höja hastigheten. Den förkortade restiden eftersom vägen blir kortare och hastigheten högre gör dessutom investeringen samhällsekonomiskt försvarbar.