Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund väg 55, Hjulstabron

Mälarleden som går mellan Södertälje och Västerås ska breddas och förbättras för att ge bättre framkomlighet och ökad säkerhet.

Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulstaviken och är en viktig passage över Mälaren. Väg 55 går mellan Uppsala och Norrköping och kan vara en alternativ väg till E4/E20 genom Stockholm. Vägen har en relativt låg standard vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet, varför den är prioriterad i länsplanerna. Trafikmätningar av biltrafiken på bron (2012) visade att det i snitt passerar cirka 5000 fordon per dygn på bron, varav andelen tung trafik är 14%.

Hjulstabron ligger i Enköpings kommun och förbinder Enköping med Strängnäs kommun. Bron har en segelfri höjd på 6 meter och byggdes år 1953. Den går över den allmänna sjöfarleden mellan Södertälje och Västerås/Köping och trafikeras årligen av cirka 2000 fartyg och ett antal tusen fritidsbåtar.

För att större fartyg som Mälarprojektet planerats för ska kunna passera Hjulstabron måste den öppningsbara delen breddas samt påseglingsskydd och ledverk byggas om. Alternativen är en ny bro i ny sträckning eller ombyggnad av befintlig bro i befintlig sträckning.

En åtgärdsvalsstudie samt en funktionsutredning togs fram 2014-04-25. Resultatet av utredningen tillsammans med den samhällsekonomiska bedömningen innebär att bägge alternativen ska utredas vidare.