Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar hur en 2+1 väg med mitträcke ser ut

Vi bygger 2+1 väg med mitträcke.

Väg 56, Kvicksund–Västjädra, mötesfri väg

Vi vill höja standarden och öka trafiksäkerheten på väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra genom att bygga om vägen till en mötesfri landsväg.

Ombyggnationen pågår

I januari 2021 påbörjade vi arbetet med ombyggnationen av väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra till mötesfri landsväg.

Vi började i Kvicksund för att sedan jobba oss upp mot Västjädra. Under det första halvåret i projektet har vi arbetat med vegetationsavtagning, schakt av jord och berg, losshållning av berg, utfyllnad och packning till färdig terrassyta där vi ska bredda vägen. Vi har jobbat med hantering av avvattningssystem och lagt vägtrummor, samt färdigställt diken. Vi har även utfört en del beläggningsarbeten.

Byggnationen kommer att pågå från januari 2021 till och med november 2022. De arbeten vi utför är bland annat breddning och förstärkning av vägen, underhållsåtgärder och breddning av broar samt sättning av räcken.

Räkna med längre restid och störande arbeten

Vi planerar arbetena så att de ska störa trafiken så lite som möjligt. För dig som reser längs med vägen kan arbeten vara störande och innebära en längre restid än vanligt. Vi behöver vid vissa arbeten sänka hastigheten av säkerhetsskäl, både för de som arbetar med den nya vägen och för dig som ska passera vägbygget. 

Vissa byggmetoder ger upphov till buller, till exempel borrning, sprängning, spontning och pålning. Vi försöker att välja byggmetoder som ger så liten störning som möjligt, och tiden för bullrande arbeten kommer att begränsas. Vi strävar efter att all påverkan för närboende ska minimeras så mycket som möjligt.

Vad är det vi ska göra?

Sträckan som ska byggas om är cirka 14 kilometer lång och kommer att medföra ca 200 000 kubikmeter jordschaktning och ny asfaltsbeläggning på en yta av ca 200 000 kvadratmeter. Vi breddar befintlig plattrambro, byter ut kantbalkar och gör en ny skiljebalk på ytterligare en bro. 

Vägplanen omfattar den cirka 14 kilometer långa sträckan mellan Kvicksund strax norr om länsgränsen Södermanland, Västmanland och Västjädra, Trafikplats Västjädra vid E18.

Väg 56, den så kallade Räta linjen, mellan Norrköping och Gävle ingår i det nationella vägnätet. Delen mellan Kvicksund och Västjädra (E18/väg 56) är 9 meter bred och har få möjligheter till omkörning. Trafikmängden varierar mellan i genomsnitt 8 000 och 12 000 fordon/dygn. Andelen lastbilar är relativt hög, cirka 13 procent.

På regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och gör bland annat arbetspendling möjlig mellan två stora tillväxtregioner Västerås och Eskilstuna.

Inriktningen i vägplanen är att mötesseparera vägen, att åstadkomma så mycket omkörningssträckor som möjligt, och att göra mindre trimningsåtgärder som ökar säkerheten och framkomligheten i de större korsningarna.