Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utterns väg säkrare till jul

Uttern på E22 vid Stordiket mellan trafikplats Kristianstad nr 39 och trafikplats Hammar nr 40 har levt farligt. Deras väg över E22 har riskerat deras liv. Nu har vi byggt en säker passage under bron för dem.

Under juli månad påträffades ett par uttrar trafikdöda på E22 utanför Kristianstad. Tyvärr finns det ibland situationer då uttern tvingas över vägen när de inte kan ta sig över via vattenvägen eller när den genar över land mellan vattendragen. För att ge uttern möjlighet att välja säkert har vi under december månad byggt en passage i form av en utterhylla under bron. Passagen ska locka både uttern och annat småvilt såsom räv, grävling och mård.

En passage färdig lagom till jul och vi önskar att de inte tar några onödiga risker utan kan fira lugn och trygg jul.

Hur anpassar Trafikverket bron vid stordiket? Vi har byggt två hyllor under bron vilka är avsedda för utter och småvilt. Hyllan består av en stålkonstruktion där själva hyllplanet är av betong. För att locka utter och andra djur att använda hyllan har markeringsstenar (natursten) gjutits fast på hyllan. Dessa ska vara väderskyddade. 

Varför bygger Trafikverket faunapassager? I de nationella miljömålen finns mål för att sjöar,  vattendrag och landskapet i övrigt ska vara så beskaffat att arter har sina spridningsvägar säkerställda. Alla naturligt förekommande arter och deras livsmiljöer ska bevaras, ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Det nationella målet för utter är att få tillbaka livskraftiga populationer i utterns hela tidigare utbredningsområde och att det svenska beståndet av utter ska vara minst 5 000 individer. Det ska inte förekomma några spridningsbarriärer som människan har byggt (Åtgärdsprogrammet för utter).

Artfakta utter: Uttern är ett fiskätande mårddjur som till stor del lever i vatten. Den är omkring en meter lång och kroppen är anpassad till ett liv i vatten. Förr förekom uttern allmänt i hela vårt land utom på Gotland. Idag är uttern en rödlistad art och ett av hoten utgörs av trafiken. Uttern kan trafikdödas när den väljer eller tvingas att passera över en vägbana, ofta vid olämpligt utformade broar och trummor. Uttern är en utmärkt simmare som simmar både under stora broar och genom mindre trummor. Däremot finns det situationer när den inte kan ta sig vattenvägen förbi en väg eller när den aktivt väljer att  passera över vägen.

Uttern tvingas över vägen när:

  • strömningshastigheten i vattendraget är hög
  • vägtrumman eller bron är översvämmad

Uttern kan välja att passera över vägen när den:

  • genar över land mellan vattendrag eller delar av vattendrag (exempelvis vid vägbank byggd ut över sjö)

Vilka andra arter vill Trafikverket åtgärda för? Uttern har i många år stått i fokus för dessa åtgärder, men många fler arter gynnas. Djur i utterns storlek, såsom räv, grävling och mård är de som främst kan använda dessa faunapassager men även många mindre arter, såsom sorkar, näbbmöss, vesslor, iller och ekorre använder sådana passager.