Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg susar förbi järnvägsövergång med bom

Bakgrund

Nästan hela Västkustbanan är nu utbyggd med dubbelspår. Men sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg återstår.

Västkustbanan som går mellan Göteborg och Malmö/Lund är en viktig förbindelse för persontrafik i västra Sverige. I dagsläget har cirka 80 procent av banan dubbelspår, och utbyggnad pågår eller planeras på de resterande sträckorna, genom Varberg och mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg.

Genom utbyggnad till dubbelspår ökar förutsättningarna för en effektivare tågtrafik. Vi kan höja hastigheten och restiden minskar. Tågtrafikens konkurrenskraft mot andra trafikslag ökar.

Sträckan Ängelholm-Helsingborg

I nuläget är den enkelspåriga banan fullt utnyttjad. Sträckan Ängelholm – Helsingborg  är en flaskhals på Västkustbanan. Såväl resenärer som tågoperatörer önskar tätare avgångar, kortare restider och större punktlighet. När Västkustbanan är fullt utbyggd beräknas restiden bli något över två timmar mellan Göteborg och Malmö.

Tågresandet ökar

Sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg trafikeras enbart av persontåg och det är framför allt den regionala trafiken som behöver ökad kapacitet. Dagens trafik utgörs av cirka 100 persontåg. På lång sikt väntas detta tågantal öka.

Sträckan Maria station – Helsingborg C

När det planerade dubbelspåret mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg är färdigt återstår sträckan fram till Helsingborg C som i dag är ett enkelspår. 

Trafikverket förbereder för närvarande en planprocess och genomförande av den sista dubbelspårsetappen på Västkustbanan, mellan Maria station och Helsingborg C. Trafikverket har tidigare översiktligt utrett möjliga lösningar för att bygga ut sträckan till dubbelspår, både i markförlagt läge och i tunnel. Under den kommande planprocessen kommer flera alternativa lokaliseringar att utredas och allmänhet och organisationer ges möjlighet att lämna synpunkter. Projektet finns upptaget i regeringens nationella transportinfrastrukturplan 2018-2029 och byggstart planeras i slutet av planperioden.