Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6 genom Skåne

Vi förbättrar framkomligheten på E6 genom Skåne, för att underlätta för dig att komma fram smidigt, säkert och som du planerar. På den här sidan får du en samlad bild av alla de åtgärder vi gör för att förbättra framkomligheten.

E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder för både Sverige och Norge. E6 har även en viktig roll för regional arbetspendling. Trafiken har under de senaste 15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan. Trafikflödena uppgår idag till uppemot 50 000 fordon per dygn. Störningar och stopp på sträckan är vanligt förekommande och vi har många incidenter med stora konsekvenser för framkomligheten.

Så här vill vi åtgärda bristerna på E6

Kartan visar genomförda och planerade åtgärder på E6 genom Skåne. Klicka på kartan för större karta. 

Trafikverket har gjort en omfattande åtgärdsvalsstudie om E6 genom Skåne som har lett fram till förslag på åtgärder som ska förbättra framkomligheten. Några av dem har realiserats och andra planeras genomföras de närmsta åren. Den stora nyttan, att skapa en mer välfungerande E6, ser vi först när alla åtgärder är genomförda.

I arbetet med åtgärderna på E6 tillämpas fyrstegsprincipen för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar; 1: Tänk om, 2: Optimera, 3: Bygg om, 4: Bygg nytt.

Läs mer om hur vi arbetar utifrån fyrstegsprincipen. 
Läs mer om åtgärdsvalsstudien om E6 genom Skåne

 

 Planerade åtgärder

Sträckan mellan trafikplatserna Lomma och Alnarp strax norr om Malmö är den mest trafikerade motorvägssträckan i Skåne. För att förbättra framkomligheten på E6 är denna delsträcka på cirka 3 kilometer viktig att förbättra. 

Status: En teknisk utredning har genomförts som visar möjligheterna att bredda vägen med ett extra körfält mellan trafikplatserna. Fortsatt arbete kräver att åtgärden prioriteras i kommande nationella transportplan som regeringen väntas besluta om 2022.

Vi utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält mellan trafikplats Västra Klagstorp och trafikplats Petersborg. Det ökar framkomligheten för busstrafiken på E6 och är en viktig del i det regionala superbusskonceptet i Malmö-Falsterbonäset. Åtgärden kommer även att ge en positiv effekt på den övriga trafiken.

Om arbetet på E6 mellan trafikplats Västra Klagstorp och Petersborg
Om kollektivtrafikåtgärder på E6 mellan Trelleborg–Malmö

Vi bygger om avfartsrampen vid trafikplats Vellinge södra till en parallellavfart. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för södergående trafik på E6 och trafik mot väg 100.

Byggstart: 2023

Om arbetet på E6 vid Vellinge södra
Om kollektivtrafikåtgärder på E6 mellan Trelleborg–Malmö

ITS är en förkortning för intelligent transportsystem och innebär att man med modern teknologi kan styra, påverka och kommunicera med trafikanterna. De åtgärder som är aktuella på E6 mellan Vellinge och Helsingborg är kövarningssystem, variabla (digitala) meddelandeskyltar och kompletterande trafikkameror som ger vår trafikledning ökade möjlighet att övervaka situationen på vägen.

Läs mer om projektet

Vi planerar förbättringsåtgärder vid flera trafikplatser på E6 i Skåne. Det kan handla om att bygga om på- och avfarterna för ökad trafiksäkerhet och kapacitet, eller att bygga om korsningar mellan på- och avfarter och anslutande väg för ett förbättrat trafikflöde.

Vi gör löpande underhållsåtgärder längs E6 i Skåne för att säkerställa framkomlighet och säkerhet. Under arbetena har vi alltid som strävan att störa trafiken så lite som möjligt. 

Klicka på länken så hittar du information om planerade arbeten och störningar för E6 och andra vägar i Skåne.

 

Genomförda åtgärder

I mars 2019 infördes omkörningsförbud i rusningstrafik för tunga lastbilar mellan Vellinge och Helsingborg. Samtidigt ändrade Trafikverket villkoren för tunga mobilkranar (motorredskap klass I) så att dispens inte ges under rusningstrafik. 

Läs mer om omkörningsförbudet för tunga lastbilar
Läs nyheten: Halvering av olyckor efter införande av omkörningsförbud på E6

Vi har byggt en särskild på- och avfart för bussar mellan E6 och Vinstorpsvägen i Lomma. Det förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken.

Status: klart december 2019