Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta med sträckningar för järnväg respektive väg

Fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg

En växande befolkning pressar infrastrukturens kapacitet, påverkar mobiliteten och förlänger restiderna – Öresundsregionen är idag Skandinaviens största storstadsregion med över fyra miljoner invånare. Invånare som allt oftare reser över gränserna.

Svenska Trafikverket och Danska Vejdirektoratet och Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har tillsammans utrett möjligheterna för en ny fast förbindelse över Öresund. Utredningen har pågått under tre år (2018-2020) och har medfinansierats av Interregprogrammet Öresund-Skagerak-Kattegatt. Uppdraget delades ut av den svenska och den danska regeringen, och ser över möjligheterna både för vägförbindelse och för kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.

Kartan visar möjliga linjedragningar för väg respektive järnväg.
Kartan visar huvudscenariot för järnvägs- och vägförbindelsen mellan Helsingör och Helsingborg. Klicka på kartan för större bild.  

Utredningen är överlämnad till regeringarna. Syftet med analysen är att ge en grund för fortsatt politisk dialog och eventuella beslut om fördjupade utredningar för att kunna möjliggöra en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg.

En ny fast förbindelse över Öresund ökar tillgängligheten mellan Danmark och Sverige och innebär nya möjligheter för pendlare, fritidsresenärer och transporter av godstrafik på väg mellan de två länderna. Förbindelsen skapar förutsättningar för medborgarna att transportera sig på nya sätt och nå en större arbetsmarknad.

I korthet innebar uppdraget att redovisa:

  • danska och svenska prognoser kopplat till Öresundstrafikens utveckling och de trafikala effekterna av en Helsingör–Helsingborg-förbindelse. 
  • de trafikmässiga möjligheterna med de olika alternativen: både väg- och järnväg eller bara väg.
  • finansieringsmöjligheter
  • samhällsekonomisk analys samt kompletterande redovisning av övriga nyttor såsom förändringar för mobilitet, näringslivsutveckling, gemensamt utbildningsutbud och sociala nyttor.
  • den fasta förbindelsens eventuella påverkan på mobilitet och integration i Öresundsregionen.

Resultatet av utredningen finns nedan, dels i den gemensamma dansk-svenska sammanfattningsrapporten och dels i en kortversion som presenterar huvudresultaten från den bilaterala analysen med tonvikt på effekterna för Sverige.

Oresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px.jpg

Analysen har studerat två alternativ för förbindelsen mellan Helsingör och Helsingborg: en förbindelse för både väg- och järnvägstrafik (för persontåg) och att bygga enbart för vägtrafik.

Anläggningskostnad

  • Väg- och järnvägsförbindelse: 57,2 miljarder svenska kronor
  • Vägförbindelse: 29,5 miljarder
  • Järnvägsförbindelse (inklusive anslutning till Västkustbanan): 27,7 

Utformning vägförbindelse

Vägförbindelsen ansluter till E47 (Helsingørsmotorvejen) vid trafikplats Snekkersten söder om Helsingör och fortsätter ner via en ramp till den borrade tunneln under Öresund för att i Sverige ansluta till E4/E6/E20 i södra delen av Helsingborg.

Vägförbindelsen är 17,2 km lång, varav kust-till-kust-anslutningen består av 11 km borrad tunnel med två tunnelrör utformade för motorvägsstandard med två körfält och vägren.

Utformning järnvägsförbindelse

Danska Kystbanen ansluter via ny stationsdel vid Helsingörs station och passerar sundet genom två borrade tunnelrör för att ansluta till ny stationsdel vid Helsingborgs station och vidare mot till Maria station för anslutning mot Västkustbanan och vidare mot Skånebanan.

Järnvägsförbindelsen är 13,5 km lång, varav kust-till-kust-anslutningen består av 7,5 km borrad tunnel med två tunnelrör med ett järnvägsspår i vardera riktning.

Förändringar av trafiken

En ny fast vägförbindelse skulle öka vägtrafiken över Öresund via Helsingör–Helsingborg med 15.300 fordon/dygn och minska med 5.200 via Öresundsbron. Den skulle också innebära en omfördelning av vägtrafiken mellan Sverige och Danmark och en avlastning av E6 söder om Helsingborg.

Järnvägsförbindelsen mellan Helsingör och Helsingborg avlastar personresandet över Öresundsbron och på stråket mellan Helsingborg och Malmö.

  Vägförbindelse Väg- och järnvägsförbindelse

Antalet fordon via förbindelsen
Helsingör-Helsingborg

Varav:

15.300 14.900
Överflyttning från färjetrafiken 6.000 6.000
Överflyttning från Öresundsbron 5.200 5.400                 
Tillkommande trafik 4.100 3.500

Antalet passagerare kollektivtrafik via förbindelsen Helsingborg-Helsingborg

Varav:

8.100 19.300 

Överflyttning från färjetrafiken

-500* 8.600

Överflyttning från Öresundsbron

-600* 3.600                 
Tillkommande trafik n/a                      7.100

*En ren vägförbindelse minskar kollektivtrafikresandet över Öresund med 1100 resor per dag.

Samhällsekonomi

De övergripande slutsatserna från de danska och svenska samhällsekonomiska analyserna visar att en ren vägförbindelse är samhällsekonomiskt lönsam medan en kombinerad förbindelse för väg och järnväg skulle kräva någon form av finansiellt tillskott.

  • En vägförbindelse har en positiv nettonuvärdeskvot för samhället 0,28
  • En kombinerad väg- och järnvägsförbindelse har en negativ nettonuvärdeskvot på nuvärde -0,24 för samhället.

Finansiering

Utgångspunkten för en ny fast förbindelse är brukarfinansiering. Liksom för andra brukarfinansierade infrastrukturprojekt antas det att förbindelsen ska återbetalas inom 40 år efter öppnandet.

Intäkterna från vägtrafiken kan finansiera en ren vägförbindelse. På 40 år genereras en vinst på 1,9-6,9 mdkr. Detta motsvarar en återbetalningsperiod på cirka 35 år.

En kombinerad väg- och järnvägsförbindelse kommer att kräva någon form av tillkommande finansiering på 15,7-20,1 mdkr om anslutningen ska återbetalas inom 40 år.

Den ekonomiska lönsamheten är beroende av huruvida intäkterna från användarna täcker investeringskostnaden samt löpande kostnader för drift och underhåll.