Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skånebanan, Attarp, förlängning av mötesspår

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad har begränsad kapacitet trots att mötesstationerna ligger relativt tätt. Det är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, där trafiken utgörs av godståg, Öresundståg och Pågatåg.

Genom att förlänga mötesspåret i Attarp, riktning mot Hässleholm, möjliggör vi att två tåg kan invänta ett mötande tåg och tiden på sträckan skulle kortas. Inte som idag då sträckan mellan Hässleholm och Attarp tar längst tid för Öresundstågen att köra mellan då det finns få mötesmöjligheter där. Detta medför att vi kan möta framtidens transportbehov, upprätthålla en god tillgänglighet med hög transportkvalitet och ökad flexibilitet på sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad.

I projektet kommer vi att stänga befintlig plankorsning på väg 2023 i centrala Attarp. Denna ersätts med en planskildhet direkt västerut från nuvarande läge, vilket innebär att väg 2023 får ny sträckning under järnvägen utanför centrala Attarp. Stängningen av plankorsningen innebär att boende i Attarp kan ta sig fram säkrare över järnvägen, för alla trafikanter samt gående- och cyklister.

Vad händer nu?

Efter kompletteringsbegäran från Trafikverkets planprövning har vi färdigställt revideringen av miljökonsekvensbeskrivningen inför länsstyrelsens godkännande. Under tiden 1-31 mars 2021 ställdes järnvägsplanen ut för granskning.

Under våren 2021 kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för ny tillstyrkan innan den återigen kan lämnas till planprövning för fastställelse.

Järnvägsplanen innehåller förslag på förlängning av mötesspåret samt stängning av plankorsning och ombyggnad av sträckningen av väg 2023 förbi Attarp. Planen omfattar även förändring av väg från allmänt till enskilt underhåll. Förändringen omfattar del av väg 2023.

Tillstånd för vattenverksamhet

Vi har under tiden 7 december 2020-10 januari 2021 haft samråd kring tillstånd för vattenverksamhet. Tillståndsprocessen är för den vattenverksamhet som uppstår när vi planerar att permanent leda bort grundvatten, där väg 2023 ska passera under järnvägen. Tillstånd söks hos en av de fem mark- och miljödomstolarna.

Efter genomfört samråd sammanställs inkomna synpunkter och skickas tillsammans med samrådsunderlaget till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Därefter tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning och färdigställer ansökan som planeras att lämnas till Mark- och miljödomstolen när järnvägsplanen vunnit laga kraft. Handläggningstiden hos domstolen är vanligtvis mellan 6 och 12 månader.