Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Handslag
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund – nu åker vi!

En samverkansöverenskommelse för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund är nu klar. Den är gränsöverskridande och ska bädda för ett framgångsrikt samarbete i projekt Hässleholm-Lund.

I maj tog regeringen beslut om den nationella transportplanen för åren 2018-2029. Sträckan Hässleholm–Lund finns med i planen och det innebär en byggstart under planperioden.

Trafikverket vill vara väl förberedda när projektet etableras och har därför tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Hässleholms kommun, Höörs kommun, Eslövs kommun och Lunds kommun enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner i en samverkansöverenskommelse. Syftet är att möjliggöra en snabb och effektiv utbyggnad av sträckan Hässleholm–Lund, samt att optimera projektets nyttor och begränsa de negativa effekterna. Tillsammans har man identifierat de viktigaste frågorna att samarbeta kring.

– Samverkansöverenskommelsen innebär att vi tidigt kan definiera gemensamma mål, behovet av samordnade aktiviteter och möjliga konfliktpunkter. När vi tänker tillsammans minskar vi risken för negativa överraskningar senare i vår process mot en byggstart. Planering Syd har också etablerat en samrådsgrupp med berörda ledande politiker och tjänstemän som träffas regelbundet för att följa och samordna arbetet, säger Lennart Andersson regional direktör i Syd.

Vi är redan igång och vi gör det tillsammans

Parterna i överenskommelsen har nu en god grund att utgå ifrån och ligger i startgroparna för att fortsätta arbeta tillsammans när projekt Hässleholm-Lund etableras.
– Nu har vi jobbat fram gemensamma punkter. Dessa ska sedan konkretiseras och vidareutvecklas med specifika aktiviteter. Det ger oss en bättre kunskap om varandras processer så de kan jacka in i varandra när tiden är mogen, säger Sofia Bremer som drivit arbetet med överenskommelsen på Trafikverket.

För att det fortsatta arbetet ska nå framgång är parterna beroende en stor mängd interaktioner, det gäller både beslut och människor. Det handlar om att skapa förståelse och kunskap för varandra för att projektet ska bli så bra som möjligt.

– Vi vill möjliggöra en snabb utbyggnad och optimera nyttor. Här är samarbetet en framgångsfaktor, det gäller särskilt mycket i stora projekt där det finns flera särintressen, säger Sofia.

Sex områden i fokus

1. Delen Hässleholm–Lunds utbyggnad genom Skåne ska börja norr om Hässleholm och ansluta till projekt Lund–Flackarp i söder.
2. Ett gemensamt avgränsningsarbete av utredningsområdet ska prioriteras.
3. Goda helhetslösningar för resenären, en attraktiv anläggning för hela resan
4. Miljöpåverkande aspekter ska belysas ur ett helhetsperspektiv.
5. Kommunikation – hjälpa varandra med gemensamma budskap.
6. Resurs- och kompetensförsörjning ska inte försena genomförandet.

– Det unika är att vi har formerat oss och snackat ihop oss redan innan projektet är igång. Det ger oss en stabil plattform med en stark politisk vilja. Vi gör det här tillsammans. Både för att det är bäst så och för att det krävs av oss, avslutar Sofia Bremer.

Så här säger några av parterna:

– Äntligen kommer vi igång med höghastighetsjärnvägen. Detta är viktigt för att få till bättre pendlingsmöjligheter i vår del av Skåne. Men på sikt är detta en viktig pusselbit för att stärka det nationella järnvägssystemet, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsen ordförande i Lunds kommun.

– Vi har lång erfarenhet av kommunsamarbete genom Pågatåg Nordost och stambanan.com. Det är bra att samarbetet nu breddas så att alla berörda parter ingår. Samtidigt är det viktigt att vi inte stannar vid sträckan genom Skåne, utan fortsätter planera för hela sträckan Lund-Jönköping. Det ger mer trovärdighet och hållbart tänkande, säger Stefan Lissmark, kommunalråd i Höörs kommun.

– Länsstyrelsen ser mycket positivt på den regionala samverkan som kommit igång inför arbetet med projektet Hässleholm-Lund. Det finns därmed stora förutsättningar att få till en snabb och effektiv utbyggnad, säger Ola Melin, länsöverdirektör länsstyrelsen Skåne.

Här finns en folder där du kan läsa mer om samverkansöverenskommelsen.
Samverkansöverenskommelsen