Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tåg ovanifrån.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hässleholm-Lund har haft samråd nummer två

Under perioden 29 maj–18 juni 2020 genomförde projekt Hässleholm–Lund sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning.

Bakgrund lokaliseringsutredning

Lokaliseringsutredningen är en av de tidigaste delarna i planeringsarbetet vid byggandet av ny järnväg. Då utreder Trafikverket olika lämpliga sträckningar (så kallade korridorer) för den nya järnvägen. I det arbetet behöver vi ta hänsyn till flertalet aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet. Under samråd 1 redovisade vi de förutsättningar vi hade hittat inom projektets utredningsområde och bad allmänheten att bistå oss med eventuell ytterligare kunskap som kunde vara viktig i det fortsatta planeringsarbetet.

Under samråd två presenterade vi de förutsättningar som vi på Trafikverket har arbetat fram sedan föregående samråd. Syftet med samrådet är att är att stämma av förutsättningarna som ligger till grund för analys och värdering för hela det efterföljande planerings- och utredningsarbetet. Materialet som samråds är både dokument som färdigställs i samband med samråd 2 och dokument som fortlöpande fylls på med mer innehåll från det fortsatta utredningsarbetet även efter samråd 2. Underlaget består av ett utkast av dokumentet lokaliseringsutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt underlag till dessa i form av PM.

Samråd två var är ett så kallat webbsamråd vilket innebär att inga fysiska träffar genomfördes. Istället publicerades allt material här på projektets hemsida. Det var också här som du kunde yttra dig kring det material vi samrådde om. När vi fått in alla yttranden sammanställer vi och sammanfattar samrådet i projektets samrådsredogörelse, där vi också svarar på hur de inkomna synpunkterna beaktas.

Notera att det inte kommer presenteras några förslag på korridorer för den nya järnvägen under samråd två. Det sker först vid samråd tre, som planeras till vintern 2020-2021.

Utökat utredningsområde

Karta.
Projektets utredningsområde. 

I åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö som föregick lokaliseringsutredningen definierades projektets utredningsområde. Den geografiska avgränsningen utgick ifrån stationsorterna Hässleholm och Lund samt en restidsgräns på 2,5 timmar mellan Stockholm–Malmö i framtiden. Utifrån de förutsättningarna erhölls ett område som var ca 7 mil långt och 3 mil brett.

Under arbetet med lokaliseringsutredningen har en verifiering av utredningsområdets gränser gjorts. Vi har då konstaterat att utredningsområdet behöver utökas i norr och i söder. I norr behöver utredningsområdet utökas i Hässleholms kommun för att där kunna inrymma tänkbara alternativa anslutningar till Södra stambanan. I söder behöver utredningsområdet utökas för att kunna möjliggöra tänkbara anslutningar i Staffanstorps kommun till det fyrspår som byggs mellan Lund och Arlöv.

Samrådsunderlag utökat utredningsområde

Under hösten 2018 tog Trafikverket fram ett samrådsunderlag för en ny järnväg mellan Hässleholm och Lund, där det beskrevs hur projektet skulle kunna påverka miljön inom det utpekade utredningsområdet. Länsstyrelsen fattade den 24 januari år 2019 beslut om att projektet kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

När projektet nu har konstaterat att det finns ett behov av att utöka det utpekade utredningsområdet i norr och söder har ett kompletterande samrådsunderlag tagits fram. Syftet med detta underlag är att berörda kommuner, Länsstyrelsen, kollektivtrafikmyndigheten samt de enskilda som särskilt berörs ska få möjlighet att yttra sig. Då samrådsunderlaget går ut i samråd 2 för lokaliseringsutredningen ges även övriga statliga myndigheter, allmänheten och de organisationer som kan bli berörda möjlighet att yttra sig över utökningen av utredningsområdet. Vi önskar därför få in yttranden om aspekter för, och intressen i, det utökade området som är viktiga i det fortsatta arbetet. Efter samrådet sammanställs alla yttranden i en samrådsredogörelse som publiceras på den här projektsidan.