Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hög kännedom om Hässleholm-Lund bland allmänheten

För att få bättre kunskap om allmänhetens kännedom och inställning till projektet genomför vi attitydundersökningar i utredningsområdet vartannat år. Nedan presenterar vi de viktigaste siffrorna från undersökningen som gjordes tidigare i år.

Bakgrund
Undersökningen har genomförts under perioden maj-juni 2021 av företaget Origo Group som arbetar självständigt på uppdrag av Trafikverket. Undersökningen är en uppföljning på den första attitydundersökningen som genomfördes i början av 2019.

Målgruppen är allmänhet från 18 år och uppåt i kommunerna Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm. De tillfrågade har valts ut slumpvis av Origo Group för att de ska spegla hela befolkningen i respektive kommun.

Undersökningen har genomförts genom webbenkät och telefonintervjuer. De tillfrågade har fått samma frågor och svarsalternativ oberoende av om de valt att svara via telefon eller webbenkät. Totalt har 1633 svar samlats in vilket får sägas vara en stor svarsgrupp. I undersökningen 2019 deltog 719 personer. För att få ett så bra och brett underlag som möjligt valde vi inför årets undersökning att mer än dubbla antalet svarande jämfört med 2019.

Resultatet för respektive kommun har viktats för att kön och ålder ska vara representativt för kommunen. Totalresultatet har viktats för att spegla faktisk befolkning i respektive kommun.

Resultat

Kännedom
Kännedomen om Hässleholm-Lund har ökat kraftigt sedan den senaste mätningen. Totalt svarar 71 % av de tillfrågade att de känner till projektet, att jämföra med 38 % 2019. Högst är kännedomen i Höörs kommun där 93 % svarar att de känner till projektet. Motsvarande siffra i Lunds kommun, där kännedomen är lägst, är 60 %. Vid en jämförelse på ålder ser vi att den äldsta målgruppen, 65+, har högst kännedom (83 %) medan den yngsta, 18-29 år, har lägst (55 %).

Carina Lindeberg 

–Att kännedomen ökat mycket är naturligt. När vi gjorde den första undersökningen 2019 var Hässleholm-Lund i sin linda. Sedan dess har det hänt mycket. Vi har genomfört tre samråd och den mediala rapporteringen kring Nya stambanor har varit stor, både på lokal och på nationell nivå, säger Carina Lindeberg, projektledare omvärld program Hässleholm-Lund.

Inställning till Hässleholm-Lund
När det gäller attityden har de tillfrågade fått svara på frågan: Vad är din inställning till Trafikverkets projekt mellan Hässleholm-Lund?
Totalt svarar 48 % att de är mycket eller ganska positiva till projektet. Samtidigt svarar 35 % att de är mycket eller ganska negativt inställda medan 16 % anger att de varken är positiva eller negativa, samt 1 % vet ej. I undersökningen 2019 angav 66 % att de var mycket eller ganska positiva, 15 % mycket eller ganska negativa samt 19 % varken eller.

Mest negativt inställda är de boende i de kommuner som inte får någon station för den nya järnvägen. I Höör anger 70 % att de är mycket eller ganska negativa till projektet, motsvarande siffra för Eslöv är 57 %. I stationsorterna anger 46 % i Hässleholm att de är mycket eller ganska negativa medan 63 % av de tillfrågade i Lund anger att de är mycket eller ganska positiva till projektet.

Rickard Rosenlund 

–Vi kan konstatera att andelen negativt inställda ökat sedan 2019. Å andra sidan är det inte särskilt konstigt, då hade vi ett stort utredningsområde utan några korridorer. I dagsläget har vi flera breda korridorer och vi har förståelse för att många i området känner en oro över att de personligen kommer drabbas negativt. Tonläget om projektet i sociala medier är tidvis högt men vi får inte glömma bort att så gott som hälften av de boende i området är positiva till projektet, säger Rickard Rosenlund, programchef Hässleholm-Lund.

Frågorna som berör mest är miljö, buller, pendling och framkomlighet. Av de tillfrågade tror 54 % att miljön kommer påverkas mycket eller ganska negativt när Hässleholm-Lund är färdigbyggt. Motsvarande siffra för buller är 55 %. Hela 65 % av de tillfrågade tror att möjligheten till ökad arbetspendling kommer påverkas mycket eller ganska positivt när projektet är klart. När det gäller frågan om framkomligheten i området tror 56 % att den kommer påverkas mycket eller ganska positivt.

Information om projektet I undersökningen får de tillfrågade även svara på hur de fått information om Hässleholm-Lund samt hur de skulle vilja ha information i framtiden. En klar majoritet, 52 %, svarar att deras främsta källa för information om projektet är media. Endast 14 % anger sociala medier/Facebook medan 19 % svarar att de inte tagit del av någon information överhuvudtaget. När de tillfrågade får svara på hur de helst vill ha information vinner media igen med hela 60 % av svaren. Näst flest svar får Trafikverkets webbplats med 37 % medan 16 % svarar fysiskt eller digitalt samrådsmöte.

–Även om relativt få anger samrådsmöte som främst föredragna informationskanal så kommer vi självklart genomföra fysiska samrådsträffar i Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm under samråd 4. Det är också tydligt att hemsidan är vår främsta kommunikationskanal ut mot boende. Den ska vi satsa på att utveckla med mer information samt fler och oftare nyheter än tidigare, avslutar Carina Lindeberg.

Nästa undersökning kommer att genomföras 2023, efter samråd 4 avslutats.