Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer i programmet nu?

Vi befinner oss i en lokaliseringsutredning som beräknas fortgå till 2023. Här kommer kortfattad resumé om genomfört samråd och vägen framåt.

Samråd genomförs för att samla in synpunkter på de förslag som presenteras för allmänheten, myndigheter, organisation med flera. På grund av den rådande pandemin genomfördes samrådet digitalt. Under samrådet var det första gången omvärlden fick se utkast till lokalisering för den planerade järnvägen, då vi presenterade sex olika alternativ.

Lokaliseringsutredningen genomförs i tät dialog som bygger på den samverkansöverenskommelse som Trafikverket slutit med Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Lund, Eslöv, Höör och Hässleholms kommuner. Förutom tidigare nämnda myndigheter ingår även de kommuner som finns inom utredningsområdet: Kristianstad, Hörby, Klippan, Svalöv, Kävlinge, Lund samt Staffanstorp där vi har återkommande möten på politisk- och tjänstemannanivå

Yttranden
Totalt har det lämnats in 1 389 yttranden under samråd 3. Merparten har lämnats in via vår samrådsportal som finns på vår webbplats. I samrådsportalen gick det att lämna en koordinat kopplat till synpunkten och en karta över dessa finns på samrådsportalen.

Här under beskrivs några av de punkter som framkommit av yttranden i samrådet.

 • Generellt är det många av de som yttrar sig som vill att vi ska utreda en samförläggning med den befintliga Södra stambanan samt i en lägre hastighet än den planerade 320 km/h. Många ser dock ett behov av en utökad kapacitet för järnvägen.
 • Flera yttranden tar upp pandemins påverkan på både vårt behov av att resa, behovet av naturområden för rekreation och behovet av självförsörjning i Sverige och att vår jordbruksmark därav blir ännu viktigare att bevara och utveckla.
 • Flera förordar i sina yttranden centrala stationslägen men det finns även de som förordar externa stationslägen.
 • Flera av de som yttrar sig är boende eller driver en verksamhet inom de korridorer som utreds och är oroliga för påverkan på sin fastighet.
 • Det finns ett flertal områden inom utredningsområdet med ett rikt djurliv och som upplevs som tysta och opåverkade. Dessa områden är det många som yttrat sig om och uttryckt en oro för tillgängligheten till dessa ska försvinna.
 • Även mindre närrekreativa områden nämns, kopplat till de tätorter som ligger inom utredningsområdet.
 • Det finns en generell oro bland synpunktslämnare om ökade barriäreffekter och splittrade jordbruksmarker.
 • Kopplingen mellan flera av de byar som finns inom utredningsområdet beskrivs i yttranden.
 • Bullerpåverkan från järnvägen i både rekreativa områden och i boendemiljöer är det flera som yttrat sig om.
 • Det har inkommit yttranden som berör höjdskillnaderna i utredningsområdet och möjligheten att passera dessa med en ny järnväg.
 • Kulturmiljöer som exempelvis gamla gårdsmiljöer nämns i flera yttranden.

Samrådet och synpunkterna kommer nu att sammanfattas i en samrådsredogörelse, samtidigt som lokaliseringsutredningen fortlöper. Det kommer inga enskilda svar till de som lämnat in en synpunkt utan dessa sammanfattas i samrådsredogörelsen som kommer att finnas tillgänglig under samråd 4.

Digitala frågestunder

Rickard Rosenlund 

Rickard Rosenlund, programchef berättar:
– Som ett komplement under samrådet genomfördes fyra digitala frågestunder, då möjligheten att ordna fysiska möten i form av ”öppet hus” inte fanns. Frågestunderna sågs av totalt cirka 1000 tittare och det ställdes 750 frågor, varav vi hann med att besvara drygt 200.

Tiden framåt
Mellan samråd 3 och 4 planeras de inledande effekt- och konsekvensbeskrivningar att genomföras varpå eventuella bortval därefter kan göras. Syftet med samråd 4 är att presentera olika lokaliseringsalternativ som har genomgått en slutlig effekt- och konsekvensbeskrivning samt ett förslag på rangordning av dessa. Lokaliseringsalternativ innebär i denna utredning ett alternativ för sträckning av ny stambana som omfattar station vid Lund och Hässleholm och korridor däremellan, anslutning till befintlig järnväg vid Lund och Hässleholm samt en permanent kopplingspunkt till Södra stambanan i anslutning till Hässleholm. Samråd 4 planeras till 2022.

Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra frågor/svar på webbplatsen, där de vanligast förekommande frågorna kring projektet och lokaliseringsutredningen finns besvarade.

Carina Lindeberg 


Carina Lindeberg, projektledare omvärld, avslutar:
– Vi är tacksamma för alla synpunkter som vi fått in, det hjälper oss göra så bra bedömningar som möjligt under arbetet framåt.  Om det uppkommer frågor innan samråd 4 går det bra att höra av sig via vårt kontaktcenter.

 

 

 

Samråd 3 i siffor

 • 4 digitala frågestunder – 1000 tittare – 750 frågor kom in – 200 frågor hann besvaras
 • 6 utkast till lokaliseringsalternativ
 • 8 veckors samråd
 • 10 berörda kommuner
 • 1200 kommentarer på Trafikverkets Facebooksida
 • 1389 yttranden
 • 33 000 besök på samrådsportalen
 • 120 000 hushållsutskick