Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 100 Falsterbo - trafikplats Kungstorp, kollektivtrafikåtgärder

Vi planerar att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100 för en smidigare resa

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och cirkulationsplats Falsterbo.

Varför behöver vi öka framkomligheten? 

Väg 100 är en prioriterad regional väg som är viktig för pendling till och från arbetsplatser samt skolor. I dagsläget finns det brister i framkomligheten på väg 100 under rusningstid. Trafikmängden påverkar körhastigheten och skapar därmed en flaskhals i trafikflödet som gör det svårt för trafikanter att ta sig fram.

Vad planerar vi att göra? 

Trafikverket planerar att genomföra olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100. Genom att utforma ett bättre trafikflöde med hjälp av olika insatser kan vi skapa en förbättrad framkomlighet med anpassade körhastigheter även under rusningstid. Förändringarna kommer att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag som färdas på sträckan, samtidigt som de bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras. 

Du kan läsa mer om varje deletapp via länkarna nedan. 

Vad händer framöver? 

Vi befinner oss i det inledande skedet av planläggningsprocessen där samrådsunderlag har tagits fram för deletapp trafikplats Kungstorp och Stora Hammar-Kungstorp. Samrådsunderlaget ställdes ut vintern 2019 för synpunkter från allmänhet och berörda. Vi tackar för alla inkomna synpunkter som kommer att hjälpa projektet framåt.

Synpunkterna sammanställs och bemöts sedan i en samrådsredogörelse. Samrådsunderlaget kan komma att justeras till följd av inkomna synpunkter. Därefter översänds samrådsunderlaget till länsstyrelsen som beslutar om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, behöver en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Efter länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan fortsätter arbetet med vägplanen genom att en samrådshandling tas fram. I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter via möten, brev eller e-post. Representanter från Trafikverket kommer att bjuda in till samrådsmöte på orten våren 2020.

Dessa samråd syftar till att inhämta kunskap om området där vägen planeras att dras samt vilka behov och önskemål det finns på utformningen. Om det är möjligt anpassas förslaget till de samrådssynpunkter som kommer in. Samtidigt tas eventuellt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram. Denna ska sedan godkännas av länsstyrelsen.