Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Deletapp Stora Hammar-Kungstorp

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och cirkulationsplats Stora Hammar.

GRANSKNING AV VÄGPLAN
Väg 100, Falsterbo-Vellinge, delen Stora Hammar-Kungstorp i Vellinge kommun

Trafikverket planerar för ombyggnation av väg 100, delen Stora Hammar-Kungstorp. Läs mer om vårt förslag och de konsekvenser som dessa får för miljön. Hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enlig 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 17 december 2021-16 februari 2022 

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns här och på Trafikverket, Gibraltargatan 7, Malmö och hos Vellinge kommun, Norrevångsgatan 3, Vellinge.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 16 februari 2022. Ange diarienummer TRV 2019/22411.

Delgivning: Vägplanen berör samfälligheterna Vellinge Stora Hammar s:17 och Vellinge Stora Hammar s:18. Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen.

Mer information: Denis Smrkovic, projektledare Trafikverket Region Syd tel. 010-123 68 41

 

Trafikverket planerar att genomföra olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100. Genom att utforma ett bättre trafikflöde med hjälp av olika insatser kan vi skapa en förbättrad framkomlighet med anpassade körhastigheter även under rusningstid. Förändringarna kommer att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag som färdas på sträckan, samtidigt som de bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras.

Varför behöver vi öka framkomligheten? 

.Den stora mängden trafik gör att vägen stundtals är hårt belastad vilket försämrar framkomligheten och gör det svårt för fordon att ta sig fram. Andelen arbetspendlare som reser kollektivt längs stråket är förhållandevis lågt. Om fler bilister istället skulle välja att åka buss skulle kapacitetsproblemen i vägnätet minska.

Trafikverket planerar därför att genomföra en samling åtgärder mellan cirkulationsplats Stora Hammar och trafikplats Kungstorp som förbättrar framkomligheten och komforten för kollektivtrafik samtidigt som god framkomlighet för bil säkerställs. I åtgärderna ingår även ett nytt stationsläge med superbusstandard, inklusive planskild gång- och cykelpassage under väg 100. Åtgärderna syftar till att skapa en bättre genomströmning på vägen och därmed en tillfredsställande framkomlighet med acceptabla körhastigheter även under rusningstrafik. 

För mer information om planerna, se materialet under fliken Dokument. 

Vad planerar vi att göra? 

  • För att öka framkomligheten för kollektivtrafiken men bibehålla god framkomlighet för bil ska åtgärder genomföras på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och cirkulationsplats Stora Hammar i Höllviken. Föreslagen åtgärd innebär breddning av väg 100, så att det blir 2+2 körfält på sträckan Stora Hammar – Kungstorp.
  • Nytt stationsläge och planskild gång och cykelpassage planeras att placeras öster om cirkulationsplatsen i Höllviken. 
  • Framkomlighets- och komfortåtgärder för kollektivtrafik i cirkulationsplatsen vid Höllviken. 

Trafikverket, Skånetrafiken och Vellinge kommun samarbetar med åtgärder men har alla tre olika ansvar.

Trafikverket
Ansvarar för ombyggnationer på väg 100 och E6. Vi kommer även att planera och bygga själva stationsläget med väderskydd och perrong i Vellinge kommun. Placering av stationslägena kommer diskuteras med kommunen. 

Skånetrafiken
Ansvarar för trafikering, linjedragning och vilka fordon som kommer köra utmed linje 100. Skånetrafiken samarbetar med kommunen hur stationerna ska utformas för att skapa en helhet utmed hela stråket och göra stationerna så bra som möjligt dig som pendlar.

Vellinge kommun
Ansvarar för alla ombyggnationer i Skanör samt att alla de nya stationerna blir funktionella platser för dig som pendlar. Till exempel kommer de jobba med bil- och cykelparkeringar och att det enkelt går att ta sig till stationen. Kommunen har även ett övergripande ansvar att de nya stationerna och utformning av vägen sker i samklang med orternas karaktär.