Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6 Trelleborg-Malmö, kollektivåtgärder Vellinge-Petersborg

Vi utreder möjligheten att öka kapaciteten mellan trafikplats Västra Klagstorp och Petersborg

Vi utreder ett nytt alternativ för ett tredje körfält

Trafikverket har fram till nyligen utrett möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg, för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken i riktning mot Malmö.

Under arbetet har ett nytt fullgott alternativ upptäckts som kommer att utredas vidare. Det innebär ett extra körfält på en kortare del av sträckans norra del, mellan trafikplats Västra Klagstorp och Petersborg.

Studie visar att ett kortare körfält för alla trafikslag ger god effekt på kollektivtrafiken

Det nya alternativet som ska undersökas vidare är ett resultat av en trafikstudie som visar att ett extra körfält mellan endast trafikplats Västra Klagstorp och Petersborg, istället för hela sträckan, skulle likt det befintliga alternativet ge en god effekt och framkomlighet fram till år 2044. Studien visar också att ett körfält för alla trafikslag snarare än ett busskörfält ger bäst framkomlighet för kollektivtrafiken.

Det nya alternativet trafikplats Västra Klagstorp-Petersborg

Det nya kortare alternativet på drygt en kilometer bidrar fortfarande till att öka kapaciteten avsevärt längs stråket - samtidigt som det är samhällsekonomiskt lönsamt då det innebär kortare byggtid, mindre intrång och påverkan på mark, miljö och fastigheter. Eftersom sträckan är kortare betyder det också att endast fastighetsägare inom Malmö kommun blir berörda av det nya alternativet.

Med små och effektiva medel ger det en fortsatt stor vinst för resor och transporter. Vi analyserar alltid åtgärder i transportsystemet stegvis för att kunna hushålla med resurser, välja smarta lösningar med liten påverkan och minska störningar utan att medföra ökad biltrafik.

Vi pausar befintligt förslag när nytt alternativ utreds

Nu behövs det fördjupade undersökningar och utredningar för det nya alternativet mellan trafikplats Västra Klagstorp och Petersborg. Under tiden pausas arbetet med den befintliga vägplanen, som var planerad att ställas ut för granskning våren/sommaren 2021. Den utredning som gjorts och synpunkterna som lämnats in har dock inte varit förgäves utan är ett mycket bra kunskapsunderlag i arbetet framåt. 

Det nya alternativet kommer antingen att utgå från den befintliga vägplanen med kompletterande samråd där resterande sträcka mellan trafikplats Vellinge Norra och Västra Klagstorp utesluts, eller omfattas av en ny planprocess med nya samråd och vägplan. I dagsläget är det därför svårt att bedöma hur tidplanen och processen framåt kommer att se ut, utöver att utredningen för det nya körfältet kommer att ta längre tid. 

Projektet är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö och Falsterbonäset

E6/E22 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg är en hårt belastad sträcka som är central för människor och näringsliv – både lokalt, regionalt och nationellt. När vägen är som mest belastad förekommer köer som påverkar både tillgänglighet, tillförlitlighet och trafiksäkerhet för kollektiv- och biltrafik samt tunga transporter. 

Läget är som mest ansträngt i norrgående riktning vid tidpunkter när trafiken från färjeanlöp i Trelleborg ansluter till E6/E22. Den stora trafikmängden bidrar också till att framkomligheten för bil- och busspendlare som färdas i stråket mellan Malmö och Falsterbonäset påverkas.

En begränsad utbyggnad av E6 ger stora vinster för resor och transporter. Åtgärden utreds med huvudfokus på att busstrafik i riktning mot Malmö ska ha mycket god framkomlighet, vilket även kommer att ge en positiv effekt på den övriga trafiken.  Busstrafiken kommer att få bättre förutsättningar för att komma fram enligt tidtabell. Åtgärden bidrar även till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö och Falsterbonäset kan genomföras. 

Förändringen bedöms också ge en positiv effekt på den nationella och internationella godstrafiken. Den tunga trafiken behöver inte byta körfält och kan köra i det nya när den ska vidare på Yttre ringvägen, smidigare transporter resulterar i mer förutsägbara leveranstider. Dessutom kommer den lokala och regionala biltrafiken att uppleva ett smidigare trafikflöde med färre stopp längs med sträckan. 

Det extra körfältet på E6 i kombination med infört omkörningsförbud för lastbilar och planerade åtgärder, som ligger utanför detta projekt, så som kövarningssystem, digitala meddelandeskyltar och kompletterande trafikkameror gör att hastigheter kan anpassas och trafikflödet förbättras. Samhällsviktiga funktioner så som räddningstjänst och polis är också beroende av E6 och behöver kunna ta sig fram vid akuta händelser. Dessa tekniska lösningar gör det möjligt att skapa sig en bild av trafiksituationen och avgöra eventuellt räddningsbehov.

Det extra körfältet är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö och Falsterbonäset. Alla planerade förbättringar i stråket får effekt först när åtgärderna har genomförts samlat och bör inte ses isolerat, åtgärd för åtgärd.