Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om Väg 100 Falsterbo - Trafikplats Kungstorp, kollektivtrafikåtgärder

På den här sidan publiceras frågor och svar som berör alla åtgärder som planeras mellan cirkulationsplats Falsterbo och trafikplats Kungstorp.

Deletapp Trafikplats Kungstorp 

  • Möjliggöra införandet av ett superbusstråk Malmö Falsterbo för kollektivtrafik.
  • Behålla god trafiksäkerhet tillgänglighet och framkomlighet på väg 100.

I arbetet med vägplanen utför vi en bullerutredning för berörda fastigheter. Utifrån utredningen kan vi sedan avgöra om det behövs bullerskydd. Förslag på vägnära eller fastighetsnära åtgärder kommer då att arbetas fram i framtagandet av vägplanen.

I projektet kommer ingen justering av hastighetsgränser föreslås. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsningar. Har ni förslag på justeringar kan det framföras till Länsstyrelsen, klicka här för mer information. Överträdelse av hastighetsgränsen är polisens uppgift att kontrollera.

Projektet har inte mandat att besluta om extra hastighetskameror. Projektet har framfört det till den avdelning som tillsammans med polismyndigheten prioriterar och beslutar var kameror skall placeras, att boende vid väg 100 ser ett  behov av fler ATK-kameror.

Trafiksäkerheten är alltid prioriterad när Trafikverket gör åtgärdsval. Väg 100 har idag överlag en god trafiksäkerhet. De flesta av olyckorna, tio år tillbaka, är av lindrig karaktär. Åtgärderna som genomförs i detta projekt kommer bibehålla god trafiksäkerhet med en tydlighet i vägutformningen för trafikanterna. Åtgärderna uppfyller kraven enligt senaste rönen inom vägutformning. På de platser där vi identifierat brister kommer förbättringar att genomföras. Exempelvis minskas tvära inbromninsngar genom föreslagen åtgärd i vägplanen parallellavfart i båda riktningarna vid trafikplats Kungstorp. 

Dagens situation med ofta förekommande köer, långsam körning och tomgångskörning är inte bra för klimatet. Utbyggnadsalternativet, tillsammans med övriga åtgärder mellan Falsterbo och Malmö, kan medföra ökad trafik och därmed ökade utsläpp av luftföroreningar. De planerade åtgärderna kan dock medföra mindre tomgångskörning när det blir ett bättre trafikflöde med en ökad framkomlighet (mindre köbildning) och större möjligheter till att åka kollektivt. Hur effekterna blir beror mycket på hur många som i framtiden kommer välja möjligheten att åka kollektivt.

Det är viktigt att alla som lever och bor i området eller påverkas på annat sätt av Trafikverkets byggprojekt får chansen att vara med och påverka. Ju tidigare vi får in dina synpunkter, desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem. Vi lyssnar på alla förslag, synpunkter och önskemål och väger in för- och nackdelar innan vi gör ett slutgiltigt förslag.

Bemötande av synpunkter kommer sammanställas i samrådsredogörelse, som kommer läggas ut på hemsidan.

Synpunkter kan under planläggningsprocessen skickas till e-postadressen investeringsprojekt@trafikverket.se

Märk med: TRV 2019/22248 Vägplan i projekt Väg 100 Falsterbo-Vellinge, Trafikplats Kungstorp

 

Deletapp Stora Hammar-Kungstorp 

  • Möjliggöra införandet av ett superbusstråk Malmö Falsterbo för kollektivtrafik,  
  • Behålla god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet på väg 100.
  • Åtgärderna skall ge förutsättningar för god tillgänglighet till hållplatslägen på väg 100.

Införandet av ett separat busskörfält skulle försämra framkomligheten och skapa längre köer än nuvarande utformning. Vid cirkulationen kommer belastningen generera långa köer och dålig framkomlighet enligt Trafikverkets undersökning.
Ett 2+2 körfält för samtliga trafikslag på sträckan ger en förbättring och är dimensionerad för vägens livslängd och den prognostiserade trafikmängden år 2045.

I arbetet med vägplanen utför vi en bullerutredning för berörda fastigheter. Utifrån utredningen kan vi sedan avgöra om det behövs bullerskydd. Förslag på vägnära eller fastighetsnära åtgärder kommer då att arbetas fram i framtagandet av vägplanen.

I projektet kommer ingen justering av hastighetsgränser föreslås. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsningar. Har ni förslag på justeringar kan det framföras till Länsstyrelsen, klicka här för mer information. Överträdelse av hastighetsgränsen är polisens uppgift att kontrollera.

Projektet har inte mandat att besluta om extra hastighetskameror. Projektet har framfört det till den avdelning som tillsammans med polismyndigheten prioriterar och beslutar var kameror skall placeras, att boende vid väg 100 ser ett  behov av fler ATK-kameror.

Trafiksäkerheten är alltid prioriterad när Trafikverket gör åtgärdsval. Väg 100 har idag överlag en god trafiksäkerhet. De flesta av olyckorna, tio år tillbaka, är av lindrig karaktär. Åtgärderna som genomförs i detta projekt kommer bibehålla god trafiksäkerhet med en tydlighet i vägutformningen för trafikanterna. Åtgärderna uppfyller kraven enligt senaste rönen inom vägutformning. På de platser där vi identifierat brister kommer förbättringar att genomföras. Exempelvis minskas tvära inbromninsngar genom föreslagen åtgärd i vägplanen parallellavfart i båda riktningarna vid trafikplats Kungstorp. 

Dagens situation med ofta förekommande köer, långsam körning och tomgångskörning är inte bra för klimatet. Utbyggnadsalternativet, tillsammans med övriga åtgärder mellan Falsterbo och Malmö, kan medföra ökad trafik och därmed ökade utsläpp av luftföroreningar. De planerade åtgärderna kan dock medföra mindre tomgångskörning när det blir ett bättre trafikflöde med en ökad framkomlighet (mindre köbildning) och större möjligheter till att åka kollektivt. Hur effekterna blir beror mycket på hur många som i framtiden kommer välja möjligheten att åka kollektivt.

Det är viktigt att alla som lever och bor i området eller påverkas på annat sätt av Trafikverkets byggprojekt får chansen att vara med och påverka. Ju tidigare vi får in dina synpunkter, desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem. Vi lyssnar på alla förslag, synpunkter och önskemål och väger in för- och nackdelar innan vi gör ett slutgiltigt förslag.

Bemötande av synpunkter kommer sammanställas i samrådsredogörelse, som kommer läggas ut på hemsidan.

Synpunkter kan under planläggningsprocessen skickas till e-postadressen investeringsprojekt@trafikverket.se

Märk med: TRV 2019/2241 Vägplan i projekt Väg 100 Falsterbo-Vellinge, delen  Stora Hammar-Kungstorp

 

Deletapp Falsterbo-Stora Hammar 

  • Möjliggöra införandet av ett superbusstråk Malmö Falsterbo för kollektivtrafik,  
  • Behålla god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet på väg 100.
  • Åtgärderna skall ge förutsättningar för god tillgänglighet till hållplatslägen på väg 100.

Införandet av ett separat busskörfält skulle försämra framkomligheten och skapa längre köer än med fyrfältsväg  för samtliga trafikslag på sträckan. Korsningspunkterna på vägen skulle bli hårt belastade även efter ombyggnaden med kvarvarande framkomlighetsproblem.

Fyrfältsväg för samtliga trafikslag på sträckan mellan Falsterbokanalen och Stora Hammar ger en förbättring och är dimensionerad för vägens livslängd och den prognostiserade trafikmängden år 2045

För denna deletapp utförs ändringar till största delen inom befintligt vägområde med ändring av körfälten varför ingen påverkan av buller sker. Har ni synpunkter om nuvarande bullernivåer kan ni ansöka om buller och vibrationsutredning på Trafikverkets webbplats.
Buller och vibrationer

I projektet kommer ingen justering av hastighetsgränser föreslås. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsningar. Har ni förslag på justeringar kan det framföras till Länsstyrelsen, klicka här för mer information. Överträdelse av hastighetsgränsen är polisens uppgift att kontrollera.

Trafiksäkerheten är alltid prioriterad när Trafikverket gör åtgärdsval. Väg 100 har idag överlag en god trafiksäkerhet. De flesta av olyckorna, tio år tillbaka, är av lindrig karaktär. Åtgärderna som genomförs i detta projekt kommer bibehålla god trafiksäkerhet med en tydlighet i vägutformningen för trafikanterna. Åtgärderna uppfyller kraven enligt senaste rönen inom vägutformning. På de platser där vi identifierat brister kommer förbättringar att genomföras. Exempelvis minskas tvära inbromninsngar genom föreslagen åtgärd i vägplanen parallellavfart i båda riktningarna vid trafikplats Kungstorp. 

För denna deletapp håller vi oss till största delen inom befintligt vägområde och omfördelar körfälten för att få en bättre framkomlighet och ge prioritet till bussen vid hållplatslägen.

Sista delen över Skanörs Ljung breddas vägen för att ge kollektivtrafiken prioritet in i cirkulationsplatsen.

Utbyggnadsalternativet, tillsammans med övriga åtgärder mellan Falsterbo och Malmö, kan medföra ökad trafik och därmed ökade utsläpp av luftföroreningar. De planerade åtgärderna kan dock medföra mindre tomgångskörning när det blir ett bättre trafikflöde med en ökad framkomlighet (mindre köbildning) och större möjligheter till att åka kollektivt. Hur effekterna blir beror mycket på hur många som i framtiden kommer välja möjligheten att åka kollektivt.

Huvudregeln är att en vägplan alltid ska tas fram vid byggande eller ombyggnad av en väg. För vissa små och okomplicerade åtgärder kan undantag göras under vissa förhållanden och i de fallen krävs inte att en vägplan tas fram.

Det är den som ska bygga vägen som ska göra bedömningen och ansvara för att den överensstämmer med gällande lagstiftning. För denna del har Trafikverket bedömt att kriterierna är uppfyllda för att göra undantag från planläggningsprocessen. Om ny mark behöver tas i anspråk måste frivilliga avtal tecknas med berörd markägare. I denna process samråds det därför inte med allmänheten på samma sätt som vid framtagande av en vägplan i de två andra deletapperna Trafikplats Kungstorp och Stora Hammar-Kungstorp.