Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Rååbanan, Helsingborg - Teckomatorp, spår - och växelbyte

Vi planerar att byta spår och växlar mellan Helsingborg och Teckomatorp för att förlänga järnvägens livslängd och skapa förutsättningar för en tågtrafik med bättre punktlighet.

Vi kommer att genomföra arbetet på Rååbanan som går mellan Helsingborg och Teckomatorp. Detta inkluderar byte av delar i järnvägsanläggningen så som räler, sliprar och växlar, samt att ballasten renas. 

Rååbanans spår och banvall är i dagsläget föråldrad, därför byts spåren ut att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet. När vi är klara håller de nya delarna i 50 år till. Utförandet av det 30 kilometer långa spår - och växelbytet är planerat till nio veckor under hösten 2020. För att vi ska kunna utföra arbetet och skapa en säker arbetsmiljö behöver vi stänga av tågtrafiken på sträckan. Godståg kommer att ledas om via andra banor och persontåg ersätts av busstrafik under hela arbetets gång. Mer information om arbetet och ersättningstrafiken kommer några månader innan avstängningen hösten 2020. 

Förberedande arbeten påverkar tågtrafiken 21 mars-17 maj

Vi utför förberedande arbeten kvälls - och nattid kl 19-03 mellan 21 mars och 17 maj 2020. Tågen ersätts av bussar. Du hittar information om din resa under den här perioden hos Skånetrafiken. 

Spåret som ligger på Rååbanan idag är till stora delar ungefär 50 år gammalt. Sliprarna har FIST-befästning som enligt dagens mått är en dålig befästning som är krånglig i underhållssammanhang. Rälerna väger 50 kilo och har uppnått sin tekniska livslängd. Hastigheten för tunga godståg är nedsatt till 80 km/h på grund av den lägre standarden. Makadammen är full av finkornigt material som gör att det krävs ständiga underhållsåtgärder för ett bra spårläge. Banketter och diken är igenväxta och dräneringen fungerar dåligt. Rent säkerhetsmässigt är dagens bana inte farlig. Men underhållskostnaderna för banan är i jämförelse hög då det successivt kräver konstanta åtgärder som slipersbyten och spårriktningar.

När projektet är klart kommer sliprar och räler att vara av modern standard. Sliprarna kommer att vara i betong, ha en modern befästning modell easyclip och klara av godståg med axelvikt 25 ton. Rälen byts till en kraftigare variant än dagens som väger 50 kilo per meter räl. Godstågen kommer åter att kunna köra i 100 km/h vilket är viktigt för punktligheten och godsföretagens konkurrenskraft. All makadam kommer att rensas och kompletteras. Diken, banketter och trummor kommer också att rensas och fräschas upp och totalt kommer projektet att hantera över 100 000 ton massor. Projektet byter även två äldre växlar i Billeberga. Vi kommer även att åtgärda plankorsningar längs banan så att de moderniseras. När vi är klara kommer banan att uppnå dagens höga krav och förhoppningsvis hålla i 50 år till.

Projektet ska göra följande

 • 28 500 meter spårbyte till betongslipers och 60 kg räl.
 • 28 500 meter rening och komplettering av makadam.
 • 2 växelbyten i Billeberga.
 • 14 km dikesrensning.
 • 55 km bankettrensning.
 • Över 100 000 ton överskottsmassor hanteras.
 • 13 betongbroar impregneras och kontrolleras.
 • Upprustning av plankorsningar.

Förberedande arbeten i spår skedde under hösten 2019 och genomförs igen våren 2020. Arbetena består bland annat av att flytta kablar. För att minska störningar på tågtrafiken sker arbetet på kvällar och helger. 

Förberedande arbeten våren 2020: Arbetena pågår kvälls - och nattid kl 19-03 mellan 21 mars och 17 maj 2020. Tågen ersätts av bussar. Du hittar information om din resa under den här perioden hos Skånetrafiken. 

Då banan är gammal finns det en mängd kända och okända kablar längs sträckan. För att undvika att förstöra dessa under projektet gör vår entreprenör Railcare en lokalisering och sänkning av kablar. Metoden som används är att de suger upp grus och annat material runt kablarna för att mäta in var kabeln ligger. Om kablarna ligger högre än 95 cm under räls överkant så sänks dessa till 95 cm räls överkant. 

Filmen nedan visar hur en kabelsänkning går till. 

Projektet kommer utföra arbeten som påverkar resenärer, trafikanter och närboende. 

Resenärer – Vi behöver stänga av banan vid flera tillfällen för att arbetet ska kunna utföras. Du som vanligtvis åker tåg på sträckan behöver åka ersättningsbuss under arbetsperioden. Skånetrafiken som ansvarar för trafikeringen på banan är ansvarig för samordning av trafiken under den här perioden. Det kommer att finnas information i Skånetrafikens kanaler inför varje avstängning. Se tidplanen i fliken nedan för övergripande information om när tågen påverkas.

Trafikanter – Du som går eller passerar över järnvägen med fordon leds om till en annan väg under arbetsperioden. Plankorsningar kommer att behöva stängas under totalt ca 120 timmar hösten 2020. Vi kommer även att utföra arbeten vid nio plankorsningar på Marieholmsbanan mellan Eslöv och Teckomatorp. 

Transporter – Spårbytet kommer att ge upphov till transporter av bland annat överskottsmassor.

Närboende – Våra arbeten kommer att bullra och vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt på vardagslivet för dig som bor i anslutning till där byggarbetet sker. Våra entreprenörer kommer att söka tillstånd för buller hos polisen och hålla sig inom de nivåer som krävs.

Mer information kring hur du påverkas under avstängningen ges när Trafikverket och dess kommande totalentreprenör har gjort en detaljplanering våren/sommaren 2020. 

Tidplan för projektet 

 • Våren 2018: Projektstart 
 • Januari 2019: Kontraktskrivande med konsult för arbete med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör som ska genomföra arbetet. Konsult Sweco Rail AB. 
 • Juli 2019 – Januari 2020: Upphandling av entreprenör.
 • Januari 2020 – December 2021: Kontraktstid med totalentreprenör Infraservice som genomför arbetet.
 • December 2021: Avslut av projektet.

Tidplan för arbete på sträckan 

 • Våren 2020: Kabelsänkningar med Railvac. Påverkar tågen. Banan är avstängd kvälls- och nattetid 21 mars - 17 maj 2020. 
 • Sommaren 2020: Utläggning av räl och eventuella förarbeten. Påverkar tågen vid enskilda tillfällen.
 • Hösten 2020: Spår- och växelbytet genomförs. Påverkar tågen. Banan är totalavstängd 31 augusti - 1 november 2020.
 • Våren 2021: Enskilda efterarbeten och mindre åtgärder. Påverkar tågen. Banan är avstängd kvälls - och nattetid 19 april - 2 maj 2021.
 • Hösten 2021: Planenlig efterjustering av spåret. Påverkar tågen. Banan är avstängd kvälls- och nattetid 23 augusti - 12 september 2021. 

Kostnad 

Projektet är statligt finansierat och dess totalkostnad uppskattas i dagsläget till 240 miljoner kronor.