Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil på väg och blommor i vägkanten

Väg 23, Tjörnarp–Sandåkra, mötesfri landsväg

Riksväg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra är en mycket trafikerad sträcka vars befintliga vägstandard behöver förbättras. Vi planerar därför att bygga om till en mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 23 är en riksväg som går mellan Fogdarp (väster om Hörby) till Linköping. Sträckan mellan Tjörnarp och Sandåkra är en del av en viktig interregional förbindelse från sydvästra Skåne till Småland. Vägen är särskilt viktig för regionala transporter och ingår i landtransportnätet för långväga godstransporter. Projektet är en del av ett större arbete där Trafikverket ska göra hela väg 23 mellan Hässleholm och Växjö mötesfri med mitträcke.

I fliken Frågor och svar har vi svarat på de vanligast förekommande frågorna om projektet. 

Förhindra olyckor genom 2+1 väg med mitträcke.

Öka hastigheten till 100km/tim pga högre säkerhetsstandard, som mittsepareringen bidrar till.

Skapa gång – och cykelmöjligheter som ökar framkomligheten för oskyddade trafikanter till lokala målpunkter.

  • Ny gång - och cykelförbindelse mellan Sösdala och Norra mellby: Trafikverket planerar för en första etapp av en gång-och cykelväg mellan Sösdala och Norra Mellby, via en passage under väg 23. Den kopplar samman väg 1905 mot Sösdala och väg 2000 mot Norra Mellby. Gång- och cykelvägen planeras löpa parallellt med väg 23, ca 200 meter utmed södra sidan, och ca 500 meter utmed norra sidan. För genomförande av gång – och cykelväg på resterande sträcka mellan Sösdala och Norra Mellby krävs det kommunal medfinansiering. I nuläget saknas sådan finansiering.

  • Gång - och cykelpassage i Tjörnarp: Vi planerar för en gång- och cykelbro strax norr om norra infarten till Tjörnarp.  

  • En trafiksäkrare vägkorsning vid Tjörnarp: Vi planerar för en planskild lösning i form av en bro över väg 23 för bilister, gående och cyklister.

Öka trafiksäkerheten för närboende genom att minska utfarter som ansluter till vägen.

Minska viltolyckor genom viltstängsel och viltpassager.

Öka skyddsnivån för boendemiljön nära vägen genom bullerskydd. 

Säkrare trafikmiljö: Riksväg 23 är olycksdrabbad och befintlig vägstandard behöver förbättras i förhållande till trafikmängden. Genom mittseparering, minskat antal utfarter  och viltpassager på sträckan förbättrar vi trafiksäkerheten. Projektet är en del av ett större arbete där Trafikverket ska göra hela väg 23 mellan Hässleholm och Växjö mötesfri med mitträcke.

Fortsatt regional utveckling: Väg 23 och sträckan Tjörnarp-Sandåkra har en viktig funktion utifrån ett större geografiskt perspektiv, då den binder samman Sydvästra Skåne och Småland. Det är därför viktigt att vi genomför satsningar på vägen med höjd standard och en minskad restid, för en fortsatt regional utveckling. 

Bättre och tryggare framkomlighet för boende, gående och cyklister: För att öka tryggheten för närboende minskar vi antalet utfarter som ansluter till vägen och bygger parallellvägar. Dessutom kommer vi att skapa en mer trafiksäker vägkorsning vid Tjörnarp där vi ska bygga en vägbro över väg 23 för fordon, gående och cyklister. För att öka framkomligheten för oskyddade trafikanter skapar vi gång- och cykelmöjligheter till lokala målpunkter.