Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil på väg och blommor i vägkanten

Väg 23, Tjörnarp–Sandåkra, mötesfri landsväg

Riksväg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra är en mycket trafikerad sträcka vars befintliga vägstandard behöver förbättras. Vi planerar därför att bygga om till en mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 23 är en riksväg som går mellan Fogdarp (väster om Hörby) till Linköping. Sträckan mellan Tjörnarp och Sandåkra är en del av en viktig interregional förbindelse från sydvästra Skåne till Småland. Vägen är särskilt viktig för regionala transporter och ingår i landtransportnätet för långväga godstransporter.

Det går mycket tung trafik på sträckan och det finns många farliga korsningar längs med vägen. Trafikverket planerar därför att bygga om vägen till 2+1-väg med mitträcke. Planerad ombyggnad innebär att trafiksäkerheten på väg 23 mellan Höör och Hässleholm ökar. I dag är vägen olycksdrabbad och har av EuroRAP, European Road Assessment Programme, klassats som "låg trafiksäkerhet".

Vad planeras att göras?

  • Förhindra olyckor genom 2+1 väg med mitträcke.
  • Öka hastigheten till 100km/tim pga högre säkerhetsstandard, som mittsepareringen bidrar till.
  • Skapa gång – och cykelmöjligheter som ökar framkomligheten för oskyddade trafikanter till lokala målpunkter.
    • Åtgärd för gång- och cykling i Sösdala / norra Mellby. Ett huvudförslag med en planskild passage strax norr om Skea har tagits fram och utreds.  
    • Åtgärd för att skapa en mer trafiksäker vägkorsning vid Tjörnarp. Vi går vidare med alternativ 2, som innebär en planskild lösning i form av en bro över väg 23 för bilister och oskyddade trafikanter.
  • Öka trafiksäkerheten för närboende genom att minska utfarter som ansluter till vägen.
  • Minska viltolyckor genom viltstängsel och viltpassager.
  • Öka skyddsnivån för boendemiljön nära vägen genom bullerskydd.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten samt förbättra framkomligheten på sträckan. Åtgärderna beräknas vara klara för trafik år 2025.

Vad har hänt? 

Vi har handlat upp en konsult som ska ta fram vägplanen för projektet. Arbetet med vägplanen och framtagande av ett samrådsunderlag inleddes under hösten 2018. Det inledande arbetet bestod bland annat i fördjupad projektplanering, fältinventering av naturvärden i området, dikesinventeringar, arkivstudier och samråd med kommunala företrädare.

Samrådsunderlaget presenterades under ett samrådsmöte den 6 mars 2019 i Tjörnarp. Vi tackar för stort intresse och synpunkter som kommer att hjälpa projektet framåt.  

I inledningen av planläggningsprocessen ska länsstyrelsen bedöma projektets påverkan på miljön. Detta har betydelse för i vilken omfattning miljöfrågor ska utredas vidare i processen. Samrådsunderlaget som togs fram under våren lämnades in till länsstyrelsen innan sommaren 2019 för beslut om betydande miljöpåverkan.

Vad händer framöver? 

Vi arbetar nu med nästa steg i vår planeringsprocess, nämligen att ta fram en samrådshandling. Det innebär att vi tittar mer i detalj på hur projektets åtgärder ska utformas. Nu när vi vet hur stor miljöpåverkan kan bli, kan vi börja med planeringen på allvar. Målet är att ta fram ett planförslag, men innan dess behöver vi samla in mer kunskap, idéer, fakta och synpunkter om projektet. Detta gör vi genom att samråda med berörda parter och allmänhet. Vi utreder också förutsättningarna för byggandet och vilka problem som måste lösas. Planläggningsbeskrivningen som finns att läsa på den här sidan uppdateras efterhand.

I detta läge är det viktigt för projektet att få in synpunkter. Vi kommer därför att hålla samrådsmöten på orten under våren 2020. När det blir dags för samråd kommer vi att informera om det på den här sidan samt i annonser och dagstidningar.