Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar

På den här sidan publiceras frågor och svar som berör projektet. Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att kontakta oss.

Om projektet och val av åtgärder 

Riksväg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra är en mycket trafikerad sträcka vars befintliga vägstandard behöver förbättras. Vi planerar därför att bygga om till en mötesfri väg med mitträcke, för att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten.

Fortsatt regional utveckling: Väg 23 och sträckan Tjörnarp-Sandåkra har en viktig funktion utifrån ett större geografiskt perspektiv, då den binder samman Sydvästra Skåne och Småland. Det är därför viktigt att vi genomför satsningar på vägen med höjd standard och en minskad restid, för en fortsatt regional utveckling. 

Säkrare trafikmiljö: Riksväg 23 är olycksdrabbad och befintlig vägstandard behöver förbättras i förhållande till trafikmängden. Genom mittseparering, minskat antal utfarter  och viltpassager på sträckan förbättrar vi trafiksäkerheten. Projektet är en del av ett större arbete där Trafikverket ska göra hela väg 23 mellan Hässleholm och Växjö mötesfri med mitträcke.

Bättre och tryggare framkomlighet för boende, gående och cyklister: För att öka tryggheten för närboende minskar vi antalet utfarter som ansluter till vägen och bygger parallellvägar. Dessutom kommer vi att skapa en mer trafiksäker vägkorsning vid Tjörnarp där vi ska bygga en vägbro över väg 23 för fordon, gående och cyklister.

För att öka framkomligheten för oskyddade trafikanter skapar vi gång- och cykelmöjligheter till lokala målpunkter. Vi undersöker möjligheten till en enkel planskild gång - och cykelpassage i Tjörnarp. Det är för tidigt att säga var den kommer att placeras eller hur den kommer att utformas. 

Trafikverket planerar även för en första etapp av en gång-och cykelväg mellan Sösdala och Norra Mellby, via en passage (gång - och cykeltunnel) under väg 23. Den kopplar samman väg 1905 mot Sösdala och väg 2000 mot Norra Mellby.

Delar av våra planerade åtgärder har ingått från projektets början. Identifiering av behov har lett till att vi har utrett kompletterande åtgärder. Åtgärder som senare har tillkommit, gång – och cykelväg mellan Sösdala – Norra Mellby samt viltpassager, har utretts under projektets gång genom olika alternativa lösningar.

Vi prioriterar våra åtgärder utifrån samhällsnytta samt behov i förhållande till kostnad och effekt.

  • Gång – och cykelmöjligheter mellan Sösdala och Norra Mellby ökar framkomligheten till lokala målpunkter genom att man på ett trafiksäkert sätt kan passera väg 23.
  • Vägkorsningen vid Tjörnarp skapar ett smidigare trafikflöde och gör att fordon snabbare kan ta sig ut på väg 23.
  • Parallellvägarna som vi kommer att bygga gör att närboende slipper ge sig ut på riksväg 23 för att nå målpunkter i närområdet. Kommande parallellvägar är framför allt till för dem som bor nära sträckan.

Trafiksäkerheten och trygga miljöer går alltid först. Våra lösningar för att öka trafiksäkerheten ger dock en lägre framkomlighet vid vissa punkter. Exempelvis kommer en del utfarter att behöva stängas. Samtliga förändringar som genomförs av projektet är nödvändiga för att vi ska kunna skapa en trafiksäker miljö. 

Vi behöver avgränsa sträckan utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Därutöver behöver vi arbeta i lagom stora etapper utifrån ett trafikpåverkande perspektiv under byggskede.

Vi utreder flera alternativ för förbättrad framkomlighet i Nordöstra Skåne. Det pågår en utredning för att leda om befintlig riksväg 23 via Hörby till E22. 

Du är varmt välkommen att påverka hur vi ska bygga genom samråd som Trafikverkets representanter bjuder in till via brev, webbsidan och annonser. 

Det är viktigt att alla som lever och bor i området eller påverkas på annat sätt av Trafikverkets byggprojekt får chansen att vara med och påverka. Ju tidigare vi får in dina synpunkter, desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem. Vi lyssnar på alla förslag, synpunkter och önskemål och väger in för- och nackdelar innan vi gör ett slutgiltigt förslag.

 

Om gång - och cykelmöjligheter 

Vi prioriterar våra åtgärder utifrån samhällsnytta samt behov i förhållande till kostnad och effekt. Vår ambition är att skapa sammanhängande möjligheter för gång – och cykel.

Trafikverket planerar för en första etapp av en gång-och cykelväg mellan Sösdala och Norra Mellby, via en passage under väg 23. Den kopplar samman väg 1905 mot Sösdala och väg 2000 mot Norra Mellby. Gång- och cykelvägen planeras löpa parallellt med väg 23, ca 200 meter utmed södra sidan, och ca 500 meter utmed norra sidan. För genomförande av gång – och cykelväg på resterande sträcka mellan Sösdala och Norra Mellby krävs det kommunal medfinansiering.

När Trafikverket skapar en en cykelväg behöver den byggas intill vår statliga väg för att den ska vara statlig. Det ger en tydligare förbindelse med det parallella vägnätet samtidigt som vi kan ta ansvar för gång – och cykelvägen, istället för att lämna över ansvaret till en annan aktör som sedan behöver underhålla vägen. I nuläget saknas sådan finansiering.

Vi planerar för en gång- och cykelbro strax norr om norra infarten till Tjörnarp.

Vi prioriterar våra åtgärder utifrån samhällsnytta samt behov i förhållande till kostnad och effekt. En gång - och cykelväg längs hela väg 23 innebär väldigt stora kostnader, vi skulle behöva göra stora intrång i marken eftersom det finns ett bebyggt område nära vägen. En gång - och cykelväg längs väg 23 är också olämplig med tanke på vägens hastighet som även kommer att höjas till 100km/tim efter ombyggnaden. 

Detta projekt är avgränsat till Tjörnarp-Sandåkra, en sådan åtgärd ligger därför utanför aktuellt projekt. Vi kommer dock att titta på en lösning för gång – och cykelväg mellan Höör och Tjörnarp när vi fortsätter att utreda för ombyggnad av väg 13 öster om Höör.

Vi prioriterar våra åtgärder utifrån samhällsnytta samt behov i förhållande till kostnad och effekt. Det behöver finnas tillräckligt många människor som i så fall skulle nyttja passager för att det ska utföras.

 

Om korsningen vid Tjörnarp 

Utformningen för korsningen har valts utifrån säkerhet. Denna lösning, i form av en vägbro, är det mest trafiksäkra alternativet. 

Vi har valt den här utformningen utifrån befintliga förutsättningar samt minimalt intrång i fastigheter. Korsningen vid Tjörnarp, där vi kommer att bygga en vägbro för fordon, gående och cyklister, kommer att öka säkerheten.

Den leder delvis till en omväg för vissa. Vägbron kommer att formas som en halvcirkel och ger därför en lite längre färdsträcka. En planskild passage av detta slag innebär nästan alltid en längre sträcka än att gå rakt över. Utformningen av korsningen är det trafiksäkraste alternativet för att passera vägen, dessutom minskar den väntetiden i rusningstrafik på morgnar och eftermiddagar.  

 

Om fastighet, mark och väg 

För att öka trafiksäkerheten minskar vi antalet utfarter som ansluter till vägen och bygger parallellvägar. Förändringarna som byggnationen medför kräver att det ska finnas så få utfarter som möjligt. Detta eftersom hastigheten ökas och en del utfarter har dåliga siktförhållanden som kan leda till olyckor, samt för att hålla nere antalet öppningar i mitträcket.

Förändringarna längs vägen innebär omvägar för en del närboende, men åtgärderna behövs för att öka säkerheten för dem som bor nära vägen. Fastigheter har rätt till utfart, men inte nödvändigtvis till en allmän väg. Parallellvägarna som vi kommer att bygga underlättar utfart och gör att närboende slipper ge sig ut på riksvägen för att nå målpunkter i närområdet. Normalt ges ingen ersättning för längre körsträckor.

Vid inlösen av en fastighet ska ersättningen motsvara fastighetens marknadsvärde plus 25 procent. Om det gäller en del av en fastighet får du ersättning för minskningen av marknadsvärdet plus 25 procent. Du kan också få ersättning för vissa andra ekonomiska skador, till exempel flyttkostnader eller vissa ökade kostnader i din verksamhet.

Hur stor ersättningen blir bestäms utifrån förhållandena den dag när vi tar marken i anspråk, den så kallade värdetidpunkten. En bedömning görs då för varje enskild fastighet för sig och beskedet lämnas efter att vägplanen vunnit laga kraft. 

I undantagsfall kan en fastighetsägare få sin fastighet inlöst innan vägplanen har vunnit laga kraft. Det gäller om fastighetsägaren har synnerliga skäl för en sådan inlösen, exempelvis skilsmässa, dödsfall, medicinska skäl eller annat. En förutsättning är att fastigheten sannolikt kommer att behövas för genomförande av projektet.

Du kan sälja en fastighet som riskerar att bli påverkad av intrång. Som säljare har du upplysningsplikt gentemot köparen, vilket innebär att du bland annat ska tala om att din fastighet kan komma att beröras av projektet.

Vi undersöker vilket behov det finns för hastighetskameror och deras eventuella placering.  

 

Om bulleråtgärder 

Vi gör olika åtgärder för att dämpa bullret från vägen för dem som är mest utsatta.  Den högre hastigheten som åtgärden ger innebär också att ljudnivån kommer att öka. Vi arbetar på olika sätt för att minska ljudnivån. Riktade skyddsåtgärder kommer att ges till dem som utsätts för buller. Det kan handla om fönster, skärmar, skydd av uteplats eller andra lösningar som dämpar ljudet.