Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över den nya motorvägsbron som byggs bredvid motorväg E6/E20

2021-04-08 Nu stänger vi E6/E20 igen

E6/E20 stängs helt i båda riktningar 13–30 maj vid trafikplats Alnarp. Planera för avstängningen och räkna med stora trafikstörningar och längre restid på vägar i sydvästra Skåne.

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Malmö och Lund måste Trafikverket bygga om motorvägsbron vid trafikplats Alnarp, norr om Malmö. Trafiken leds om på andra vägar när vi knuffar den sista av tre broar på plats.

Svenskt rekord i broflytt

Under 18 hektiska dagar river vi dengamla bron, lanserar den nya och återställer motorvägen. Betongbron som ska skjutas på plats väger nästan 9 000 ton. Det lär vara
den tyngsta lanseringen av en bro som gjorts i Sverige och det kommer att bli ett komplicerat arbete. Vi kommer i stort sett att arbeta dygnet runt för att hinna bli klara i tid.

Räkna med köer

Trafiken leds om till andra vägar i regionen under avstängningen. Skyltar kommer att visa omledningsvägarna. Räkna med mycket stora trafikstörningar och köer på E6/E20 och andra vägar i sydvästra Skåne. Infarten till Åkarp från E6, Västkustvägen, kommer att vara stängd under broarbetet.

Planera för avstängningen

Res gärna på andra tider och undvik rusningstider. Du som behöver resa: följ skyltar för omledningsvägar, anpassa hastigheten och visa hänsyn mot dina medtrafikanter. Vi arbetar för att omledningen av trafiken ska genomföras så tryggt och smidigt som möjligt för alla.

Här finns omledningsvägar och mer info att läsa.

Bild 1

Bildbeskrivning: En flygbild över trafikplats Alnarp i södra Åkarp och en stor bro som byggs vid sidan om motorvägen.

Bild 2

Bildbeskrivning: En illustrationskarta över trafikplats Alnarp som visar avstängningen och där omledningsvägar finns markerade.

Bildtext: Under avstängningen kommer trafiken att vara dubbelriktad på avfarten norrifrån.
Avfarten in till Åkarp under E6 är däremot stängd.

 

Tågstopp Malmö–Lund i augusti/september

Den 28 augusti–6 september är det totalavstängt på tågsträckan mellan Malmö och Lund. Under cirka 9 dygn jobbar vi med nya broar på sträckan och tågtrafiken måste då stoppas helt. Vid Klostergården i Lund är det bron över gång- och cykelvägen samt bron över den nya bussgatan som ska skjutas på plats. Vi bygger även nya växlar söder om Ringvägen för att förbereda inför bygget av nya spår.

Läs mer om tågstoppet.

Bild

Bildbeskrivning: Lågt tagen bild över järnvägsspåren med två skyltar som visar att det inte går att köra längre.

 

75 procent är färdigschaktat

I skrivande stund (mars 2021) återstår det omkring 300 000 kubikmeter av våra 1 200 000 kubikmeter massor. Vi är nere på rätt djup på större delar av sträckan i både Åkarp och Hjärup. Det som återstår att schakta ur är sträckan mellan Åkarp och Hjärup samt några andra områden.

Våra schaktmassor har gått till flera ställen, bland annat Malmö hamn, Skanskas tomt i västra Hjärup och bullervallar i Åkarp.

Tunnellocket blir park

Arbetet med tågtunneln i Åkarp går enligt plan och den sista gjutningen gör vi i juni då vi gjuter mittendelen av locket. Massorna från tunneln kommer att schaktas ur, och det kan vi börja med redan i april då vi schaktar från både den norra och den södra delen. Schaktmassorna körs till största delen söderut, och en del jord lägger vi på tunneltaket där en helt ny park ska anläggas.

Förutom parken blir det två gång- och cykelvägar samt en väg vid den södra delen av stationen.

Bild

Bildbeskrivning: Bild tagen nere från schaktet i Åkarp där en bil med röd kran pumpar ut betong och gulklädd personal arbetar.

 

Här växer Burlövs station fram

I början av året göts de första stöden till den andra plattformen vid Burlövs station. Det blir en tvilling till den befintliga 330 meter långa plattformen.

I mitten av mars slutfördes betongarbetena och vi har nu påbörjat arbetet med själva plattformen. Under april börjar vi med taket till plattformen och stålkonstruktionen till hissen.

Den andra plattformen öppnar efter sommaren 2022, och resenärerna når de två plattformarna via gång- och cykeltunneln under spåren, som byggs bred och ljus med två kupoler.

Bild

Bildbeskrivning: Flygfoto över Burlövs station där den slingrande cykel- och gångvägen syns samt byggställningar vid den nya perrongen.

 

Bron äntligen klar – Kronetorpsvägen öppen för dig som går och cyklar

I april öppnar vi avspärrningen vid Kronetorpsvägen. I höstas rev vi den gamla bron över Kronetorpsvägen, och arbetet med att bygga den nya bron har påverkat vägens tillgänglighet under ett halvår. Personbilar har kunnat passera under bron större delen av tiden, medan cykel- och gångtrafik samt lastbil och tung trafik har fått ledas om.

Den första brodelen byggdes för två år sedan. Etapp två pågår fram till början av april då vägen blir helt återställd och vi åter öppnar för all trafik.

 

Bullervallen vid Gränsvägen blir 1 kilometer lång

Under mars påbörjade vi en förlängning av bullerskyddsvallen vid Gränsvägen, på uppdrag av Burlövs kommun.

Massorna från projektet körs hit för att förlänga den befintliga bullervallen och förbättra ljudmiljön för boende i Svanetorpsområdet. Vallen blir drygt 1 kilometer lång. Tack vare bullervallen minskar bullret från motorvägen.

Den beräknas vara klar under sommaren.

 

Stationsbon i Hjärup står färdig till sommaren

Sedan november har vi arbetat med den cirka 30 meter breda stationsbron i Hjärup. Brons landfästen var redan integrerade i stödmuren, så vi började med mellanstöden för att sedan fortsätta med själva farbanan.

Betongarbetena förväntas vara klara vid månadsskiftet mars/april, och sedan ger vi oss på glasdelen. Den kommer att fungera som ett väderskydd och trapphus vid bron.

Tillfälliga gång- och cykelvägen leds om

Arbetet med glasdelen och bron pågår fram till sommaren då bron är färdigbyggd. Stationsbron förbinder den västra och östra sidan och kommer att användas som gångbro under sommaren. Vi leder då om den tillfälliga gång- och cykelvägen så att boende till och från Jakriborg går längs bron för att ta sig till den tillfälliga stationen.

Nya stationen klar först 2022

Den nya stationen i Hjärup blir tillgänglig först till hösten 2022. Efter det påbörjar vi rivningen av de tillfälliga spåren, samt återställningsarbetet i området.

Fler broar över spåren i Hjärup

Förutom stationsbron bygger vi under våren broarna vid Lommavägen och Vragerupsvägen. De är klara under sommaren och öppnar hösten 2022 när de tillfälliga spåren rivs.

Den tillfälliga bron över Vragerupsvägen demonteras i samband med tågstoppet 2022 vid inkopplingen av de nya spåren. Av säkerhetsskäl har vi valt att stänga Vragerupsvägen för gång- och cykeltrafik och hänvisar till passagen vid stationsområdet.

Bild

Bildbeskrivning: Stationsbron som kommer att gå över de fyra nya spåren syns från sidan, inklädd i byggställningar.

 

Nya broar på gång vid Klostergården

Just nu bygger vi två stora broar i området. På uppdrag av Lunds kommun bygger vi en järnvägsbro i höjd med Höjeåvägen. Kommunen planerar att bygga en väg för busstrafik under bron. Bron kommer att skjutas på plats under tågstoppet senare i år.

Brobygget vid Höje å

Vi bygger ytterligare en järnvägsbro över Höje å. Arbetet med järnvägsbron, som blir en tvillingbro till den befintliga bron, startade i maj 2020 och kommer att pågå till sommaren 2021. Vägen under bron på åns norra sida är stängd och kan öppnas först efter att brobygget är klart och marken återställd, preliminärt i höst. Gångstigen på den södra sidan är öppen. Strax väster om brobygget finns en tillfällig gångbro över Höje å.

Vägarna längs järnvägen

Områdena på båda sidor av järnvägen påverkas under byggtiden – dels när banvallen och spåren byggs på den västra sidan, dels när vi bygger den nya stationen. Åkerlund och Rausings väg kan påverkas men kommer att vara öppen hela byggtiden. På östra sidan om järnvägen är gång- och cykelvägen från värmeverket till Klostertäppans koloniområde stängd. Den kan öppnas när stationen börjar bli färdig, tidigast under 2022.

Nu bygger vi ny gång- och cykeltunnel

En ny tunnel byggs för dig som går och cyklar under spåren vid Klostergårdens nya station. Den ligger cirka 50 meter söder om den gamla tunneln. Den nya tunneln skjuts på plats i början av september och kan preliminärt öppnas i oktober.

Den gamla tunneln kommer att hållas öppen över sommaren. Den stängs sedan i samband med tågstoppet.

Bild

Bildbeskrivning: Flygfoto vid den nya gång- och cykeltunneln vid Klostergårdens station som har grävts ut. Ett lila Pågatåg passerar på spåren.

 

Sidfot med information och kontaktuppgifter

Om Fyrspåret Malmö – Lund

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår.
Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Byggperiod: 2017–2023
Budget: cirka 5,4 miljarder
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt

Projektchef:
Jens-Peter Eisenschmidt
jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se

Kommunikationsansvarig:
Eva Oskarsson
eva.a.oskarsson@trafikverket.se

E-post:
lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

Följ oss på:
trafikverket.se/fyrsparet
www.facebook.com/fyrsparet
www.instagram.com/lund_arlov4spar/

Adress:

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
trafikverket.se/fyrsparet

Bild på EU-flagga med text: Medfinansierat av Europeiska Unionens fond för ett sammanlänkat Europa.