Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett brett schakt går från botten av bilden upp mot horisonten där kranar lastbilar skymtas. En vit grävmaskin vid till vänster om schakt gräver och lastar jordmassor på en lastbil med släp som står vid schaktkanten. Bakom grävmaskinen står en lastbil som väntar på att bli lastad. Nere i schaktet står en gul grävmaskin. Till höger om schaktkanten syns stålplankor som sticker ner i jorden. Till höger om stålplanken går två järnvägsspår förbi ett rött stationshus.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Massor av massor och en hel del broar

I höst startades det stora schaktarbetet för de nedsänkta spåren genom Åkarp och Hjärup, och grävandet pågår fram till sommaren. Vi har också startat bygget av flera broar som ska vara klara när trafiken flyttar från tillfälliga till nya spår 2022.

Att bygga nedsänkta spår är ett effektivt sätt att minska buller från tågen. Men det skapar också ett stort överskott på jordmassor som måste tas om hand. Totalt ska cirka 800 000 kubikmeter massor grävas upp. Målet är att överskottet på massorna ska göra nytta så nära som möjligt. Då slipper vi onödigt långa transporter, vilket är bra för miljön.

Kort resväg för massor

Grävandet är intensivast i Åkarp och Hjärup. På en del ställen har vi nått ner till den nivå som de nya spåren ska byggas, fyra till sex meter under marknivå. Massorna körs till största delen ut väster om spåren. Vi undviker att köra genom Åkarp och Hjärup. Schaktarbetena beräknas pågå under cirka nio månader, från september i år till sommaren 2021.

Läs mer om masshanteringen i samband med Fyrspårsbygget

En del av massorna körs till Malmö hamn, men också till det planerade bostadsområdet Västerstad i Hjärup. Massor körs också till projekt i Lund och i andra kommuner i närheten. En del kommer också att användas inom projektet under återställningsarbetet.

De två lastbilschaufförerna Fredrik och Roland har gula arbetskläder och hjälm på sig. De står framför Rolands blåa lastbil på en byggarbetsplats.
Roland och Fredrik Björk transporterar jordmassor från schakten i Fyrspårsbygget. Att visa hänsyn i trafiken är ständigt närvarande då de kör genom samhällen med mycket bebyggelse. – Jag tänker mycket på säkerheten, säger Roland Björk. När jag kör på Gränsvägen ställer jag hastighetsmätaren på 40 km/h. 

Läs hela reportaget med Roland och Fredrik Björk som kör massor för Fyrspårsbygget.

Nya spår byggs i Arlöv

Under hösten byggs järnvägen om genom Arlöv, på den östra delen av bangården intill sockerbruket och upp mot den nya stationen. Vi har börjat bygga de nya spåren och när de är klara är det dags att bygga kontaktledningar och signaler. Efter det sker provning och besiktning av systemen.

I mitten av december kommer de nya spåren i östra Arlöv att börja trafikeras. I samband med det kan tågen åter gå från sina ordinarie plattformar på Malmö C, Triangeln och Hyllie. Transporter till och från banarbetet i Arlöv sker via Hantverkaregatan och söder om sockerbruket.

Ett lila Pågatåg passerar på ett av flera järnvägsspår. Några gulkädda spårarbetare går i ett spår som håller på att byggas, till höger om tåget som passerar.
De nya östra spåren genom Arlöv början bli klara. I mitten av december öppnas delar av spåren. 

Kronetorpsvägen öppen för personbilar igen

10 november öppnas Kronetorpsvägen i Arlöv igen för fordon med en maximal höjd på 4,2 m. Under fyra veckor var vägen stängd för all trafik när den gamla järnvägsbron revs och vi förberedde för att bygga den nya bron.

Kronetorpsvägen är fortfarande stängd för gående, cyklister och tung trafik över 4,2 meter. Följ skyltningen för alternativa vägar runt Arlöv. Arbetet med bron beräknas vara klart i april 2021. Fram till dess kommer trafiken på Kronetorpsvägen att påverkas. Ännu en avstängning sker under en vecka i mars/april.

Läs mer om Kronetorpsvägen och se kartan över omledningar

Nästa stora avstängning: E6 vid trafikplats Alnarp

I maj 2021 stänger vi av E6 i trafikplats Alnarp när den stora bron över de nya spåren ska knuffas på plats. Betongarbeten vid trafikplats Alnarp har startat och pågår fram till april. Lanseringen av bron sker i maj vid avstängningen av E6, som är planerad att ta cirka tre veckor. Mer information om avstängningen kommer längre fram.

Mitt i bilden står en vit mobil lyftkran vid en arbetsplats med flera gulklädda betongarbetare som lägger armering på marken. Till vänster om lyftkranen går två järnvägsspår och till vänster står en gul lyftkran vid ett upplag med armeringsjärn. I bildens överkan syns en motorvägsbro som sträcker sig över spåren och byggarbetsplatsen.
Just nu pågår bygget av den nya motovägsbron på brons norra sida. I maj ska den skjutas på plats. 

Nu bygger vi järnvägstunneln i Åkarp

När vi rev den gamla gångtunneln i Åkarp kunde arbetet med stödmurarna för tunneln i Åkarp att starta igen. Stödmurarna byggs som så kallade slitsmurar som gjuts direkt i marken. Även mittstöden till tunneln ska gjutas som slitsmurar. Under hösten kommer de första delarna av valvet, det vill säga tunneltaket, att gjutas. Arbetet med tunneltaket påbörjas i november och pågår fram till april.

Sexdagarsvecka i Åkarp

För att hinna gjuta alla stödmurar till tågtunneln innan årsskiftet kommer entreprenören att arbeta sexdagarsvecka, måndag t o m lördag, under resten av året. Arbetet med slitsmurarna håller sig inom gränsvärdena för byggbuller.

Under arbetet med slitsmurarna kan vi ibland stöta på stora stenblock som måste krossas. Det görs med hjälp av en stor hammare som släpps ner i schaktet. Det orsakar vibrationer som kan kännas i hus intill arbetsplatsen.

Vid den nya stationen, söder om slitsmurarna, bygger vi stödmurar. Arbetet förväntas pågå hela våren och sommaren.

Två gula mobila kranar med skopor gräver smala schakt i marken. Vid kranarna står en vit lastbil med slang som pumpar upp bentonitblandning från ett av schakten. Till höger om arbetsplatsen går två järnvägsspår med stationsplattformar. Till vänster om arbetsplatsen en gatan med vita hus.
De slitsmurar som gjuts nu kommer bli järnvägstunnelns mittstöd. 

Nytt bullerskydd i Åkarp

På den nordvästra sidan om Åkarps station bygger vi en stödmur med en bullerskyddsskärm som blir tre meter hög. Bullerskyddet byggs för spåren som tas i bruk 2022, men genom att bygga bullerskärmar redan nu kan de också skydda mot buller under byggtiden.

Stationsbron i Hjärup byggs i vinter

Den blivande stationsbron kommer vara en viktig del av den nya stationen i Hjärup. Stationsbron blir 28 meter bred och har plats för gående, cyklister och bilar i en gemensam yta i mitten. På brons finns också cykelparkeringar, biljettautomater och nedgångarna till perrongerna. Landfästena för bron är redan klara, de är integrerade i stödmuren som byggts tidigare.

En virt grävsmaskin gräver i ett schakt mellan två stödmurar av betong. Vid grävmaskinen kör två vältar som packar marken och en dumper. Höger om ena stödmuren går två järnvägsspår. Till höger om järnvägsspåren går en väg med villor intill. Till vänster om stödmuren är det en byggarbetsplats med en stor grusad yta med röda arbetsbodar och några parkerade bilar. I överkant syns en bit av bostadshusen i Jakriborg.
Den blivande stationsbron i Hjärup förbinder Jakriborg med samhället öster om spåret. Brofästena är inbyggda i stödmuren. Till våren är brokonstruktionen klar.  

I november påbörjar vi arbetet med brons mellanstöd och sedan fortsätter vi med att bygga farbanan. Betongarbetena för bron förväntas bli klara i april 2021. Därefter tar arbeten med glasklammern vid. Klammern fungerar som ett väderskydd och trapphus i anslutning till bron. Dessa arbeten pågår fram mot hösten 2021.

Broarna över järnvägen vid Lommavägen och Vragerupsvägen kommer att börja byggas under våren men de kan tas i bruk först när spåren flyttat över till de nya spåren, hösten 2022.

Gå och cykla säkert i Hjärup

Banvallsvägen är enbart en väg för motordrivna fordon. Det finns ingen plats för gång- och cykelväg där. Använd istället den säkra gång- och cykelvägen vid Malenas väg när du ska till och från spårområdet på den östra sidan. Under byggtiden blir det en omväg för gående och cyklister. Vi gör vårt bästa för att det ska vara så smidigt som möjligt.

Övergångstället vid den tillfälliga stationen i Hjärup. Övergångstället är också ett farthinder för bilar. En skylt för övergångställe mitt i bilden vid vägen. En röd vägkona med orange pil åt höger visar åt vilket håll gående och cyklister ska gå eller cykla. Längs vägens vänsterkan syns ett brunt bullerskyddsplank. På vägen syns en bil bakifrån som kör framåt på vägen. Röd-gula vägmarkeringar står på svarta fötter vid vägen.
Övergångstället vid den tillfälliga stationen leder in på den säkra gång- och cykelvägen på Malenas väg. 

Ny tunnel vid Klostergårdens station

Nu har arbetet med att bygga Klostergårdens station påbörjats, marken schaktas och vi förbereder för bygget av nya spår och stationens perronger. En ny tunnel för gång- och cykeltrafik byggs söder om den gamla tunneln, vid Maskinvägen, som sedan kommer att skjutas på plats i september nästa år. Vi har tryckt ner stålplank, så kallad spont, runt platsen där tunneln ska byggas. Under vintern och våren påbörjas arbetet med stationens perronger. Nuvarande gångtunneln under järnvägen i Klostergården är planerad att hållas öppen fram till augusti 2021.

Nya broar i södra Lund

Längre ner på Åkerlund och Rausings väg bygger vi en järnvägsbro över en bussgata som Lunds kommun planerar. Bron byggs vid sidan om järnvägen och även denna bro kommer att skjutas på plats i september nästa år.

Ett tåg passerar över en järnvägsbro med en byggarbetsplats under. I den vänstra delen på arbetsplatsen står en pålkran och en grön grävmaskin, aldeles intill järnvägen. I mitten av arbetsplatsen är det en bred timrad brygga. På bryggan står en vit grävmaskin och en liten röd mobil lyftkran. betongpålar sticker upp ur tre öppningar i bryggan. Till höger i bild gräver en gul grävmaskin vid järnvägsspåret.
Vid Höje å pålas det för brofästena och brostöden. Den nya bron blir likadan som den gamla. 

Tillfällig gångbro över Höje å

Bygget av den nya järnvägsbron över Höje å pågår för fullt. Just nu pålar vi för brofästena och de tre brostöden. Broarbetet sker på en stor brygga av timmer som byggts för att skona det känsliga vattenområdet Höje å. Pålningsarbetet har dessvärre tagit längre tid än beräknat vilket gör att vi ännu inte kunnat öppna en säker passage genom byggarbetsplatsen på den södra sidan om Höje å.

Vi har byggt en tillfällig gångbro över Höje å, strax väster om brobygget. Den kommer att underlätta för de som besöker området och vill passera över ån.

En smal grå gångbro över en liten å, går från höger till vänster. På båda sidor om bron är det bruna buskar och sly. Två personer går på bron. I vänsterkant en vit trätrappa som leder ner till brons ena ände.
Gångbron strax väster om brobygget tar dig över Höje å. 
En grå rund tank med en lampa i överkanten. Runt tanken byggpallar och staket. På tanken finns en handtag och en skylt med texten: Tanka här! HVO100 Neste My Förnybar diesel.
En tank laddad med fossilfri diesel 

Fossilfri diesel ett av hållbarhetsmålen

Förra året inledde Fyrspåret ett samarbete med en leverantör av certifierad HVO-diesel, en kemisk kopia av diesel som är 100 procent fossilfri. Vi har nu vår egen tank med HVO-diesel i Arlöv där bland annat de maskiner som bygger stödmurar och tunneldelen i Åkarp tankar. Även våra andra maskiner och bilar kan tanka där.

Hållbarhet är ett av projektets största fokusområden. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på: www.trafikverket.se/hvo-diesel