Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sandstrand vid havet.

Väg 1022, Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg

Vi planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklist och gående samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter.

Gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge blir en del av den nationella Sydkustleden.

Arbetet med vägen beräknas starta år 2021 och kommer att följa befintlig huvudväg 1022 och 1500. Förbindelsen kommer att bli 22 km lång och ingår nationella cykelleden Sydkustleden. Den, tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden innebär 90 mils cykling från Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.

Sträckningen Hammar–Skillinge kommer går via en tillfällig led på befintliga vägar norr om kustvägen genom Löderup och Borrby

Vad har hänt?

Hösten 2017 påbörjades arbetet med att ta fram samrådsunderlag för en ny gång- och cykelväg  mellan Hammar och Skillinge. Under framtagande av samrådsunderlaget genomfördes två  samrådsmöten med Länsstyrelsen, 2017-10-25 och 2017-11-22 samt ett med berörda kommuner 2017-11-09. Samrådsunderlaget fanns tillgängligt på den här sidan för allmänheten mellan den 23 november till 13 december 2017. 

Vi har haft ett ytterligare samråd sommaren 2018, för utformningsförslaget av vägplanen som finns att läsa under fliken "Dokument". I den beskrivs de planerade åtgärderna mer i detalj och tillhörande miljökonsekevensbeskrivning beskriver planens miljökonsekvenser. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på den här sidan under samrådsperioden 1 juni till 1 juli 2018. Det har varit möjligt att lämna synpunkter via brev, e-post, samt öppet hus den 19 juni på Löderups strandbad. Vi tackar för stort engagemang och synpunkter under samrådstiden.

Vi ställde ut vägplanen för granskning 18 december 2019 - 31 januari 2020. Fastighetsägare, allmänhet och myndigheter gavs möjlighet att komma med synpunkter. Trafikverket har behandlat de synpunkter som inkom under granskningsperioden. Personer som särskilt berörs av projektet bjöds in via brev till träff i Ystad och Simrishamn för att kunna få svar och tyda granskningshandlingen.

Synpunkter har sammanställts och besvarats
I samrådsredogörelsen (länk nedan) sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits samt vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer. I den besvaras även de inkomna synpunkterna. Vi har valt att tillgängliggöra samrådsredogörelsen tidigare än granskningshandlingen på grund av stort intresse för bemötande av inkomna synpunkter. Samrådsredogörelse 2019-01-10 (pdf-fil, 360 kB, öppnas i nytt fönster).

Vad händer nu? 

Vägplanen ställs ut för granskning på nytt eftersom vi har arbetat in inkomna synpunkter från det tidigare granskningsskedet december 2019/januari 2020 och har gjort justeringar som medför ändringar i planförslaget.

Fastighetsägare, allmänhet och myndigheter kommer att återigen ges möjlighet att komma med synpunkter. Vi lyssnar på alla förslag, synpunkter och önskemål och väger in för- och nackdelar innan vi gör ett slutgiltigt förslag. 

Synpunkter som inkom under granskningsperioden 2019/2020 har arbetats in i vägplanen. Eventuella synpunkter som lämnas under den nya granskningsperioden får återkoppling i form av ett granskningsutlåtande hösten 2020. 

Boende eller verksamheter som påverkas av gång - och cykelvägen har blivit informerade via brev och kommer att bjudas in till att tycka till om vägplanen längre fram. Granskningsperioden sker i skriftlig form och äger troligtvis rum under hösten 2020. Handlingarna kommer att vara tillgängliga i fysisk form, likt tidigare granskningshandling, på kommunhusen i Ystad och Simrishamn, Trafikverket i Malmö och på projektets hemsida. Mer information kommer att ges längre fram. 

Preliminär tidplan för projektet

2020: Trafikverket skickar in vägplanen för fastställelseprövning. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut.

2021: Upphandling av entreprenör som ska bygga gång-och cykelvägen.

2022 - 2023: Byggnation av den nya gång - och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.