Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sandstrand vid havet.

Väg 1022, Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg

Vi planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklist och gående samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter.

Gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge blir en del av den nationella Sydkustleden.

Arbetet med vägen beräknas starta år 2021 och kommer att följa befintlig huvudväg 1022 och 1500. Förbindelsen kommer att bli 22 km lång och ingår nationella cykelleden Sydkustleden. Den, tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden innebär 90 mils cykling från Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.

Sträckningen Hammar–Skillinge kommer går via en tillfällig led på befintliga vägar norr om kustvägen genom Löderup och Borrby

Vad har hänt?

Hösten 2017 påbörjades arbetet med att ta fram samrådsunderlag för en ny gång- och cykelväg  mellan Hammar och Skillinge. Under framtagande av samrådsunderlaget genomfördes två  samrådsmöten med Länsstyrelsen, 2017-10-25 och 2017-11-22 samt ett med berörda kommuner 2017-11-09. Samrådsunderlaget fanns tillgängligt på den här sidan för allmänheten mellan den 23 november till 13 december 2017. 

Vi har haft ett ytterligare samråd sommaren 2018, för utformningsförslaget av vägplanen som finns att läsa under fliken "Dokument". I den beskrivs de planerade åtgärderna mer i detalj och tillhörande miljökonsekevensbeskrivning beskriver planens miljökonsekvenser. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på den här sidan under samrådsperioden 1 juni till 1 juli 2018. Det har varit möjligt att lämna synpunkter via brev, e-post, samt öppet hus den 19 juni på Löderups strandbad. Vi tackar för stort engagemang och synpunkter under samrådstiden.

Synpunkter har sammanställts och besvarats
I samrådsredogörelsen (länk nedan) sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits samt vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer. I den besvaras även de inkomna synpunkterna. Vi har valt att tillgängliggöra samrådsredogörelsen tidigare än granskningshandlingen på grund av stort intresse för bemötande av inkomna synpunkter. Samrådsredogörelse 2019-01-10 (pdf-fil, 360 kB, öppnas i nytt fönster).

Vad händer nu?

Just nu arbetar vi med inkomna synpunkter som mottogs under samrådshandlingsskedet.  Vi arbetar även med en miljökonsekvensbeskrivning. När länsstyrelsen har godkänt denna kommer den att ställas ut för granskning tillsammans med vägplanen under hösten 2019. Granskningen flyttas fram från våren till hösten för att Trafikverkets konsult behöver arbeta med Trafikverkets synpunkter på framtagna handlingar.

Träffa oss i Ystad och Simrishamn i höst 
Granskningen av vägplanen kommer troligtvis att ske mellan september och november 2019. Under granskningsperioden kommer det även att anordnas träffar i både Ystad och Simrishamn, för att kunna svara på och tyda granskningshandlingen för de som önskar.  Information om granskningen och träffarna kommer längre fram.

Preliminär tidplan för projektet

Hösten 2019: Vägplanen planeras att ställas ut för granskning. 

Vintern 2019 - Våren 2020: Fastställelse av vägplanen. Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut.

2021 - 2022: Byggnation av den nya gång - och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.