Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sandstrand vid havet.

Väg 1022, Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg

Vi planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklist och gående samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter.

Gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge blir en del av den nationella Sydkustleden.

Arbetet med vägen beräknas starta år 2021 och kommer att följa befintlig huvudväg 1022 och 1500. Förbindelsen kommer att bli 22 km lång och ska ingå i nationella cykelleden Sydkustleden. Leden kommer att öppnas i juni 2019. Den, tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden innebär 90 mils cykling från Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.Sträckningen Hammar–Skillinge kommer då att gå via en tillfällig led på befintliga vägar norr om kustvägen genom Löderup och Borrby

Vad har hänt?

Hösten 2017 påbörjades arbetet med att ta fram samrådsunderlag för en ny gång- och cykelväg  mellan Hammar och Skillinge. Under framtagande av samrådsunderlaget genomfördes två  samrådsmöten med Länsstyrelsen, 2017-10-25 och 2017-11-22 samt ett med berörda kommuner 2017-11-09. Samrådsunderlaget fanns tillgängligt på den här sidan för allmänheten mellan den 23 november till 13 december 2017. 

Vi har haft ett ytterligare samråd sommaren 2018, för utformningsförslaget av vägplanen som finns att läsa under fliken "Dokument". I den beskrivs de planerade åtgärderna mer i detalj och tillhörande miljökonsekevensbeskrivning beskriver planens miljökonsekvenser. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på den här sidan under samrådsperioden 1 juni till 1 juli 2018. Det har varit möjligt att lämna synpunkter via brev, e-post, samt öppet hus den 19 juni på Löderups strandbad. Vi tackar för stort engagemang och synpunkter under samrådstiden.

Synpunkter har sammanställts och besvarats

I samrådsredogörelsen (länk nedan) sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits samt vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer. I den besvaras även de inkomna synpunkterna. Vi har valt att tillgängliggöra samrådsredogörelsen tidigare än granskningshandlingen på grund av stort intresse för bemötande av inkomna synpunkter. Samrådsredogörelse 2019-01-10 (pdf-fil, 360 kB, öppnas i nytt fönster).

Vad händer nu?

Vi arbetar med en miljökonsekvensbeskrivning. När länsstyrelsen har godkänt denna kommer den att ställas ut för granskning tillsammans med vägplanen under hösten 2019. Granskningen flyttas fram till hösten för att Trafikverkets konsult behöver arbeta med Trafikverkets synpunkter på framtagna handlingar.  Vägplanen planeras att lämnas in för fastställelseprövning senare under 2019. 


Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut.

Framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling görs under 2019/2020 och byggstart beräknas bli 2021.

Vi kommer att fortsätta med att detaljstudera möjliga lösningsalternativ, och även utföra mät- och fältarbeten. Vi skickar ut informationsbrev till berörda fastigheter inför fältarbetena.