Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mitträcke

Väg 108, Staffanstorp–Lund, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 108 mellan Staffanstorp och Lund (från trafikplatsen Lund Södra till cirkulationsplatsen i Gullåkra) till en mötesfri 2+2-väg. Ombyggnaden kommer att öka säkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Granskning av vägplan fram till 13 september

Vägplanen för väg 108 Staffanstorp-Lund är ute på granskning 13 juli-13 september. Under den tiden kan du skicka in dina synpunkter på vägplanen.

Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning innehåller förslag till ombyggnad av väg 108 mellan Staffanstorp och Lund. Befintlig väg breddas till 2+2-väg med mitträcke och befintliga plankorsningar stängs. Planen innefattar även vattenverksamhet då Dynnbäcken berörs av en mindre omgrävning och Vesums mosse fylls ut i samband med vägbreddningen.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Klicka här för att komma till vägplanen

Plats för handlingar

Under granskningstiden kommer vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning också att finnas tillgänglig på följande platser:

  • Trafikverket Region Syd, Gibraltargatan 7, Malmö.
  • Staffanstorps kommun, Medborgarkontoret i Rådhuset, Staffanstorp.

Synpunkter

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge. Eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se.
Ange ärendenummer TRV 2015/56459. Vi vill ha dina synpunkter senast 13 september.

Väg 108 går mellan Trelleborg och Kävlinge i Skåne län. Sträckan går genom de stora tätorterna Lund, Staffanstorp, Svedala och Trelleborg. För arbetspendling och transporter är orterna Lund och Trelleborg viktiga, här går bland annat trafik till och från både Sturups flygplats och hamnen i Trelleborg. Mellan Staffanstorp och Lund går Skånetrafikens Pendeln 166 var 15:e minut varje vardagsmorgon och kväll. I dag går det mycket trafik på vägen och genom att vi bygger om och sätter upp mitträcken förhindrar vi mötesolyckor samt gör vägen säkrare och framkomligheten ökar.

Vad händer nu?

Vägplanen som fastställdes januari 2018 överklagades. Regeringen har beslut att godkänna överklagan och vi kommer därför att omarbeta vägplanen med en busshållplats vid Knästorp. Därefter kommer vi att ställa ut hela vägplanen för granskning under juli till början av september 2020. Under våren 2020 reviderade vi miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för det tillägg vi gör för busshållplatslägena vid Knästorp.

En komplettering av den geotekniska undersökningen kommer också att göras under våren och då kommer vi synas ute i fält.

Projektet omfattar

  • Breddning av vägen med två nya körfält på den nordöstra sidan.
  • Mittseparering med vägräcke längs hela sträckan.
  • Höjning av hastigheten till 100 km/timme.
  • Byggnation av två nya vägbroar för Dynnbäcken respektive den befintliga gång- och cykelvägen mellan Staffanstorp och Lund.
  • Busshållplats vid Knästorp.

Projektet är planerat att genomföras tillsammans med ombyggnaden av trafikplats Lund södra.

Läs mer om projektet Lund Södra