Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Exempel på bullerskydd längs Västkustbanan mellan Förslöv och Ängelholm.

Exempel på bullerskydd längs Västkustbanan mellan Förslöv och Ängelholm.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Åtgärder dämpar bullret efter dubbelspårsutbyggnaden

Att hitta rätt lösningar för bullerskydd är viktigt när vi bygger ut till dubbelspår. Projektet gör nu fördjupande bullerskyddsinventeringar hos ett 20-tal närboende.

I och med utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg, kommer tågtrafiken med tiden att öka. Det leder i sin tur till ökat buller från järnvägen. Bullerskydd i form av vallar och skärmar ska byggas längs spåret för att skydda närliggande fastigheter mot buller. En del fastigheter behöver dessutom fastighetsnära åtgärder såsom bullerdämpande fönster för att få ett fullgott bullerskydd enligt de riktvärden som Trafikverket följer. Åtgärderna kommer att bekostas och utföras av Trafikverket i anslutning till byggstart.

– Vi har fått mycket frågor om bullret, folk är oroliga och det förstår vi. Vårt mål är att göra det så bra som möjligt för dem som bor i närheten av spåret. Eftersom vi bygger i ett befintligt läge är det extra viktigt, säger Martin Houmann, bullerexpert på Trafikverket.

Kompletterande bullerskyddsinventeringar

Projektet gjorde förra året utvändiga inventeringar av fasader, fönster och uteplatser för att bedöma behovet av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder. Bullerberäkningar där effekterna av bullerskärmar och vallar analyserades har även gjorts. Nu fortsätter vi arbetet och gör inventeringar inomhus hos ett 20-tal närboende som har högst maximalnivåer och därför kommer att behöva mer omfattande bullerskyddsåtgärder.

– I de fastigheter som har extra höga bullernivåer vill vi redan nu undersöka mer noggrant för att verkligen kunna definiera vilka åtgärder som behövs och är tekniskt möjliga, samt hur dessa kan anpassas efter varje fastighets unika förutsättningar. Vi kommer att undersöka inne i fastigheterna och bland annat titta på fönster, ventiler och väggar för att kunna få ett bättre underlag.

Åtgärder minskar bullret

Motsvarande arbete med en detaljerad inventering och åtgärdsbeskrivning kommer i ett senare skede att göras för övriga fastigheter som erbjuds fastighetsnära bullerskydd. Trafikverket kommer att föreslå och bekosta bullerskyddsåtgärderna för att nå de riktvärden som gäller. Det kan handla om att förbättra befintliga fönsters ljudreduktion med tilläggsruta eller byta ut till ett nytt ljudklassat fönster, att byta ut till ljudisolerande friskluftsventiler samt lokalt bullerskydd vid uteplatsen. Vid mycket höga ljudnivåer inomhus kan även andra åtgärder som tilläggsisolering av väggar bli aktuella.

– Vi har summerat hur det kommer att bli för boende nära spåret före och efter bullerskyddsåtgärderna, och generellt sett kommer närboende att få en bättre bullermiljö inomhus och vid de skyddade uteplatserna. Detta är tack vare de bullerskärmar som kommer att byggas och som ger skydd till cirka 1 700 fastigheters längs sträckan, i kombination med att vi kommer att göra många fastighetsnära åtgärder och att flera fastigheter i dag saknar bullerskydd.

 

Nästa steg är granskningshandlingen

Till hösten ställs projektets järnvägsplan ut för granskning. I den kommer du att kunna se behovet av bullerskyddsåtgärder på och nära din fastighet. Bullerskyddsåtgärderna kommer att genomföras i samband med dubbelspårsutbyggnaden.