Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Prästkragar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

En milstolpe för dubbelspåret är uppnådd

Stora steg har tagits för att förverkliga dubbelspåret på sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Länsstyrelsen tillstyrkte järnvägsplanen vilket innebär att vi nu har skickat in planen för fastställelseprövning.

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av vad det är som ska byggas, hur det ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen. Länsstyrelsen i Skåne har tillstyrkt järnvägsplanen. Nästa steg i planeringsprocessen är redan taget, planen ligger nu för fastställelseprövning hos Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning.

- Det känns givetvis mycket bra att vi nu nått denna milstolpe som tar oss ett stort kliv närmare förverkligandet av projektet, säger Åsa Rosberg projektledare.

Utbyggnaden av Västkustbanan har skett successivt och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg som planeras att byggas ut från 2020 till 2023.

Genom att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. Det gör det enklare att arbetspendla och bidrar samtidigt till en bättre miljö. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället och på så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid. Ombyggnaden ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar.

Utbyggnadens påverkan på omgivningen prövas

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på exempelvis miljö, hälsa, intrång och olägenheter prövas i sin helhet. Järnvägsplanen fastställs om Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning kommer fram till att planen för Ängelholm-Helsingborg, Romares väg kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen.

Järnvägsplanen har tagits fram i ett nära samarbete med Helsingborgs Stad och Ängelholms kommun. För att möjliggöra projektet har kommunerna tagit fram totalt sex detaljplaner. Mindre justeringar av järnvägsplanen har utförts under arbetets gång och utifrån inkomna synpunkter under granskningen. När planen väl har prövats och fastställts, vilket beräknas ske under senhösten 2018, kan den överklagas. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut. Eventuella överklaganden lämnar Trafikverket till regeringen som avgör frågan.

Fastställelsehandlingen finns att läsa i fliken "dokument" på den här sidan, under järnvägsplan - fastställelsehandlingar