Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rött bullerplan
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inventering av fastigheter för en bullerskyddad boendemiljö

Vi kommer att inventera fastigheter utmed järnvägssträckan för att utreda möjliga bullerskyddsåtgärder.

De fastigheter som har valts ut för inventering är de som i järnvägsplanen erbjuds fasadåtgärder för att säkerställa att riktvärden för bullernivåer inomhus kan hållas efter att dubbelspåret är utbyggt. Det rör sig om drygt 200 fastigheter längs med projektsträckan.

Vi arbetar med att utreda hur buller från järnvägsanläggningen kommer att påverka boendemiljön och omgivningen, samt lämpliga bullerskyddsåtgärder. Det är främst fastigheter utmed sträckan Ängelholm-Helsingborg som har fasader och fönster riktade mot järnväg och broar som kommer att inventeras. Inventeringen kommer att pågå från juni till oktober 2018.

Sweco har av Trafikverket fått i uppdrag att bullerinventera utvalda fastigheter. Fastighetsägare som berörs av inventeringen har fått skriftlig information om den kommande inventeringen. Vid denna inventering kommer inte eventuellt skydd av uteplats hanteras, det arbetet genomförs senare under året av andra leverantörer och separat brev för detta går ut till de som är berörda.

Inventering och fotografering

Där det finns behov för fasadåtgärd kommer vi att presentera vilka bullerreducerande åtgärder som erbjuds att genomföras. Exempel på åtgärder är byte av fönster och/eller friskluftsventil samt väggåtgärder. Åtgärdserbjudandet kommer att presenteras för fastighetsägare först när järnvägsplanen fastställts och inventeringar längs hela dubbelspårets sträckning genomförts, vilket uppskattas bli under första halvåret 2019. Vår tidplan för genomförande av fasadåtgärderna är i dagsläget 2019-2020.

Fastigheter kommer inventeras invändlgt och utvändigt med hänsyn till buller från järnvägen. Bland annat ska fasader, dörrar och fönster inventeras och fotograferas, även avstånd och hur de är placerade i förhållande till järnvägsspåren ska dokumenteras.