Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg bidrar till hållbarhetsmål

Agenda 2030 är de 17 mål för en hållbar utveckling som FN antog 2015. Hur kan Trafikverket bidra till dessa mål i infrastruktur och transporter? En workshop genomfördes i oktober för att ge svaret på hur dubbelspårsutbyggnaden förhåller sig till målen.

Sverige står bakom Agenda 2030 med de 17 målen för en omfattande och nödvändig global omställning som FN beslutat om. Transportsystemet är integrerat i de flesta målen och har potential att påverka det hållbara samhället i alla tre dimensionerna: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

I oktober genomförde projekt dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg en hållbarhetsworkshop tillsammans med medarbetare från Trafikverket och konsulten Sweco. Syftet med arbetssättet var att ge en överblick och konkretisera hur projektet förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030, samt identifiera utmaningar och möjligheter under respektive målområde. Som en hjälp i kartläggningen användes även Trafikverkets tio egna hållbarhetsmål, för att verka som ytterligare en dimension och konkretisera hållbarhetsaspekter i projektet. Genom att identifiera vad projektet har för bärighet på hållbarhetsmålen och identifiera lämpliga åtgärder skapas en bra grund för projektets framtida hållbarhetsarbete.

Projektet arbetar idag aktivt med flera hållbarhetsfrågor och ligger långt fram i många målområden. Några exempel är:

Delmål 3.6 - Senast 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen: Projektet har idag genom sitt arbete med att bygga bort plankorsningar en stark koppling till delmålet. Utbyggnaden har positiv inverkan på detta mål genom att kollektivtrafik generellt genererar bättre hälsa hos de resande jämfört med om de tar bilen.

Mål 4 - God utbildning för alla och Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Trafikverket har ett sysselsättningskrav från Regeringen där projektet kommer att kravställa att entreprenaden ska generera minst 30 praktikplatser och anställningar.

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Trafikverket Underhåll involveras tidigt i processen för att säkerställa att projektet redan under byggskedet ska kunna utföra åtgärder som förenklar det framtida underhållet.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion: Projektet arbetar aktivt med hantering av avfall och identifiering av delar av anläggningen som kan tas tillvara och återanvändas, vilket bidrar till minskat avfall och ett effektivt användande av resurser.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald: För att kompensera för den mark som Trafikverket behöver ta i anspråk kommer man att försöka flytta växtlighet, stenmurar och annat som rivs i samband med utbyggnationen, till nya platser där de kan få andra värden. Kommunikation sker idag med kommunen så att den biologiska mångfalden och trivsamheten i området bibehålls.

- Det var mycket givande och uppskattat från alla deltagare att genomföra en workshop med detta tema, i ett gott samarbete mellan Trafikverket och Sweco. Att se så tydligt hur de aktiviteter vi arbetar med inom projektet kopplar till de viktiga globala hållbarhetsmålen ger engagemang och energi att fortsätta fokusera på dessa frågor genom projektets fortsättning, säger projektledare Åsa Rosberg.