Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En liten damm i skogen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd för vattenverksamhet

Vi ska söka tillstånd hos Mark - och miljödomstolen för vattenverksamhet vid broar som ersätts eller anpassas för dubbelspår samt broar över Vege å och Flöjabäcken. Samråd pågår till 19 augusti 2018.

Den planerade dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg omfattar även omläggningar av vägar och gator. Då samtliga korsningar med järnvägen skall vara planskilda tillkommer en rad nya broar utöver befintliga konstruktioner, som ersätts eller anpassas för dubbelspår samt broar över vattendragen Vege å och Flöjabäcken.

För att kunna utföra dessa arbeten kommer vi att ansöka om tillstånd hos Mark - och miljödomstolen. Ett tillstånd innebär att vi kan leda bort grundvatten vid ett antal planskildheter samt utföra arbeten i och i anslutning till vattendragen. Innan en tillståndsansökan kan skickas in har Trafikverket skyldighet enligt miljöbalken 6 kap 4§ att samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda särskilt berörda. 

Med enskilda särskilt berörda avses i den här typen av ärende de som äger en fastighet inom influensområdet, på vilken det finns en brunn eller annan anläggning som kan komma att påverkas av ovannämnda grundvattenbortledning. Med enskilt berörda när det gäller ytvatten, avses de som har sin fastighet utmed den aktuella sträckan av vattendraget som identifierats kunna påverkas av vattenverksamheten i eller i anslutning till vattendraget. Inga fastigheter bedöms bli skadade genom de ansökta åtgärderna.

Vi har tagit fram samrådsunderlag som beskriver planerad vattenverksamhet och tillståndsprövning. Samrådet sker skriftligt med utskick av brev till samtliga fastighetsägare inom berörda områden samt genom kungörelse i Post - och inrikestidningar, Helsingborgs Dagblad, Landskrona Posten och Nordvästra Skånes tidningar. Fastighetsägare ansvarar för att eventuella bostadsrättshavare, hyresgäster eller arrendatorer informeras.

Lämna dina synpunkter

Samrådstid: 9 juli - 19 augusti 2018

Plats för handlingar: Samrådsunderlagen finns att läsa på den här sidan under fliken "Dokument" i högermenyn.

Synpunkter: Du som anser dig berörd av ovan nämnda vattenverksamhet skickar synpunkter/erinringar senast 19 augusti 2018 till Swecos regionchef. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss. 

Mer information: För frågor om handlingar eller praktiska frågor (inte synpunkter/erinringar) kontakta Swecos regionchef på telefon mellan 9-13 juli eller 13-17 augusti. Telefonnummer hittar du under Kontakta oss. 

Kungörelseannonsen i sin helhet (jpg-fil, 90 kB, öppnas i nytt fönster)