Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fällda träd kompenseras med en ny allé och bidrar till två av Sveriges miljömål

En allé av 19 stora lindar på Södra Rälsgatan i Ödåkra kommer att bidra till den biologiska mångfalden i Småryds naturreservat. Det är en av miljöåtgärderna som genomförs när järnvägen mellan Ängelholm och Maria station byggs ut till dubbelspår.

Med start från början av november arbetar vi med att ta ned 19 lindar i Ödåkra. Helsingborgs stad utför trädsäkringen tillsammans med Träd och Skog i Skåne AB.

Ny allé och fanuadepåer ökar biologisk mångfald

Åtgärden är nödvändig för att skapa plats åt det kommande dubbelspåret. Lindarna kommer att ersättas av en ny allé i anslutning till Ängavångsgatan i Ödåkra. En omedelbar åtgärd är också att placera ut de avverkade träden som faunadepåer i Småryds naturreservat och andra naturreservat i Helsingborg. Hela arbetet planeras att slutföras under november 2020. 

En faunadepå kan se ut på många olika sätt, till exempel en hög med stockar, kvistar och grenar. Faunadepåer och död ved är en mycket viktig åtgärd för att gynna den biologiska mångfalden. Tusentals arter, främst insekter, mossor, lavar och svampar, är beroende av död ved för sin överlevnad. Många arter som är knutna till död ved omfattas av den svenska rödlistan; cirka 1000 rödlistade arter är någon gång i sin livscykel beroende av död ved eller av andra vedlevande organismer. 

Faunadepåer bidrar till två av Sveriges miljömål 

Åtgärden med faunadepåer i Helsingborgs naturreservat bidrar till två av Sveriges miljömål. Död ved spelar en viktig roll i det nationella målet Ett rikt växt- och djurliv, som betyder att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. I målet Levande skogar används mängden hård död ved som en indikator för att bedöma om målet kan nås.

Faunadepå
Exempel på Faunadepå i Väla skog