Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi börjar bygga när regeringen gett klartecken

Tre av Trafikverkets infrastrukturprojekt i Skåne inväntar byggstartsbeslut från regeringen för att kunna börja bygga. Hur mycket respektive projekt påverkas beror på när beslutet kommer.

De projekt som berörs är dubbelspårsutbyggnaden Ängelholm-Maria, fyrspårsutbyggnaden Malmö-Lund och E22 trafikplats Lund Södra.

Samtliga tre projekt finns med i Nationell plan för transportsystemet för åren 2018-2029 som beslutades av regeringen i juni 2018. Trafikverket har sedan föreslagit projekten för byggstart 2020-2022 i rapporten som lämnades in till regeringen i mars 2019. 

Vi är förberedda för byggstart

När Trafikverket har fått regeringens byggstartsbeslut kan vi teckna kontrakt med entreprenörer och arbetet kan starta.

- Vi har jobbat enligt gällande rutiner och är väl förberedda för byggstart när beslutet kommer från regeringen, säger Lennart Andersson Trafikverkets regiondirektör i Region Syd. Vi har nått alla milstolpar vi behöver för att projektet ska kunna följa tidplanen som finns i Nationella planen för transportsystemet.

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholms station och Maria station i norra Helsingborg har fått godkänt för att förbereda en upphandling av en entreprenör redan innan byggstartsbeslutet och en entreprenör är nu utsedd. När Trafikverket har fått regeringens byggstartsbeslut kan vi teckna kontrakt med entreprenören och arbetet kan starta. Arbeten på järnväg och förändringar i tågtidtabell är planerade med berörda tågoperatörer. Vi planerar för att börja bygga under 2020.

Fyrspårsutbyggnaden Malmö-Lund sker i två delar, dels den åtta kilometer långa sträckan mellan Arlöv och Flackarp, dels tre kilometer från Flackarp in till Lund. Byggnation på sträckan mellan Arlöv och Flackarp pågår. Vi inväntar byggstartsbeslut för utbyggnaden av spåren från Flackarp till Lund. Vi planerar för att börja bygga denna del under 2020. 

Vi börjar arbetet med att handla upp en entreprenör för E22 trafikplats Lund Södra efter att regeringen lämnat beslut om byggstart. Vi planerar för att börja bygga under 2021. 

Tidplanen för arbetena kan komma att ändras

Beroende på när byggstartsbesluten kommer påverkas projektarbetena i olika grad. Hur stora konsekvenserna blir varierar för de tre projekten. I nuläget är byggstartsbeslutet mest kritiskt för Ängelholm-Maria, men i sinom tid även för de andra två projekten.

Gemensamt för alla tre projekten är att de är en del av en helhet:

  • Att projektens tidplan kan komma att påverkas kan i sin tur påverka planerade banarbeten för såväl dubbelspårsutbyggnaden Ängelholm-Maria som fyrspårsutbygganden Malmö-Lund som helhet.
  • E22 trafikplats Lund Södra är beroende av och samplaneras med E22 trafikplats Ideon och väg 108 Lund-Staffanstorp.

Efter regeringens byggstartsbeslut bedömer Trafikverket om det är möjligt att starta projektet som planerat utifrån förutsättningarna som fanns i underlaget till upphandlingen. Om det bedöms vara möjligt tecknar vi kontrakt med den entreprenör som redan är utsedd. Trafikverket och entreprenören strävar efter att påverkan på tid och kostnad ska bli så liten som möjligt, men vid försenat byggstartsbeslut påverkas budgeten. I dagsläget är det svårt att bedöma hur omfattande kostnadsökningen kan bli.

Om arbetet inte är möjligt att utföra utifrån kontraktsförutsättningarna behöver Trafikverket upphandla en entreprenör på nytt. Vi kan i dagsläget inte säga hur tidplanen för bygget påverkas, det beror på när byggstartsbeslutet kommer.

Om byggstartsbeslutet dröjer kan det påverka nödvändiga avstängningar på både järnväg och väg, planerade avstängningar som har samordnats med annan trafik i södra Sverige. Vid försening av projektet behöver vi ta omtag och hitta nya tider då vi kan utföra de planerade arbetena på järnvägen, en process som tar uppemot två år.

Arbete pågår idag på sträckan mellan Arlöv och Flackarp. Byggstartsbeslutet vi väntar på gäller sträckan Flackarp-Lund, sista etappen i hela sträckan Malmö-Lund.

Trafikverket behöver ett byggstartsbeslut innan den 1 april i år för att kunna ta ställning till om vi ska utlösa den option som finns i kontraktet med entreprenören för fyrspåret mellan Arlöv och Flackarp. Fyrspårsarbetet mellan Flackarp och Lund samordnas med arbetet på E22 trafikplats Lund Södra.

Tidpunkten för de stora broarbete som ska göras på trafikplatsen inverkar på järnvägsarbetet. Vid försening får vi inte maximal effekt av järnvägssatsningarna mellan Lund och Malmö som planerat. Tanken är att få igång fyra spår hela vägen mellan Malmö och Lund år 2024. 

Om beslutet drar ut på tiden kan vi år 2022 börja använda fyra spår fram till Hjärup medan den sista sträckan till Lund kan börja användas fullt ut först flera år senare. Konsekvenserna blir att de positiva effekterna av fyrspårsarbetet delvis uteblir: ökad kapacitet och minskad störningskänslighet. Projektet riskerar därtill att blir dyrare och fyra till fem år försenat.

Vi samplanerar arbetet på trafikplats Lund Södra med arbete på E22 trafikplats Ideon och väg 108 Lund-Staffanstorp för att uppnå synergieffekter, målet är bland annat att ha en gemensam projektorganisation.

De fastställda vägplanerna för projekten har blivit överklagade och ärendena är överlämnade till regeringen för beslut. Det innebär också att byggstart för projekten är framflyttade med ett år, till år 2021. Trafikverket börjar handla upp entreprenör för E22 trafikplats Lund Södra efter att regeringen lämnat beslut om byggstart. Om vi får ett beslut innan december 2020 förväntar vi oss inga negativa konsekvenser, men ett tidigare byggstartsbeslut ger tydlighet och trygghet i det fortsatta arbetet framåt.