Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Åtta plankorsningar stängs för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet

Korsande vägar med järnvägen ersätts med planskilda korsningar när dubbelspåret Ängelholm-Maria byggs. På så sätt blir närmiljön längs spåret mellan Ängelholm och Maria tryggare för dem som rör sig i området.

Inom järnvägssträckan mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg finns det totalt 20 korsande vägar och gång- och cykelvägar samt två broar över vattendrag som påverkas av järnvägen. Av dessa 20 korsningar är åtta stycken plankorsningar. 

Nya planskilda korsningar innebär en förbättring för alla trafikanter 

En plankorsning innebär att trafikanter korsar järnvägsspåret på samma plan i höjd med spåret, det vill säga att du måste vänta in eventuella förbipasserande tåg. Järnvägen behöver vara säker att korsa när vi höjer hastigheten på banan i och med utbyggnaden.

Därför kommer samtliga åtta plankorsningar att stängas och ersättas med planskilda korsningar. Förbättringarna är även en del av Trafikverkets kontinuerliga arbete med att ta bort eller bygga om plankorsningar. Trafiksäkerheten för gående och cyklister förbättras i samband med att samtliga korsningar i plan stängs och vägtrafiken inte längre behöver korsa järnvägen.  

Att ersätta plankorsningar med planskilda korsningar innebär en klar förbättring för alla trafikanter. Tack vare att man slipper korsa spåret blir korsningen både säkrare och mer tillgänglig för alla. Planskilda korsningar ger inte heller några väntetider vid bomfällning som idag vilket är positiv för framkomligheten.

Exempel på planskild korsning i Ödåkra, centrumkopplingen, där tåget ska på järnvägsbro över vägen 

 

Plankorsningar längs sträckan som ersätts med planskilda korsningar:

Ängelholm 

Ängelholm station: Gångpassagen i plan över järnvägsspåren ersätts med en gångbro söder om stationen över spår 1 och 2. Gångbron byggs från hösten 2021 till våren 2022.  

Kattarp 

Kattarp station: Befintlig gångpassage mellan plattformarna ersätts av en ny gång- och cykelpassage under järnvägen söder om plattformarna. Passagen byggs från hösten 2021 till hösten 2021 och förses med tillgänglighetsanpassade trappor samt ramper.

Planavägen: Korsningen mellan väg och järnväg på Planavägen kommer att ersättas av en ny passage under järnvägen i ett nytt läge. Passagen utformas för gående, cyklister och fordon. Förändringen leder till att Planavägen förskjuts i en kurva söderut och får en ny utformning. Den nya passagen byggs från våren 2021 till hösten 2021. Den befintliga plankorsningen över Planavägen rivs under 2022, och Planavägens nya utformning öppnar sommaren 2022.

Ödåkra 

Samtliga plankorsningar i Ödåkra är ersatta våren 2023. 

Flöjavägen: Korsningen mellan väg och järnväg på Flöjavägen i norra Ödåkra kommer att ersättas av en ny passage under järnvägen cirka 90 meter norrut. Anledningen till att den byggs i norr är för att göra det möjligt för Flöjavägen att komma under järnvägen utan att lutningarna ska bli för stora. Den nya vägporten byggs från våren till hösten 2021. Den befintliga plankorsningen stängs när den nya passagen är färdig hösten 2021. 

Vagnmakarevägen: Korsningen mellan väg och järnväg på Vagnmakarevägen i norra Ödåkra kommer att ersättas av en ny passage under järnvägen i samma läge. Den nya passagen byggs från hösten 2022 till våren 2023.  

Björkavägen: Korsningen mellan väg och järnväg på Björkavägen i centrala Ödåkra kommer att stängas och ersättas av en passage längre norrut under järnvägen för gående, cyklister och fordon. Denna passage kallas för centrumkopplingen och kommer att bli ett nytt huvudstråk för passage under järnvägen i Ödåkra.

Centrumkopplingen börjar byggas sommaren 2021 och blir klar sommar/höst 2022. Den befintliga gångpassagen intill Björkavägen behålls och förlängs under järnvägen hösten 2022 och våren 2023. Björkavägen ersätts även med gång- och cykelpassagen vid Södra Rälsgatan.

Den befintliga plankorsningen på Björkavägen stängs när centrumkopplingen är färdig.  

Fabriksgatan: Fabriksgatan korsar järnvägen i plan och ansluter på den östra sidan av järnvägen till Södra Rälsgatan. Plankorsningen på Fabriksgatan stängs sommaren 2021 och ersätts av en passage vid Södra Rälsgatan som byggs från sommaren 2021 till hösten 2022. 

Fabriksgatans övergång för biltrafik kommer inte att ersättas. Boende längs med Fabriksgatan kan förutom den nya passagen på Södra Rälsgatan också använda Fabriksgatans förlängning norrut för att passera järnvägen vid centrumkopplingen när den står klart.

Häggatan: Korsningen mellan väg och järnväg på Häggatan i södra Ödåkra kommer att ersättas av en passage under järnvägen längre söderut på Ängavångsgatan. Den nya passagen på Ängavångsgatan byggs från våren 2021 till hösten 2021. Den befintliga plankorsningen på Häggatan stängs när den nya vägporten på Ängavångsgatan öppnar hösten 2021. 

För att öka säkerheten arbetar Trafikverket med att bygga om, förbättra sikten och även ta bort plankorsningar.

Trafikverket arbetar systematiskt med att förbättra säkerheten vid järnvägskorsningar med förhöjd olycksrisk. Det gäller både enskilda plankorsningar och hela järnvägsstråk. En nationell prioriteringslista innehåller närmare 200 namngivna plankorsningar och redovisar åtgärder och när i tid de ska göras. Utöver åtgärder på enskilda plankorsningar runt om i landet förbättrar vi säkerheten i samband med upprustning av hela järnvägsstråk. Vi röjer även vegetation vid oskyddade plankorsningar för bättre sikt för trafikanter. 

Trafikverket tar även initiativ till nya sätt att varna trafikanter för tåg öka säkerheten vid oskyddade plankorsningar i ett särskilt projekt. Vi vill stimulera utvecklingen av nya lösningar, som alternativ till fysiska skyddsanordningar, och att fler aktörer engagerar sig i säkerheten vid plankorsningar.

Passera plankorsningen på ett säkert sätt - varje dag 

Plankorsningar - korsningar mellan väg och järnväg 

Plankorsningar

I järnvägssystemet finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Korsningarna har olika skyddsanordningar beroende på hur många vägtrafikanter som passerar. Olyckor i plankorsningar är framför allt ett problem bland gående inom tätort och fordon vid oskyddade plankorsningar utanför tätort. Varje år omkommer cirka 20 personer i plankorsningsolyckor. Mer än hälften av dessa är suicid. Nya järnvägssträckor byggs utan plankorsningar.
Trafikverket arbetar mot målet att antalet omkomna på järnväg ska ha halverats till år 2030, jämfört med ett snitt på utfall åren 2017-2019. Det är ett målmedvetet arbete i strävan mot nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.