Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggnation av bron över gång- och cykelvägen i Rögle

Miljövänliga byggmetoder har studerats i projektet av studenter

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan är viktigt. I ett examensarbete som utförts i projektet undersöktes metoder för att minimera klimatpåverkande utsläpp från byggprojekt. Närproducerat material och förnybara drivmedel är exempel som föreslås.

Två studenter från byggingenjörsprogrammet vid Malmö universitet har genomfört sitt examensarbete på Trafikverket i projekt Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad. Examensarbetet undersöker hur bron över gång- och cykelvägen i Rögle påverkar klimatet.

För att ta reda på detta användes livscykelanalys som en metod för att bedöma brons klimat- och miljöpåverkan över hela dess livslängd. Studien undersökte produkttillverkning, transport av material samt byggnation av bron.

Syftet med studien var att identifiera och analysera material och tillvägagångssätt för att kunna föreslå åtgärder och materialval som är miljövänligare och som ger mindre klimatpåverkan.  

Infrastrukturen ska vara klimatneutral senast år 2045

Utsläppen från väg- och järnvägsbyggen kommer mestadels från tillverkning av betong och stål som används för bland annat byggnation av broar. Klimatpåverkan är därmed en viktig del av arbetet i byggbranschen där det sätts krav på energieffektiva och mindre klimatpåverkande lösningar under planerings – och byggskedet. Trafikverket har som mål att nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser från byggande, drift och underhåll av trafikinfrastrukturen ska vara noll år 2045, i enlighet med Sveriges klimatmål.

- Vår uppfattning av Trafikverket efter det utförda arbetet är att det är en organisation som ständigt strävar efter sina uppsatta mål. Vi har lärt oss otroligt mycket om Trafikverkets klimatmål samt hur arbetet är planerat att genomföras för att nå dessa. Mer specifikt har vi lärt oss om regelverk som tillämpas för brokonstruktioner och brobyggande samt hur Trafikverket jobbar med klimatkraven i både stora och små projekt. Vi är glada över att vi kan ta med oss denna kunskap, säger Kamelia Lazic och Jasmina Imamovic.

Närproducerat- och återanvänt material minskar klimatpåverkan

Resultatet visade bland annat att närproducerat material är mest gynnsamt för att minska klimatpåverkan från transporter.

- Det kom vi fram till genom att ersätta armeringen som i dagsläget används i bron som i sin tur kommer från Polen, med armering som produceras i Norge istället. Resultatet visade en minskning med cirka 35 %. Studien visade även att återanvändning av material är något som bör tillämpas mer. Det kom vi fram till genom att ersätta 25 % av den totala nyköpta mängden fyllnadsmaterial med återanvänt fyllnadsmaterial, säger Kamelia Lazic.

Vi studerade även fler alternativa lösningar som kan förbättra projektets hållbarhetsprofil. Bland annat har vi tittat på att använda sig av höghållfasthetsstål i broräcken samt utöka användningen av förnybart drivmedel. Då vår undersökning och val av åtgärder har främst utgått från dokumentanalys där Trafikverkets styrande dokument, krav och råd brobyggande, har analyserats kan resultatet anses lämplig för Trafikverket att använda, säger Jasmina Imamovic.

Fortsatta rekommendationer för besparing av koldioxid

Författarnas rekommendationer till Trafikverket är att fortsätta sträva efter en hög hållbarhetsprofil då kontinuerliga förbättringar leder till en minskad klimatpåverkan.

- Mycket av arbetet som görs av Trafikverket idag är hållbart, exempelvis betongen som används är klimatoptimerad med en låg emissionsfaktor. Vi har lyft fram hur positivt detta är och samtidigt jämfört hur stor besparing av koldioxid denna klimatoptimerade betong leder till, säger Kamelia Lazic.

För att utveckla den ekologiska hållbarheten ytterligare tillägger författarna att det finns fler aspekter som kan tas hänsyn till. Trafikverket och branschen rekommenderas att ställa högre krav i upphandlingar så att de blir mer miljöstyrda.

- Utöver klimatpåverkan från produkttillverkningen bör det även tänkas på transportmedel och transportsträckor vid val av leverantör för att sänka klimatpåverkan från transporten, säger Jasmina Imamovic.

Fördelar med att studera ett verkligt fall

- Att utföra vårt examensarbete i samarbete med Trafikverket gav oss en bra grund för hur det verkliga arbetslivet ser ut samtidigt har det bidragit till mycket kunskaper inom vårt valda ämne och anläggningsbranschen i allmänheten. Fördelen att utföra en fallstudie och studera ett referensobjekt var att undersökningen baserades på riktiga indata där vi kunde visualisera hur objektet ser ut i verkligheten. En annan fördel var samarbetet med våra handledare på Trafikverket som hjälpte oss och ständigt kommunicerade med oss för att följa arbetsgången, avslutar Kamelia Lazic och Jasmina Imamovic.

Trafikverket har som mål att nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser från byggande, drift och underhåll av trafikinfrastrukturen ska vara noll år 2045, i enlighet med Sveriges klimatmål. Som delmål ska klimatpåverkan från trafikinfrastrukturen minska med 15 procent till 2020 och 30 procent till 2025 jämfört med 2015. De senaste åren har vi satsat på att ta fram styrdokument, stöd och verktyg för att driva på klimatarbetet.

Trafikverket ställer klimatkrav i upphandlingar av investerings- och underhållprojekt. Från den 15 februari 2016 gäller riktlinjen Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll och på teknisk godkänt järnvägsmaterial.