Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visionsbild över Ödåkra. Illustration: ABAKO Arkitektkontor AB

Så påverkas boende och trafikanter av våra aktuella arbeten i Ödåkra

Inom kort påbörjas flera arbeten i Ödåkra. Plankorsningen på Fabriksgatan ersätts av en ny gång- och cykeltunnel. Samtidigt startas arbetet med Horsarydsvägens nya sträckning som en del av den nya planskilda korsningen Centrumkopplingen.

Förändringarna ingår i arbetet med att skapa mer trafiksäkra planskilda korsningar. Planskild korsning innebär i de flesta fallen att järnvägen går på nya broar över vägar. Detta ökar säkerheten i och med att trafikanter kommer att passera järnvägen under spåren istället för i samma nivå mellan väg och järnväg.

Just nu byggs flera planskilda korsningar längs sträckan: Flöjavägen utanför Ödåkra, Ängavångsgatan i Ödåkra, Planavägen i Kattarp och Sibirienvägen i Ängelholm.

Förberedelser inför Centrumkopplingen – ny planskild korsning

Inom kort startar arbetet med Horsarydsvägens nya sträckning. Arbetet ingår i de förberedelser som behövs för att skapa den nya Centrumkopplingen, en planskild korsning centralt i Ödåkra. 

Centrumkopplingen är benämningen på den nya planskilda korsningen som kommer vara belägen strax norr om plattformarna i Ödåkra. Den nya förbindelsen för fordon med separerade gång- och cykelvägar ersätter dagens bommar mellan Björkavägen och järnvägen. Centrumkopplingen kommer att bli den självklara passagen i Ödåkra när det har byggts klart sommaren-hösten 2022.

Ny sträckning av Horsarydsvägen

Under maj 2021 startar arbetet med att bygga den nya sträckningen av Horsarydsvägen förbi platsen där skolan tidigare låg. Bilderna på baksidan av detta informationsblad visar hur Horsarydsvägen nya dragning kommer att se ut. 

Under arbetet med Horsarydsvägen kommer det att uppstå transporter. Dessa kommer i huvudsak att ske på befintliga Horsarydsvägen och Björkavägen och vidare ut från Ödåkra. Trafikanter kan använda den gamla, befintliga Horsarydsvägen under tiden som byggnationen av den nya sträckningen pågår.

Efter att den nya vägsträckningen öppnas, vilket planeras ske någon gång i augusti 2021, startar schaktning på västra sidan om järnvägen, markerat med en blå fyrkant på bilden på andra sidan. En så kallad byggrop schaktas, och i gropen byggs sedan en järnvägsbro för Centrumkopplingen vid sidan om järnvägen. Bron börjar byggas på plats under sena hösten 2021. Bron kommer sedan att skjutas på plats under ett planerat stopp i tågtrafiken sommaren 2022.

Under hösten 2021 startar även VA- och ledningsarbeten och vägbygge i anslutning till Ginstgatan och Centralgatan öster om järnvägen. Transporter kommer i samband med dessa arbeten att ledas via Centrumvägen. Detta är förberedande arbeten för att Centrumkopplingen ska kunna öppnas efter att järnvägsbron lanserats in på plats sommaren 2022. 

Illustrationskarta som visar Centrumkopplingen och Horsarydsvägen när det är klart.
Illustrationskarta som visar Centrumkopplingen och Horsarydsvägen när det är klart. 

Ny gång- och cykeltunnel ersätter plankorsningen vid Fabriksgatan

Inom kort påbörjar arbeten vid Fabriksgatan och Södra Rälsgatan. Här ska byggas en gång- och cykeltunnel under järnvägen, och som ersätter järnvägsövergången. Detta ingår i dubbelspårsutbyggnaden för att skapa mer trafiksäkra planskildheter.

Fabriksgatan korsar järnvägen i plan och ansluter på den östra sidan av järnvägen till Södra Rälsgatan. I dag utgör Fabriksgatan en av två plankorsningar i Ödåkra södra del. Den andra plankorsningen är vid Häggatan som också kommer att stängas

En ny järnvägsbro/gång- och cykeltunnel byggs under järnvägen i höjd med Tujagatan för att erbjuda en gen väg under järnvägen när plankorsningen för Fabriksgatan stängs. Gång- och cykeltunneln förbinds med ramper. Häggatan ersätts av en ny planskild korsning vid Ängavångsgatan som blir klar hösten 2021.

Fabriksgatan endast öppen för gående och cyklister fram till augusti

I slutet av maj startar schaktningar intill Fabriksgatan, vid den blå fyrkanten på bilden på baksidan av detta informationsblad. Här grävs en så kallad byggrop, och i gropen byggs därefter en järnvägsbro.  

Schaktningen kommer att ge jordmassor, som måste transporteras från platsen. Transporter kommer att tas ut via Fabriksgatan till Björkavägen och vidare ut från Ödåkra.

För att få plats med byggropen kommer det att krävas att Fabriksgatan förskjuts något västerut på platsen, samt att järnvägsövergången mellan Fabriksgatan och Södra Rälsgatan stängs för biltrafik. Endast gående och cyklande kan använda passagen under sommaren 2021.

Flera vägar och Fabriksgatan stängs när bron börjar byggas under sensommaren 

Byggnation av järnvägsbron startar under sommaren. Bron kommer att bli en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Järnvägsbron skjuts på plats när tågtrafiken stoppas sommaren 2022. Själva tunneln och gång- och cykelvägen byggs klart hösten 2022, efter att bron har skjutits på plats.   

Under sensommaren 2021 startar även arbeten med en stödmur längs med Södra Rälsgatan. Stödmuren är markerad med en blå rektangel på bilden på baksidan. När stödmuren byggs måste Södra Rälsgatan mellan Toftagatan och Lövskogsgatan stängas av för trafik. Stödmuren behövs för att den nya gång- och cykeltunneln under järnvägen ska fungera och för att den nya delen av Södra Rälsgatan ska kunna byggas. I samband med det arbetet stängs också järnvägsövergången till Fabriksgatan helt – även för fotgängare och cyklister.

Fabriksgatans övergång för biltrafik kommer inte att ersättas. Boende längs med Fabriksgatan kan förutom den nya gång- och cykeltunneln också använda Fabriksgatans förlängning norrut för att passera järnvägen vid centrumkopplingen när den står klart.

Illustrationskarta som visar den nya bron och gång- och cykeltunneln