Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så påverkas trafikanter, resenärer och boende av höstens arbeten och tågstopp

Under perioden 6 september-14 november är utbyggnaden inne i ett intensivt och viktigt byggskede, som är avgörande för hela genomförandet. Det innebär att tågtrafiken stoppas, vägtrafiken leds om och boende kommer att störas.

Flera arbeten ska genomföras under tågstoppet. Dessa är avgörande att kunna utföra kommande arbeten längre fram i projektet. Utöver detta görs även flera andra arbeten längs sträckan under hösten som kommer att märkas av. 

Arbetena påverkar omgivningen i hög grad eftersom det inte kommer att gå tåg mellan Förslöv och Helsingborg, och en del vägar kommer att stängas av.

Dessutom sker det en stor mängd transporter på vägarna i området. Det innebär att boende i närheten av våra arbeten kommer känna att blir stökigt och bullrigt emellanåt. Fastigheter som berörs får i god tid informationsblad i brevlådan.

Tisdagen den 31 augusti, klockan 9-11 kan du chatta med Trafikverket och Skånetrafiken om höstens arbeten och ersättningstrafiken under tågstoppet 6 september-14 november. Chatten sker på Helsingborgs Daglads webbsida.

Detta händer under tågstoppet 6 september-14 november 

  • Spårarbeten och spårriktning längs hela sträckan mellan Ängelholm och Maria. Under spårriktningsarbetet används en maskin längs spåret som rätar upp spåren så att de hamnar i rätt läge. 

  • Inkoppling av kontaktledning, signal och nybyggda delar till spåren mellan Ängelholm och Rögle.

  • Rening av makadam och byte av spår mellan Kattarp och Maria. Makadam är krossad sten som ligger under spåren. Makadamen renas från sand och jord för att skydda spåren. 

  • Vid Ängelholms station rivs taket över mittplattformen, spår 3 rivs och mittplattformen byggs om. Spår 11 på bangården byggs klart, och det genomförs arbeten med flera växlar och kontaktledningar. En grop grävs (schakt) för en gångbro som ska gå över spåren. Därutöver ska spont slås ner vid gång- och cykelpassagen söder om Ängelholm station. Spont är en stödkonstruktion i järn som slås ner i marken, den är till för att förbereda för ombyggnationen av gång-och cykelpassagen som påbörjas efter tågstoppet i mitten av november 2021. 

  • Tre järnvägsbroar färdigställs och skjuts på plats, järnvägsbron över Sibirienvägen i Ängelholm, Flöjavägen och Ängavångsgatan i Ödåkra. 

Detta pågår också under hösten 

  • Arbete med att bygga en ny vägbro över väg 112, Höganäsvägen. En delsträcka av väg 112 behöver därför stängas av från 13 augusti 2021 till februari 2022. Trafiken leds om till andra vägar under byggtiden. Läs mer om arbetet.

  • Arbete med att bygga en planskild korsning, centrumkopplingen i Ödåkra. Läs mer om arbetet.

  • Arbete med att bygga en gång- och cykelpassage vid Södra Rälsgatan i Ödåkra, som ska ersätta plankorsningen på Fabriksgatan. Läs mer om arbetet. 

  • Arbete med att bygga en planskild korsning över Planavägen i Kattarp och en ny sträckning av Planavägen och Västrabyvägen i Kattarp. Läs mer om arbetet.

  • Arbete med att byta spår på järnvägen i Kattarp 30 augusti-3 september. Planavägen och Jöns Jons väg stängs av under perioden. Trafikanter leds om till andra vägar. Gående kommer att kunna ta sig mellan östra och västra Kattarp via järnvägsövergången på stationen. Läs mer om arbetet. 

I nedan rubriker hittar du information om arbetena under tågstoppet och hur det påverkar trafiken och orterna längs sträckan.

Bussar ersätter tåg Förslöv station-Maria station 6 september-14 november 2021

Resebolagen ansvarar för ersättningstrafiken. Tidtabeller och mer information om tåg- och busstrafiken hittar du inför din resa hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen.

Pågatågen ersätts av bussar mellan Förslöv-Barkåkra-Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria. Extrainsatta Pågatåg kör Kävlinge–Landskrona–Ramlösa–Helsingborg C–Maria i båda riktningar.

Öresundstågen går annan väg. På- och avstigning i Malmö-Kävlinge-Åstorp-Ängelholm-Båstad-Laholm-Halmstad-Göteborg. Mellan Ängelholm och Helsingborg ersätter bussar för Öresundstågen. 

SJs snabbtåg går annan väg. Ingen på- och avstigning mellan Lund och Halmstad.

Trafik under avstängningen
Bilden visar hur tåg- och busstrafik går under avstängningen. Källa: Skånetrafiken 

Arbeten

Vid Ängelholms station rivs taket över mittplattformen, spår 3 rivs och mittplattformen byggs om. Spår 11 på bangården byggs klart, och det genomförs arbeten med flera växlar och kontaktledningar. En grop grävs (schakt) för en gångbro som ska gå över spåren. Därutöver ska stålplankor (spont) slås ner vid gång- och cykelpassagen söder om Ängelholm station. Stålplankorna är till för att förbereda för ombyggnation av gång-och cykelpassagen som påbörjas efter tågstoppet i mitten av november 2021. 

En ny järnvägsbro över Sibirienvägen i södra Ängelholm färdigställs och skjuts på plats i september. Läs mer om arbetet. 

Trafikpåverkan och begränsad framkomlighet

Arbeten på Ängelholms station kommer att begränsa framkomlighet på stationen och perrongerna. Järnvägspassagen kommer att vara öppen under första delen av
tågstoppet men stängs i slutet av stoppet och förblir stängd till maj 2022.

Sibirienvägen i södra Ängelholm kommer att ledas om till en tillfällig väg
över spåret under tågstoppet 6 september-14 november, för att den nya bron ska kunna skjutas på plats och den gamla rivas. Sibirienvägen byggs också om, och den nya sträckningen (för bil, gång- och cykeltrafik) byggs under tågstoppet och öppnas för trafik i mitten av november 2021. 

Buller och vibrationer

I samband med arbetena kommer det att uppstå buller och vibrationer som går över gränsvärdet. Arbeten kommer att utföras under dygnets alla timmar. Rivning av bron över järnvägspassagen samt spontning (trycka ner stålplankor) vid samma bro kommer att kommer att bullra som mest, arbetet tar ett par dagar. 

Transporter med tunga fordon

Arbetena under tågstoppet resulterar i mycket transporter av byggmaterial och jordmassor. Det betyder att närboende kan komma att störas av mängden trafik.
Läs mer om transporter under byggtiden. 

Vägar som påverkas i Ängelholm: Landshövdingevägen, gatorna vid Ängelholm station, Havsbadsvägen, Sibirienvägen, och Kullstorpsvägen. Kullstorpsvägen får ett tillfälligt parkeringsförbud på grund av transporterna. 

Vägar som påverkas i Vegeholm: Väg 112 (Höganäsvägen), väg 1785 (Kullavägen), Röglevägen och Tångavägen. 

Andra pågående och kommande arbeten under hösten

En ny vägbro byggs över väg 112 (Höganäsvägen) från 13 augusti till februari 2022. En delsträcka av väg 112 behöver därför stängas av och trafiken leds om till andra vägar under byggtiden. Läs mer om arbetet. 

Gång- och cykelpassagen söder om Ängelholm station byggs om från och med mitten av november 2021. Läs mer om arbetet.

Ny vägbro över väg 112

En ny vägbro byggs över väg 112, Höganäsvägen för att göra plats åt ett ytterligare spår under bron. Den befintliga vägbron över järnvägen rivs och den nya bron  byggs på samma plats som den befintliga. Väg 112 byggs om i anslutning till båda sidor av bron. Den nya vägbron breddas något jämfört med dagens bro, vilket ger en förbättrad framkomlighet för trafiken över bron.

Arbetet startar 13 augusti 2021 och avslutas i februari 2022. Arbetet pågår därmed både under och efter höstens tågstopp. 

Trafikpåverkan

Väg 112 är avstängd från 13 augusti och öppnas igen i februari 2022.

Avstängningen av väg 112 påverkar trafikanter som färdas mellan Åstorp, Höganäs och Kullahalvön. När vi bygger om vägbron för väg 112 leds trafiken om från via väg 1428 (Tångavägen) väg 1785 (Kullavägen), väg 1785 (Kungsgårdsleden) och slutligen väg 107 (Helsingborgsvägen). Omvägen blir cirka fyra kilometer.

Arbetet påverkar även boende och verksamheter i området som kommer att märka av buller när bron rivs i augusti-september. Boende i södra Ängelholm och Utvälinge kommer att påverkas genom ökade trafikflöden i närområdet när trafiken behöver ledas om. Det kommer också att ske transporter under hela byggtiden via väg 112 och 1785 samt länsvägarna Röglevägen och Tångavägen.

Kartan visar omledningsvägar (svarta linjer) under tiden då vägbron över järnvägen är stängd (röd punkt). 

 

 

Arbeten 

Fram mot årsskiftet 2021/2022 arbetar vi med att bygga dubbelspår förbi Rögle, bland annat genomförs kurvrätningen vid Rögle. Vid ibruktagandet av det nya spåret, som planeras ske hösten 2021, kommer gång- och cykelvägen Rögle-Välinge att behöva stängas igen. Den nya sträckningen kommer att användas efter hösten 2021 och då rivs det gamla enkelspåret och den gamla bron som ersätts av den nya bron som redan byggts. Läs mer om arbetet. 

En ny järnvägsbro ska byggas över Skavebäck från hösten 2021 till sommaren 2022. Under tågstoppet utförs förberedande arbeten för denna bro genom utsättning av pålar. Bron byggs öster om järnvägen på land, och skjuts sedan på plats.
Läs mer om arbetet. 

Efter tågstoppet är det östra spåret klart och kan användas. Den nya järnvägsbron öster om Rögle färdigställs och arbetet med bullervallarna på den västra sidan av järnvägen byggs klart.

Transporter, buller och vibrationer

Transporter med material till arbetsplatsen går via Välingevägen öster om järnvägen. Efter tågstoppet kommer transporterna genom Rögle by att öka, då bullervallar ska byggas klart och enda vägen in är via Röglevägen och in längs den gamla banvallen. Arbetet kommer att märkas av genom en del buller och vibrationer.
Läs mer om transporter under byggtiden. 

Arbeten 

På Kattarps station ska det västra spåret rivas och sponten för den nya järnvägsbron slås. Spont är en stödkonstruktion i järn som slås ner i marken. Spont ska också sättas vid en pumpstation. Vid stationen kommer grundvattnet att behöva sänkas.

Den befintliga plattformsövergången på stationen kommer att rivas. Schakten till den nya järnvägsbron ska också utföras, då brobyggnationen startar direkt efter stoppet. Dessa arbetsmoment påverkar främst västra delen av Kattarp. Nya järnvägsväxlar monteras både norr och söder om Kattarp.

På sträckan mellan södra Ängelholm och Kattarp sker spårriktning. Från Kattarp och till Maria station genomförs flytt av kontaktledning, ballastrening och spårbyte.

Efter tågstoppets avslut 14 november har det västra spåret rivits och arbete utförs med den västra perrongen. Det östra spåret är klar att användas och allt resandeutbyte sker från den östra plattformen. Byggnation av järnvägsbron pågår och arbeten med nya vägar i västra Kattarp utförs.

Trafikpåverkan och begränsad framkomlighet 

Västrabyvägen påverkas under arbetet med spont och vid schakten. Övergången på stationen stängs, och inget resandeutbyte med tågtrafik sker under tågstoppet.
All trafik för bil, gång och cykel mellan östra och västra Kattarp måste passera via Planavägen. Detta gäller under lång tid, fram till att passagen under järnvägen vid
stationen öppnar, vilket är planerat till år 2022.

Buller och vibrationer 

Som förberedande arbete kommer bullerskyddsvallar på den västra sidan om spåren samt bullerskyddsplank att tas ned och schaktas bort, vilket innebär ökat buller från tågtrafiken fram till tågstoppet 6 september-14 november. 
Temporära bullerskydd monteras på den västra sidan i samband med rivning och schaktning av vallarna, för att motverka ökat buller tills de nya bullerskydden byggs.
Under arbetet kommer det att bli buller och vibrationer som orsakas av schaktarbeten samt i högre omfattning vid spontningen på västra sidan av stationen.

Transporter med tunga fordon 

Transporter med material till arbetsplatsen går via Västrabyvägen och Planavägen. Vid schaktarbetet kommer masstransporterna att vara intensiva. Transporter sker med dumper på Västrabyvägen och Planavägen till temporära upplag i närområdet.

Andra pågående arbeten under hösten

En ny planskild korsning byggs på Planavägen i Kattarp. Planavägen och Västrabyvägen får även en ny sträckning. Läs mer om arbetet 

Visionsbild som visar den nya passagen vid stationen. ABAKO Arkitektkontor AB.  

Arbeten 

På sträckan mellan Kattarp och Ödåkra ska makadamrening och spårbyte utföras, och kontaktledningen ska flyttas till de nya kontaktledningsstolparna som förberetts under våren 2021. Dessa arbeten började förberedas redan under spårstoppet i januari i år då räls lossades och lades på upplag längs denna sträcka.

Vid Flöjavägen ska en ny bro skjutas på plats i september. Det arbetet pågår dygnet runt, då det är mycket viktigt att kunna lägga tillbaka spåret på den nya järnvägsbron för att därefter kunna utföra spårarbetena. Även nya delen av Flöjavägen byggs under den nya bron. Vägavsnittet ska vara klart så Flöjavägen kan öppnas i mitten av november 2021, då den befintliga järnvägskorsningen stängs för gott. Vid Flöjabäcken ska en trumma och ett påldäck byggas. Läs mer om arbetet.

När tågtrafiken öppnar igen efter den 14 november kommer det gamla järnvägsspåret att ha bytts ut, makadamen har renats och kontaktledningen för det västra spåret är på plats.

Trafikpåverkan och begränsad framkomlighet 

Den befintliga Flöjavägen kommer att vara öppen under spårstoppet med kortare avstängningar då arbete med makadamrening och spårbyte passerar.

Buller och vibrationer 

Under arbetet kommer det att bli buller och vibrationer. Pålning ska utföras vid Flöjabäcken. Makadamreningståget kommer att överskrida värden, och kommer att utföras även nattetid. Transporter kommer att störa, speciellt när järnvägsbron över Flöjavägen skjuts på plats i september 2021, vilket påverkar många av de boende längs vägen.

Arbeten 

På sträckan förbi Ödåkra ska makadamrening och spårbyte utföras. Kontaktledningen ska flyttas till de nya kontaktledningsstolparna som förberetts tidigare. I början av året lossades ny räls och lades på upplag i Ödåkra som en förberedelse för det kommande arbetet.

En ny järnvägsbro över Ängavångsgatan ska skjutas på plats i början av oktober 2021. När bron är på plats, byggs det vidare på dubbelspåret och spårriktning utförs. Nya Ängavångsgatan byggs också, men den kommer att vara helt klar senare och öppnas för trafik i början av 2022.

Under tågstoppet kommer även ledningar att läggas på plats under järnvägen på ett flertal ställen i Ödåkra, så kallad tryckning av ledningar.

Trafikpåverkan och begränsad framkomlighet 

Den befintliga övergången vid Häggatan kommer att vara öppen under spårstoppet med kortare avstängningar då arbete med makadamrening och spårbyte passerar. Då
Häggatan kortvarigt stängs måste alternativ väg finnas via vägförening ner mot Maria. Då Fabriksgatan kortvarigt stängs används Björkavägen som alternativ.

Buller, vibrationer och ljus 

Arbetena kommer att orsaka störningar, främst genom buller och vibrationer samt även genom ljussken från nattarbetena. Damning och
nedsmutsning från transporterna är andra störningar.

Makadamreningståget kommer att överskrida bullervärden, och det kommer att utföras även nattetid. Transporter kommer att störa, speciellt intensivt under lanseringen av bron vid Ängavångsgatan, vilket påverkar stora delar av södra Ödåkra.

Transporter med tunga fordon 

Det är ett materialintensivt arbete med att hantera massor från ballastrening som ska bort och ny makadam som ska in till arbetsplatsen. Denna hantering sker via ett flertal tillfälliga upplag mellan Kattarp och Maria. Till dessa upplag kommer det att ske många transporter.

Framför allt kommer det att vara hög intensitet på transporterna under tiden då bron vid Ängavångsgatan ska skjutas på plats. Detta arbete kommer att pågå dygnet runt under cirka en vecka, då även transporter kommer att ske nattetid.

Det kommer således att vara intensiva transporter på den östra sidan av järnvägen vilket påverkar Ängavångsgatan. Alla schaktmassor från brolanseringen körs ut det hållet. Det blir också intensivt med transporter på Södra Rälsgatan via Fabriksgatan och Häggatan, där fyllmassor och material transporteras.

Läs mer om transporter under byggtiden 

Andra pågående arbeten under hösten 

En planskild korsning, centrumkopplingen, byggs i Ödåkra. Läs mer om arbetet. 

En gång- och cykelpassage byggs vid Södra Rälsgatan i Ödåkra. Läs mer om arbetet.