Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg susar förbi järnvägsövergång med bom

Bakgrund och effekter

Varför behövs det planerade dubbelspåret och vilka positiva effekter förväntas det ge?

Sträckan mellan Ängelholms station och Maria station i norra Helsingborg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/Malmö och är en viktig förbindelse för persontrafik i västra Sverige. Cirka 85 procent av Västkustbanan är i dagsläget utbyggd till dubbelspår. Den 24 kilometer långa enkelspårssträckan Ängelholm-Maria, som är en av de sista sträckorna som kvarstår att byggas ut, utgör en flaskhals i systemet. Vidare pågår arbete med dubbelspår genom Varberg med byggstart 2020. Planering pågår även för den sista delsträckan Maria station till Helsingborg C.

Dagens tågtrafik på sträckan Ängelholm-Helsingborg C ger en hög belastning på järnvägen och klarar inte av mer tågtrafik än i dagsläget. Ett dubbelspår behövs eftersom kapaciteten på sträckan idag är i princip fullt utnyttjad vilket gett en hög risk för störningar samt en minskad flexibilitet och svårigheter att få tid för att underhålla banan.

Utbyggnaden till dubbelspår ökar förutsättningarna för en effektivare tågtrafik. Vi kan höja hastigheten och restiden minskar. Detta leder även till att tågtrafikens konkurrenskraft mot andra trafikslag ökar. Nedan följer några positiva effekter som dubbelspåret förväntas ge. Eftersom den sista delsträckan Maria – Helsingborg C har enkelspår innebär det att effekterna inte kommer att uppnås fullt ut förrän hela Västkustbanan har byggts ut till dubbelspår.

Fler tåg och kortare restider bidrar till attraktivare tågresor

En utbyggnad till dubbelspår förbättrar möjligheten till ökad trafik under högtrafiktimmarna. Totalt bedöms utbyggnaden leda till att fler tåg kan trafikera sträckan på lång sikt, speciellt Öresundståg och fjärrtåg. En tätare trafik gynnar tågresandet med fler avgångar, ökad punktlighet, lägre störningskänslighet och minskade förseningar. När Västkustbanan är fullt utbyggd beräknas restiden bli något över två timmar mellan Göteborg och Malmö. Utbyggnaden bidrar även till ekologisk hållbarhet bland annat via minskade CO2-utsläpp genom förbättring av de spårburna transporterna på sträckan, och med en ökad kapacitet kan trafik flyttas över från väg till järnväg.

Tillgängligheten till andra orter ökar

Tätare trafik ger förbättrade förutsättningar för arbetspendling med tåg vilket gynnar den regionala utvecklingen. Orterna blir mer attraktiva med en pålitligare och mer tillgänglig tågtrafik. Dubbelspåret förbättrar kollektivtrafiken till Helsingborg, Ängelholm och resandet mellan nordvästra Skåne och södra Halland. En flaskhals byggs bort på Västkustbanan och därmed förbättras även kopplingen till Oslo och Köpenhamn/Kastrup.

Säkerheten för fotgängare och cyklister förbättras

Säkerheten för fotgängare och cyklister förbättras i samband med att samtliga korsningar i plan stängs och ersätts med planskilda korsningar. Detta innebär att det blir säkrare och smidigare att korsa järnvägen och möjligheterna att cykla och gå kring stationsområdena förbättras. Planskilda korsningar ger inte heller några väntetider vid bomfällning som idag vilket är positivt för framkomligheten. För att undvika spårspring mellan plattformarna uppförs spärrstaket mellan spåren på huvuddelen av stationerna.

Förbättring av stationer ökar tillgängligheten för tågresenärer

På sträckan finns det fyra stationer - Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Maria, vars utformning mer eller mindre förändras i och med utbyggnaden. Stationerna anpassas även till den resandeökning som förväntas ske i framtiden. Efter ombyggnad av stationerna kommer stationsmiljöerna att vara säkrare och enklare att använda. Ombyggnaden gynnar även gång och cykel som anslutningsresa till kollektivtrafikresor.