Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Störningar och trafikpåverkan under byggtiden

På den här sidan publiceras svar på frågor om störningar och trafikpåverkan under byggtiden

Om framkomlighet under byggtiden 

En av de viktigaste åtgärderna under byggskedet är att informera trafikanter om de förväntade störningarna; när de äger rum, vilken omfattning de förväntas ha och vilka alternativ det finns för att ta sig förbi byggområdet. Vi arbetar med detta tillsammans med Helsingborgs stad och Ängelholms kommun, Skånetrafiken och andra tågoperatörer.

Vårt mål är att störa gång- och cykeltrafik, kollektiv- och biltrafik så lite som möjligt. Biltrafiken kommer vi att leda om där det behövs. Busstrafiken kommer att upprätthållas på sträckan under byggtiden, men viss påverkan kan komma att ske, till exempel vid inkopplingar av nya spår.

Större arbeten utförs  tre somrar i följd 2021-2023, då Ängelholm-Helsingborg behöver stängas av från all tågtrafik för att utbyggnaden ska kunna genomföras. Tågtrafiken kommer under denna period ersättas av bussar som Skånetrafiken och andra resebolag ansvarar för. 

Det nya dubbelspåret mellan Ängelholm-Helsingborg kommer påverka en del befintliga vägar. Några korsande vägar kommer att stängas och vissa omlokaliseringar av vägar och dess korsning med järnvägen kommer att behöva göras. Alla korsningar kommer att bli planskilda.

Trafikverket arbetar för att vägar ska upprätthålla sin funktion även efter ombyggnaden och att de vägar som påverkas av ombyggnaden ska bibehålla sin standard.

 

Om byggarbeten under byggtiden

Vårt mål är att i minsta möjliga mån störa vardagen för dig som går, cyklar, åker kollektivt, kör eller bor alternativt har verksamhet i närheten av våra arbetsplatser. Men trots detta behöver vi vid flera tillfällen stänga av tågtrafiken och leda om 
vägtrafiken vilket också kan påverka busslinjer. Detta för att kunna genomföra utbyggnaden så smidigt, snabbt och säkert som möjligt.

Tågtrafiken mellan Ängelholm och Helsingborg stängs av under olika perioder. Inställda tåg ersätts då av bussar som Skånetrafiken och andra resebolag ansvarar för. Tidtabeller och information om tåg- och busstrafiken under tågstoppen hittas
hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen. Tänk på att bussarna tar längre tid än tågen så var ute  i god tid. 

Du som bor nära projektet och som riskerar att bli påverkad under perioder kommer 
att få information. Du som bor eller har verksamhet i närheten av våra arbeten kan uppleva att det är bullrigt och stökigt emellanåt, men vi strävar efter att ha så liten påverkan som möjligt på ditt vardagsliv. Våra entreprenörer kommer att hålla sig inom utpekade riktvärden för bullernivåer.

Byggnationen kommer huvudsakligen att utföras under dagtid. Vid vissa arbetsmoment kommer det dock att vara nödvändigt med nattarbeten. Det sker exempelvis då tågtrafiken är avstängd och entreprenören måste utnyttja tiden effektivt för arbete på spåren. Nattarbeten kommer också att ske vid brolanseringar, då nya broar sätts på plats. Det arbetet måste utföras snabbt och sammanhållet för att minska störningarna på trafiken. Under byggskedet kommer information att ges inför varje moment som kräver nattarbeten.

 

Projektet kommer att bedrivas som en totalentreprenad vilket innebär att det är entreprenören som planerar genomförandet. Projektet sträcker sig cirka 24 kilometer vilket innebär att vi inte kommer att kunna bygga på hela sträckan samtidigt. Information om byggtider kommer att finnas tillgänglig före varje byggmoment. Byggnationen kommer huvudsakligen att bedrivas under dagtid.

Vi ställer höga krav i projekteringen på att verksamheter inte ska påverkas negativt när vi bygger ut till dubbelspår. Vi utreder hur verksamheter kommer att påverkas vid bygget genom de kontakter vi har med fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Vi arbetar också med att förebygga och begränsa skador på fastigheter. Om fysisk skada skulle uppkomma på fastigheter i samband med utbyggnaden av dubbelspåret har de berörda i de flesta fall rätt till kompensation av Trafikverket. Detta kan även gälla om en verksamhet drabbas av ekonomisk skada på grund av bygget.

Trafikverkets förbättringar på järnvägen i Skåne går in i en intensiv fas. Arbetena har planerats utifrån tidplaner i olika järnvägsprojekt, tid för arbeten i spår och järnvägens tillstånd. Samtliga arbeten som görs är nödvändiga och går inte att sprida ut till andra tillfällen.

I samband med höstens avstängning Ängelholm-Maria passar vi även på att byta ut slitna kontaktledningarna söderut mellan Helsingborg och Ramlösa för att utnyttja arbetsperioden och maximera nyttan, detta gör också att vi kan undvika att påverka resenärerna på sträckan vid flera olika tillfällen. Detta innebär att tågtrafiken är avstängd Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg-Ramlösa 9-22 november 2020.

 

Om tågstopp under byggtiden 

Du hittar mer information om tågstoppen på den här sidan.

Vi behöver stänga av tågtrafiken mellan Helsingborg och Ängelholm vid flera tillfällen för att utbyggnaden ska kunna genomföras. Tågtrafiken kommer under denna period ersättas av bussar som Skånetrafiken och andra tågoperatörer ansvarar för. 

Tidtabeller och information om ersättningstrafiken under tågstoppen hittas hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen. Tänk på att bussarna tar längre tid än tågen så var ute i god tid.

Tågstopp under byggtiden 

2020

 • 9-22 november 2020 (obs! den här avstängningen sträcker sig mellan Ängelholm-Helsingborg-Ramlösa på grund av kontaktledningsbyte Helsingborg-Ramlösa) 

2021

 • 21-25 janauri 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

 • eventuellt 29 mars-4 april 2021 (eventuellt avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) - den här avstängningen kommer ej ske.

 • 12 april-16 maj 2021 (endast delvisa avstängningar i Ängelholm)

 • 19-22 augusti 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)

 • 6 september-14 november 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

2022

 • 4-24 april 2022 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

 • 13 juni-5 augusti 2022 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)

2023

 • 6 mars-2 april 2023 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

 • 25 september-3 december 2023 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

 

Avstängningen av järnvägen mellan Ängelholm och Maria station har planerats med två års framförhållning (det vill säga långt innan pandemin Covid-19 bröt ut). Det är inte möjligt att senarelägga tågstoppen, projektet hade då behövts försenas med flera år. Planeringen är en stor process där vi planerar tågstoppen utifrån tidplaner i olika järnvägsprojekt i landet, tid för arbeten i spår och järnvägens tillstånd. Alla dessa delar behöver samordnas så att bland annat trafiken kan gå på andra banor under avstängningen och så att resebolagen som ansvarar för ersättningstrafiken har tillräckligt med bussar.

Ja, dessvärre är det oundvikligt. Ersättningsbussar på väg har längre restid än lokaltågen på järnväg för samma sträcka. Det är därför klokt att planera exempelvis arbetspendling utifrån att resorna kommer att ta längre tid. Omledning av regiontåg och snabbtåg via andra banor innebär längre sträckor (omvägar) och därmed också längre restider.

Slutligen kommer det under alla år av arbeten för dubbelspåret att behövas nedsatt hastighet på delsträckor som gränsar till arbetsområden. Den nedsatta hastigheten leder till ett generellt tidstillägg på mellan tre och fem minuter längre restid på sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg. Detta är alltså en generellt längre restid som gäller när tågtrafiken är igång.

Tidtabeller och information om tåg- och busstrafiken under tågstoppen hittas hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen. Informationen blir vanligtvis tillgänglig i deras kanaler en månad innan det aktuella tågstoppet. 

De som kan och vill har möjlighet att planera för sitt resande, flytta sin resa, resa på annat sätt eller att samåka. Självklart är det många som inte har den möjligheten, för dem kommer vi att tillsammans med resebolagen arbeta för att göra tågstoppet så tryggt och smidigt som möjligt med bland annat ersättningsbussar på sträckan. Men det kommer att bli en besvärligt och jobbig period för många, det är vi medvetna om.

Det hade inneburit ett totalstopp i järnvägstrafiken mellan Malmö och Göteborg, en av Sveriges mest trafikerade sträcka, under 3-4 år. På det sättet som de nya spåren nu byggs kan trafiken på banan upprätthållas med i stort sett samma kapacitet, och trafiken påverkas endast vid några tillfällen under åren vi bygger ut.

Det går inte att endast arbeta på nätterna med omfattande arbeten som förbättringarna innebär. Det krävs flera dygns oavbrutet arbete för att genomföra arbetena på ett säkert sätt och så snabbt som möjligt. Arbetena behöver därutöver genomförs dagtid för att kunna plocka ned och bygga upp anläggningen igen efter att arbetena har genomförts på järnvägen.

Trafikverket har tagit fram kapacitetsplaner för ombyggnadsarbetet. De aktuella omledningsbanorna enligt kapacitetsplanerna är:

 • Godsstråket genom Skåne
 • Markarydsbanan
 • Södra stambanan, delen Lund-Hässleholm

Godsstråket genom Skåne prioriteras för godstrafik, men trafiken kommer att utökas med omkring ett persontåg i timmen i vardera riktningen under de perioder som stråket används för omledning. Regionaltåg (Öresundståg) omleds över sträckan Lund-Kävlinge-Teckomatorp-Åstorp-Ängelholm. Snabbtåg (SJ) omleds över Markarydsbanan och Södra stambanan. Däremot kommer det inte att vara möjligt att köra lokaltåg (Pågatåg) på sträckan Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg. Här sker ersättningstrafik med bussar.

Vid en planerad störning kan Skånetrafiken och andra resebolag i god tid planera för ett stopp i tågtrafiken och beställa och sätta in ersättningsbussar, samt informera resenärer i god tid innan.

En akut störning sker utan förvarning. Ofta är det oklart till en början hur omfattande störningen är och hur lång tid det kan ta att rätta till felet. Trafikverket informerar resebolagen kontinuerligt om läget och utifrån denna information kan Skånetrafiken fatta beslut om att sätta in ersättningsbussar. Detta sker så fort som möjligt men det tar ändå oftast några timmar innan ersättningstrafiken är igång.