Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Masstransporter under byggtiden

När vi bygger dubbelspåret kommer det att genomföras flera schakter, vilket resulterar i stora volymer med jordmassor som ska hanteras och återanvändas. Det leder också till transporter med tunga fordon i närområdet som kan påverka dig som boende.

Sju plankorsningar kommer att byggas om i projektet. Det innebär en bättre trafiksäkerhet när vägtrafiken inte behöver korsa järnvägen. Framkomligheten får gående, cyklande och motorfordon ökar också när järnvägsbommar kan tas bort. Totalt kommer det att byggas 22 broar i projektet: två vägbroar, en gångbro och 19 järnvägsbroar.

Massorna återanvänds till bullerskydd eller närliggande projekt

Vid dessa platser behöver vi gräva för att sänka vägar under järnvägen. Schakterna genererar jordmassor. I största möjliga mån återanvänds massorna inom projektet för att minimera transporter och klimatpåverkande utsläpp. Det innebär att massorna transporteras till platser längs spåret där det ska byggas bullerskyddsvallar som bidrar till en bättre ljudmiljö för de närboende. De massor som av olika anledningar inte kan användas inom projektet samordnas med närliggande projekt och godkända mottagare för att minimera transporter och klimatutsläpp.

Massornas olika egenskaper påverkar hur vi kan använda dem, vilket avgör var de kan användas i projektet. Därför tar vi prover på alla massor för att noggrant kontrollera dess egenskaper och för att hantera eventuella föroreningar. Förorenade massor körs bort från projektet för hantering hos godkänd mottagare.

Boende påverkas tillfälligt av ökad tung trafik i närområdet 

Utöver schaktmassor kommer även mycket byggmaterial att transporters in till projektet. Mycket av detta kommer med lastbilstransporter, exempelvis bergkross från Össjö och betong från Helsingborg. Vi strävar alltid efter att minimera antalet transporter och längden på dessa.

Projektets omfattning gör att det ändå kommer att bli en betydande mängd transporter som tyvärr för med sig störningar på vägar i form av ökad tung trafik. Transporter hanteras enligt respektive väghållares gällande regler.

Huvudsakliga vägar för transport av massor

För längre transporter används de huvudsakliga transportvägarna i möjligaste mån. Klicka här för att se en översiktskarta över vägarna. Transporter kan även förekomma på andra vägar vid behov.  

Under perioden från 6 september till 14 november 2021 går dubbelspårsutbyggnaden in i ett mycket intensivt arbetsskede. Viktiga byggen kommer att genomföras längs större delen av sträckan och det kommer att generera tunga transporter.

Många boende kommer att påverkas av trafiken. Det är dessvärre inte möjligt att genomföra stora infrastrukturprojekt utan att det uppkommer störningar för närboende. Vi gör vad vi kan för att minimera störningarna.

Mellan 23 augusti och 5 september 2021 transporteras material intensivt och kommer därmed att märkas av extra mycket. 

Transporter Ängelholm

 • Transporter till upplag med makadam och underballast samt järnvägsmateriel påverkar Landshövdingevägen och gatorna vid stationen

 • Transporter via Havsbadsvägen för arbeten som utförs söder om Trafikverksskolan väster om befintliga spår

 • Vid Sibirienvägen sker omfattande byggtransporter och dumpertrafik. Arbeten och transporter kommer även att ske under natten. Flera tusen kubikmeter jord ska hanteras. Ytor för upplagsplatser är begränsade, vilket innebär att massor läggas på sidupplag innan det kan köras till upplagsplatser. Ett sidupplag finns söder om BMX-banan.

 • Transporter av krossmaterial till arbetsplatsen vid Sibirienvägen körs på Kulltorpsvägen, där ett tillfälligt parkeringsförbud införs

Transporter Vegeholm

 • Transporter till och från arbetsplatsen vid 112:ans vägbro över järnvägen sker via väg 112, väg 1785, Röglevägen och Tångavägen

Transporter Rögle-Kattarp

 • Transporter med material till arbetsplatsen på sträckan går via Välingevägen

 • Efter 14 november sker transporter av massor genom Rögle by för arbete med bullerskyddsvall

Transporter Kattarp

 • Transporter med material till arbetsplatsen vid Kattarps station går vid Västrabyvägen och Planavägen. Vid schaktning blir det intensivt med masstransporter. Masstransport med dumprar sker bland annat till området mellan triangelspåret

Transporter Kattarp-Ödåkra

 • Ballastrening längs sträckan innebär att gammal ballast renas från finmaterialet som körs bort. Komplettering sker med ny makadam som körs in till arbetsplatsen. Hanteringen sker via ett antal tillfälliga upplag mellan Kattarp och Maria, och till dessa upplag sker mycket transporter

 • Lansering av bro vid Flöjavägen innebär en vecka med intensiva transporter, som även sker nattetid

Transporter Ödåkra

 • Ballastrening längs sträckan innebär att gammal ballast renas från finmaterialet som körs bort. Komplettering sker med ny makadam som körs in till arbetsplatsen. Hanteringen sker via ett antal tillfälliga upplag mellan Kattarp och Maria, och till dessa upplag sker mycket transporter