Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudie – Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för området östra Stockholm, Värmdö, Nacka och Lidingö. Studien visar på behov av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i regiondelen.

Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö

Befolkningen växer snabbt i Stockholmsregionen. I genomsnitt flyttar två fullastade bussar med människor in till länet varje dag. Nacka och Värmdö är två av de kommuner som växer snabbast. Stockholms stad växer dock mest, sett till antal personer. Befolkningsutvecklingen är större än prognostiserat och det ställer stora krav på möjligheterna att bo och arbeta i regionen, vilket i sin tur ställer krav på möjligheterna att resa mellan regionens olika delar.

Hösten 2012 initierade Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för att identifiera och utvärdera åtgärder som förbättrar möjligheterna att resa i regionen. Arbetet har genomförts i en gemensam process tillsammans med representanter för Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun, Lidingö stad, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen Stockholms län. Arbetsgruppen har tillsammans formulerat problembild, mål och åtgärder. Inom ramen för studien har också prognoser och övergripande samhällsekonomiska beräkningar genomförts. Processen har pågått från maj 2012 till maj 2013.

Var står vi idag?

Redan idag är belastningen på trafiksystemet hög. Det är trångt i både väg- och spårsystemet i den östra regiondelen dit Nacka, Värmdö och Lidingö tillsammans med östra Stockholm räknas.

Människors möjligheter att resa begränsas, inte bara av den höga belastningen, utan också av transportsystemets struktur, där trafiken matar mot Stockholms innerstad. Vid kösituationer och olyckor saknas alternativa färdvägar, vilket gör systemet sårbart. Öster om Slussen finns ingen möjlighet att korsa Saltsjö-Mälarsnittet.

De brister som finns idag gör att regiondelen kan uppfattas som avskuren och otillgänglig. Med nuvarande befolkningsutveckling kommer problemen att förstärkas, utifrån ett redan ansträngt läge, och på sikt motverka regionens utveckling.

10 viktiga åtgärder

Åtgärdsvalsstudien har identifierat ett antal åtgärder som kan bidra till att förbättra tillgängligheten för Nacka, Värmdö, Lidingö och Stockholm på kort och lång sikt samt medverka till att uppfylla projektmålen. Ett urval av dessa prioriterades sedan av arbetsgruppen, kombinerades i åtgärdsområden och utreddes mer ingående i åtgärdsvalsstudien. Här redovisas de tio åtgärdsområden som fick högst prioritet:

  • Fysisk planering
  • mobility management
  • parkeringsstrategi
  • höjd trängselskatt
  • kollektivtrafik på vatten
  • kollektivtrafik med buss
  • åtgärder för cykelpendling
  • förlängning av tvärbanan
  • tunnelbana till Nacka med avgreningar
  • östlig förbindelse.